ຂ່າວ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງບົດສະເໜີການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈຳປີ 2019

18122019 181220192

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງບົດສະເໜີການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະຈຳປີ 2019 ໃນວັນທີ 17-18 ທັນວາ 2019. ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມບ້ານເກີນ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ. ປອ. ວັນທອງ ແພງວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ:

1. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບພະນັກງານວິຊາການແຜນການ – ການເງິນ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການເຮັດວຽກງານແຜນການ ແລະ ເປັນພື້ນຖານທີ່ດີເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານວຽກງານໃຫ້ມີແຜນການ.

2. ເພື່ອພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິກຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ເປັນລະບົບດຽວກັນທົ່ວກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນໂຄງການ ຮ່ວມມືກັບ ທາງ ສູນກະສິກໍາສາກົນ ແຫ່ງປະເທດເກົາຫຼີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (KOPIA)

kopia002kopia001

ສູນ (KOPIA)Korea Program on International Agricultureປະຈຳ ສປປລາວແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (ສກປພ/NAFRI) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 4 ໂຄງການຮວ່ມມື, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດໃນຕອນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2019 ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ  ທ່ານShin Chang-Hoຜູ້ອຳນວຍການ KOPIA ປະຈຳສປປລາວ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ກວດກາໂຄງການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ NAFRI, ພະນັກງານຈາກສູນ KOPIA ປະຈຳສປປລາວແລະຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາຫລື ແລະ ປະເມີນ ດ້ານສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຜົນກະທົບແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ, ໃນກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນຳ ໂຄງການໄດ້ຕີລາຄາຜົນສຳເລັດ ຂອງບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃນໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງວາງແຜນກິດຈະກຳໂຄງການປູກພືດໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອສຸມໃສ່ການປູກພືດເພືຶ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດ ຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການປັບປຸງພັນພຶດຕະກຸນຖົ່ວ ເພື່ອການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນ ສປປລາວ ການເພີ່ມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນດ້ວຍການລ້ຽງໝູ ແລະ ສັດປີກໂດຍການລຸດຜ່ອນຕົ້ນທືນ ການຊື້ອາຫານສັດ, ພັດທະນາເຕັກນິກເພື່ອເພີ່ມສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໝາກກ້ຽງນ້ຳບາກຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ການເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ແນວພັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເທັກນິກການປູກ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນການປູກພືດຜັກລະດຸຝົນ ຂອງ ສປປລາວ.

ທ່ານ Shin Chang-Ho ຜູ້ອຳນວຍການ KOPIA ປະຈຳສປປລາວ ໄດ້ເນັ້ນຢູ່ກອງປະຊຸມວ່າ:ການແຈກຢາຍແນວພັນພືດພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການຖ່າຍທອດຕັກນິກໃຫ້ຊາວກະສິກອນເພື່ອທົດລອງ ແລະປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະ ສິ່ງນີ້ແມ່ນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະນຳໄປສູ່ການເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ການເພີ່ມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາກະສິກຳຂອງລາວໃນອານາຄົດ.

ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ປອ. ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ, ຮອງຫົວຫົວໜ້າສກປພປະທານ ກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູ່ຊົນນະບົດຈຳນວນ 3 ໂຄງການກ່ຽວກັບການປູກພືດຕະກຸນຖົ່ວ, ພືດຜັກ ແລະ ໝາກກ້ຽງນ້ຳບາກ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດເປັນຢ່າງດີຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ວາງແຜນໄວ້ ແລະໃນນີ້ຈະມີໂຄງການໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ້ຽງສັດເຊັ່ນ: ໄກ່ຫຼື ແບ້ຈະໄດ້ຮັບການເປີດຕົວໃນປີ 2020.

ສູນ KOPIA ແມ່ນສາຂາບໍລິຫານການພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂອງ ສຳນັກ ພັດທະນາຂົງເຂດຊົນນະບົດ ແລະວຽກງານບໍລິຫານ ແຫ່ງປະເທດ ເກົາຫລີ (RDA) ຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ, ວິໄສທັດຂອງ KOPIA ແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງ ສ. ເກົາຫຼີແລະບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືແບບໃໝ່ໃນເຕັກໂນໂລຢີດ້ານກະສິກຳ. ສູນ KOPIA ໃນສປປລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2016 ໂດຍອີງໃສ່MOA ລະຫວ່າງ RDA, ສ.ເກົາຫຼີແລະ NAFRI, ສປປລາວ. ປະຈຸບັນມີ 20 ສູນ KOPIA ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແຕ່ປີ 2009. (ອາຊີ 8 ປະເທດ, ອາເມລິກາລາຕິນ 5 ປະເທດແລະອາຟຣິກາ 7 ປະເທດ).

ໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກະສິກຳ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ມອບ-ຮັບ ລົດກ່ຽວເຂົ້າຂະໜາດກາງ ແລະ ລົດໄຖນາເດີນຕາມ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານປັບປຸງແນວພັນເຂົ້າ

tagter002tagter001

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກມອບ-ຮັບເຄື່ອງກົນຈັກ (ລົດກ່ຽວເຂົ້າຂະໜາດກາງ ຍີ່ຫໍ້  KUBOTA  ລຸ້ນ  50 ແຮງມ້າແລະລົດໄຖນາເດີນຕາມ ຍີ່ຫໍ້  KUBOTA  ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນຄາດໄຖ 2 ຊຸດ)ຂອງໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານສະໜັບສະໜູນການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າທີ່ ສຳນັກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2019.ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ພູສອນ ຊາວົງສີ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ. ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຕາງໜ້າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 12 ທ່ານ.

ການເຊັນບົດບັນທຶກ ມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງກົນຈັກຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃນ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍປະຈໍາປີ 2019 ລະຫວ່າງບໍລິສັດອິນຊີທອງມໍເຕີ້ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າຈຳກັດຜູ້ດຽວ(ຝ່າຍຂາຍ) ແລະສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ (ເຈົ້າຂອງໂຄງການ). ເຊິ່ງບໍລິສັດອິນຊີທອງມໍເຕີ້ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຈັດຊື້ເຄື່ອງກົນຈັກ(ລົດໄຖແລະລົດກ່ຽວເຂົ້າ) ມູນຄ່າ: 249,480,000ກີບ. ຂອງໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານສະໜັບສະໜູນການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ເພື່ອການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃນ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍສະນັ້ນເຄື່ອງກົນຈັກນີ້ຈະມອບໃຫ້ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

ໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຜະລິດພືດຜັກສະໜອງຕະຫຼາດໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

104112019

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜະລິດພືດຜັກປ້ອນຕະຫຼາດ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2019 ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຮ່ວມກັບພາກສວ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຈາກພາກລັດ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກ ແລະ ແມ່ຄ້າຄົນກາງ ທີ່ຢູ່ໃນກົນໄກຕ້ອງໂສ້ການຕະຫຼາດພືດຜັກ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ: ທ່ານ. ປອ. ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ຈຸດປະສົງກໍ່ແມ່ນເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງການຜະລິດພືດຜັກ ແລະກົນໄກຕ່າງໆທີກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ. ທ່ານ. ປອ. ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງຄຳຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊື້ ວ່າຄວນຈະມີການກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂແນວໃດໃຫ້ຈອດກັນລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຈຳໜ່າຍ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນກັບກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊື້ ເພື່ອປັບປຸງຂອດການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂື້ນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຜູ້ຜະລິດເພື່ອປ້ອນຕະຫຼາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊື່ງພາກລັດໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມກະສິກຳສະອາດເພື່ອໃຫ້ ມີການຜະລິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ. ນອກຈາກການຜະລິດພືດຜັກສະອາດແລ້ວຍັງມີການຜະລິດໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າກໍ່ຈະມີການສົ່ງເສີມການລ້ງງສັດໃຫຍ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຂະນະທີ່ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດລະບຸວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາຊາວກະສິກຳແມ່ນຖືກກົດລາ ແລະ ເອົາປຽບໃນການເກັບຊື່ແຕ່ລະຄັ້ງ ຊຶງປັດຈຸບັນການຂາຍຜົນຜະລິດແມ່ນມີພໍ່ຄ້າຄົນກາງມາເລາະເກັບຊື້ແລະກຳໜົດລາຄາໃຫ້ ຊຶງເຮັດໃຫ້ ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງກັບເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຕົວຢ່າງ: 1 ໝື່ນເທົ່າກັບ 12 ໂລ ແຕ່ວ່າຕົວຈິງແລ້ວແມ່ຄ້າຈະໄດ້ເຖີງ 15 -17 ກິໂລກຼາມ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງພາກລັດຊ່ວຍແກ້ໄຂດ່ວນເລື້ອງສັນຍາຊື້ – ຂາຍກັບແມ່ຄ້າຄົນກາງກໍ່ຄືໃຫ້ມີການເຊັນສັນຍາຊື້ – ຂາຍຄັກແນ່ວ່າແມ່ຄ້າຈະຮັບເກັບຊື້ໝື່ນໝື່ນເທົ່າໃດກັນແທ້ ແລະ ຢາກໄດ້ພືດຜັກປະເພດໃດແດ່. ຂະນະທີ່ຫົວໜ້າກຸ່ມປູກຜັກຍັງຮັບປະກັນວ່າມີຄວາມພ້ອມປູກພືດຜັກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຄ້າ ແລະ ສະໜອງຢ່າງພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
304112019
ຮຽງຮຽງໂດຍ: ສຸລິວົງ ກອງມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ. ມະໂນລັກ ບຸນສີຫາລາດ ຫົວໜ້າສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຄະນະບໍລິຫານງານ ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມ

504112019

ການສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັນຂື້ນທີ່ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ, ວັນທີ 01 ພະຈິກ 2019. ໂດຍມິບັນດາຄະນະ ຊາວໜຸ່ມຮາກຖານແຕ່ລະກົມ, ໂຮງຮຽນ ທີ່ຂື້ນກັບຊາວໜຸ່ມກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການດັ່ງກ່າວ. ນຳພາການສ້າງຂະບວນການໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ: ສະຫາຍ ສົມຫວັງ ພີມມະສອນ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
404112019

ຄະນະ ຊາວໜຸ່ມ ຮາກຖານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ນຳພາໂດຍ: ສະຫາຍ. ມະໂນລັກ ບຸນສີຫາລາດ ເລຂາຄະນະຊາວໜຸ່ມ ຮາກຖານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດພ້ອມດ້ວຍຄະນະໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມສູນອ້ອມຂ້າງ ຊປປລ ຮາກຖານ ສກປພ ທັງໝົດ 23 ສະຫາຍກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງຂະບວນການດັ່ງກ່າວ. ການສ້າງຂະບວນການຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບວັນຊາດ ທີ 02 ທັນວາ ຄົບຮອບ 44 ປີ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 03 ຂັ້ນ ຂອງອົງຄະນະພັກ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ບັ້ນດຳເນີນການກວດກາ 4 ບຸກ ຂອງຊາວໜຸ່ມ ປະຈຳປີ 2019, ການດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 03 ຂັ້ນຂອງຊາວໜຸ່ມກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ວັນຄົບຮອບວັນສ້າງຕັ້ງສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ ຄົບຮອບ 25 ປີ ແລະ ກະກຽມພິທີເປີດນ້ຳໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງ.
604112019
ໂດຍ: ສຸລິວົງ ກອງມະນີວົງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຮູບພາບໂດຍ: ທ. ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

 

ການເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າ ທີເປັນທ່າແຮງໃນການທົດແທນ ການນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດໃນງານ ວັນອາຫານໂລກ

img_809272410025_1143286482541797_5693568849857740800_n

ງານວາງສະແດງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ຈັດຂື້ນ ລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 19 ຕຸລາ 2019 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ – ໄອເຕັກ. ພາຍໃຕ້ຄໍາຂັວນ “ການກະທຳຂອງພວກເຮົາ ຄືອານາຄົດຂອງພວກເຮົາ, ສົ່ງເສີມການກິນອາຫານທີ່ດີ ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ສຸຂະພາບ ເພື່ອການລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫີວໃນໂລກ” ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບລະຫວ່າງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແລະ ອົງການພັດທະນາ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເປີດງານໂດຍ ທ່ານ ປອ. ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ໂດຍມິບັນດາພະລັງມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ເອກະຄັກຄະລັດຖະທູດ, ທູຕານຸທູດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ບັນດາກົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ບັນດາໂຄງການ, ອົງການຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ງານວັນອາຫານໂລກປີນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ການລຶບລ້າງໄພອຶດຫີວແມ່ນບູລິມະສິດອັນສຳຄັນຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະສເດ, ແຕ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນທຸກຮູບແບບ. ຈາກຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຂາດສານອາຫານແມ່ນກຳລັງເພີ່ມຂື້ນໃນທຸກພາກພື້ນ ແລະ ທຸກກຸ່ມຄົນ. ວັນອາຫານໂລກ 2019 ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກີດມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖີງອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ຢ່າງຢືນຍົງ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄືແນວນັ້ນການຮ່ວມງານຂອງທມຸກພາກສ່ວນແມ່ນເປັນພື້ນຖານອັນສຳຄັນ, ລັດຖະບານ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຊາວກະສິກອນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກທຸກຄົນແມ່ນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ.

ການຈັດງານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ບັນດາປະເທດ ແລະ ປະເທດເຮົາກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໄພນ້ຳຖ້ວມບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ການລະບາດຂອງຝູງບົ້ງສາລີ ແລະ ໄພແລ້ງຢູ່ພາກເໜືອ,ການລະບາດຂອງພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ຢູ່ຫຼາຍແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະທດ. ເພື່ອເປັນການທົດແທນຜົນເສຍຫາຍໃນລະດູຝົນປີນີ້ ແລະ ມີສ່ວນແຮໄວ້ເປັນສະບຽງພາຍໃນ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ, ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບກັບທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນສູງກວ່າທຸກປີ ຄື:
– ນາແຊງ ໃຫ້ໄດ້ 100.000 ເຮັກຕາ
– ຜະລິດເຂົ້ານາປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 870.000 ເຮັກຕາ
– ຜົນຜະລິດເຂົ້າທັງໝົດ ໃຫ້ໄດ້ 4 ລ້ານໂຕນ
– ປູກພືດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ 384.300 ເຮັກຕາ
– ສະໜອງຊີ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ປາ ໃຫ້ໄດ້ສະເລ່ຍ ການບໍລິໂພກ 65 ກິໂລກຼາມ/ຄົນ/ປີ ໃນປີ 2020.

ຄາດໝາຍທີ່ທົ່ວປະເທດຕ້ອງສູ້ຊົນແມ່ນສຸມໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊົາຊົນໃຫ້ກັບເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວເປັນຕົ້ນແມ່ນການຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານຢ່າງພຽງພໍໃຫ້ທົ່ວປະເທດ, ເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບ, ເຂດນ້ຳຖ້ວມຂັງ ແລະ ເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່. ສົມທົບແໜ້ນການຍູ້ແຮງການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ການບໍລິໂພກພາຍໃນເປັນວັດຖຸດິບ ແລະ ສົ່ງອອກຢ່າງແຂງແຮງ. ວຽກຈຸດສຸມປີ 2020 ຈະສຸມໃສ່ການຜະລິດເຂົ້າໃນເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ຜະລິດພືດຜັກ, ທາດຊີ້ນ. ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ຂະບວນການຂອງປະຊາຊົນ, ຊາວກະສິກອນ, ວິສະຫະກິດກະສິກຳ, ຜູ້ປະກອບການ, ຟາມຕ່າງໆ ເປັນຜູ້ເຮັດຢ່າງເປັນຂະບວນການ ໂດຍມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນຕ່າງໆ.
ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາຜົນງານຂອງວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ນຳເອົາຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ: ບັນດາສື່ສິ່ງພີມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ບັນດາແນວພັນສັດ: ງົວພັນປັບປຸງ, ໄກ່ລາຍໜອງແຕ່ງ, ຊະນິດພັນປາ…ແນວພັນພືດປະກອບມີ: ເຂົ້າເຊບັ້ງໄຟ, ເຂົ້າທ່າດອກຄຳ ແລະ ແນວພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກຊະນິດອຶ່ນໆ.ຕະຫຼອດໄລຍະການຈັດງານເຫັນວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບບັນດາແນວພັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ແນວພັນປາ, ແນວພັນກົບ, ແນວພັນໄກ່, ແນວພັນຜັກ ແລະ ບັນດາສື່ສິ່ງພີມກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຊື່ງຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າທີເຫັນໄດ້ວ່າເປັນແນວພັນທີສາມາດຕອບສະໜອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽງານດັ່ງກ່າວບໍ່ວ່າຈະເປັນການນຳໃຊ້ແນວພັນກະສິກໍາເພື່ອທົດແທນການຜະລິດ ຫຼື ການນຳໃຊ້ແນວພັນເພື່ອການກອບກູ້ໄພພິບັດຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ຊື່ງປະຈຸບັນກໍໄດ້ມີແນວພັນເຂົ້າທີສາມາດທົນຕໍ່ສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ

72490137_1085478214992902_2577210278609420288_n72474087_1087393068134750_542128849618468864_n

ຂາວໂດຍ: ສຸລິວົງ ກອງມະນີວົງ

ກວດແກ້: ມະໂນລັກ ບຸນສີຫາລາດ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແນະນຳກ່ຽວກັບການຮ່ວມໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

whatsapp-image-2019-10-03-at-11-47-24 whatsapp-image-2019-10-03-at-11-52-24

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 – 2 ຕຸລາ 2019 ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມບ້ານເກີນ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI), ໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳຢູ່ເຂດພູດອຍ (TABI), ສູນພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE).ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ. ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສະເໜີ ແລະ ແນະນຳການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ບັນດາເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ຕິດພັນກັບຊີວະນາໆພັນ.

ຂາວໂດຍ: ສຸລິວົງ ກອງມະນີວົງ
ກວດແກ້: ມະໂນລັກ ບຸນສີຫາລາດ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະດັບພາກພື້້ນ ທາງດ້ານ ພືດຜັກ ປະຈຳປິ 2019

img_2716 img_2738

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈັດຂືນໃນວັນທີ 11 ເດືອນ ກັນຍາ 2019 ທີຫໍປະຊຸມ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປີດກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ປະລິນຍາເອກ ພວງປາຣີສັກ ປຣາວົງວຽງຄໍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ ແລະ Mr Dominique Vigie ຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກສະຖານທູດອົດສະຕາລີ ປະຈຳລາວ. ຈຸຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທາງດ້ານການຜະລິດພືດຜັກໃນແຕ່ລະປະເທດໃນມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນແລະ ປະສົບການຂອງຕົນໃຫ້ ແກ່ແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງກອນ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈຶ່ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ພາກລັດເອກະຊົນ ຂະແໜງການສຶກສາ ຈົນຮອດ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ຜູ້ປະກອບການເກັບຊື້ ສະມາຄົມ ໄດ້ຮູ້ຈັກແລະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນເຂົ້າໃຈສະພາບຂອງແຕ່ລະຂອດການຜະລິດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ. ຊຶງໃນປີນີ້ເປັນປີ ທີ 4 ໃນການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແລະເປັນຄັ້ງທີສອງຂອງລາວທີໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ ແລະຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີຫຼາຍກວ່າ 130ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຊຶງມາຈາກບັນດາປະເທດເຂດພາກພື້ນເຊັ່ນ ອົດສະຕາລີ ກຳປູເຈ້ຍເກົາຫຼີ, ຫວຽດນາມ, ກອງປະຊຸມໄດ້ໃຊ້ເວລາໜຶ່ງວັນ ເພື່ອມີການນຳສະເໜີແລະສົນທະນາ ໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຊຶງຜົນຂອງກອງປະຊຸມເຫັນໄດ້ວ່າການຜະລິດພືດຜັກປອດສານພິດ ແມ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈທັງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກແຕ່ຍັງມິຫຼາຍຂອດໃນການສະໜັບສະໜູນບໍ່ວ່າທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍຍູ້ດັນພ້ອມທັງ ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມເພື່ອເຫັນຄວາມສຳຄັນແລະຜົນກະທົບຕ່າງໆທີການນຳໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳ

img_2726 img_2732

ສກປພ ຕາງໜ້າຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນວຽກງານການພັດທະນາລະບົບໄອຊີທີ ເຂົ້າປະກວດໃນງານໄອຊີທີ Lao ICT Expo 2019 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ

6497129365320262

ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ຮ່ວມກັບສະມາຄົມການຄ້າ ໄອຊີທີລາວ ໄດ້ເປີດງານວາງສະແດງ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະຈໍາປີ 2019 (Lao ICT EXPO 2019) ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ພາຍໃຕ້ຄໍາຂັວນ “ສ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຫັນເປັນ ດີຈີຕອນໃນລາວ (Create and Promote Lao Digital Transformation)”, ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້, ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພຣາເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຶ່ງງານວາງສະແດງຈະໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 05 ວັນ, ລະຫວ່າງວັນທີ 26 – 30 ມິຖຸນາ 2019. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເປີດງານໂດຍ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປທສ ມີບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນມາຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.

65078052ງານວາງສະແດງໃນປີນີ້ມີບູດມາວາງສະແດງຫຼາຍກວ່າ 54 ບູດວາງສະແດງ ຈາກຜູ້ປະກອບການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ-ໄອຊີທີ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນອອກໃໝ່ ແລະ ທັນສະໄໝ ກ່ຽວກັບ ລະບົບສື່ສານໂທລະຄົມ, ລະບົບໂປຼແກຼມຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ລະບົບການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານ ໄຊເບີ, ເຄື່ອງອຸປະກອນ ໄອຊີທີ ຕ່າງໆ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ມີການວາງສະແດງຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບ ຜົນສໍາເລັດຂອງການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ ເຂົ້້າໃນວຽກງານຕ່າງໆຂອງຕົນ. ນອກນີ້, ຍັງມີກອງປະຊຸມສໍາມະນາລະດັບສາກົນ Lao Digital Transformation Forum, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການຮ່ວມມືພັດທະນາ ໄອຊີທີ ຂອງບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ງານສໍາມະນາວິຊາການສະເພາະດ້ານ ເຊັ່ນ: ການບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ, ການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ ເຂົ້້າໃນການສຶກສາ, ການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ ໃນຂະແໜງການເງີນ, ບັນຫາຄວາມປອດໄພຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ການຄ້າ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ດ້ານໄອຊີທີ. ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ຍັງເປັນເວທີທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ, ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ບໍລິການ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຜຸ້ຄຸ້ມຄອງ ICT ໄດ້ມາພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້້າໃຈ ແລະ ສ້າງການພົວພັນຮ່ວມມື ທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາຮ່ວມກັນ. ພິເສດກວ່ານັ້ນໃນປີນີ້, ຍັງຈະມີງານປະກວດ ລາງວັນລາວໄອຊີທີ 2019 (Lao ICT Award 2019) ເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງ ສປປ ລາວ ສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ຊີງລາງວັນ ASEAN ICT Award 2019.
ຕາງໜ້າຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ( NAFRI ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງດັ່ງກ່າວໂດຍນຳເອົາບັນດລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ: ຖານຂໍ້ມູນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລາວ ( LAD ) lad.nafri.org.la, ຖານຂໍ້ມູນຫ້ອງສະໝຸດອີເລັກໂທຣນິກ ( NALIS ) nalis.nafri.org.la ຖານຂໍ້ມູນເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໃນ ສປປປ ລາວ ( PHAKHAO LAO ) www.phakhaolao.la ແລະ ບັນດາສື່ສີ່ງພີມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ICT ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງ. ພ້ອມກັນນີ້ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ສົ່ງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ ( PHAKHAO LAO ). ເຂົ້າຮ່ວມປະກວດງານ Lao ICT Award 2019. ໂດຍມີການສົ່ງເຂົ້າປະກວດທັງໝົດ 10 ພາກສ່ວນ ແລະ ສາມາດຍາດມາໄດ້ຮອງຊະນະເລີດ ອັນດັບທີ 4 ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 10 ລະບົບໃນຮອບສຸດທ້າຍ ໂດຍຈາກທັງໝົດທີຜ່ານການຮອບຄັດເລືອກທຳອິດ 35 ລະບົບ.

65542085

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສຸລິວົງ ກອງມະນີວົງ

ຮູບພາບໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຄົບຮອບ 20 ປີ

img_6390img-20190426-wa0024

20 ປີ ຄົບຮອບແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ມີຫຼາຍຜົນງານອັນພົ່ນເດັ່ນແລະເປັນທີຍອມຮັບຂອງສັງຄົມທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານກະສີກຳປ່າໄມ້ ແລະຊົນນະບົດນັບມືນັບດີຂື້ນໄປເລື່ອຍໆ. ສະນັ້ນໃນວັນທີ 25-28 ເມສາ 2019 ຈຶ່ງໄດ້ມີພີທີສະເຫຼີມສະຫລອງ ຄົບຮອບຂອງການສ້າງຕັ້ງເພື່ອເປັນການຍ້ອງຍໍຜົນງານແລະສະແດງຂີດໝາຍຂອງການພັດທະນາວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ຂື້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ບັນດີດ ສາດສະດາຈານ ປອ ບໍວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕິ ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຍີ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ແລະຍັງມີ ບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕິ ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ບັນດາ ຫົວໜ້າກົມຮອງກົມອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມພ້ອມດ້ວຍແຂກທີຖືກເຊີນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຫລາຍກວ່າ 260 ທ່ານ. ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສີກຳ,ປ່າໄມ້ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດໄດ້ ຂື້ນລາຍງານຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານຂອງວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ ຜ່ານມາຊຶ່ງມີຫຼາຍໝາກຜົນ ທີສັງຄົມໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳໂດຍສະເພາະວຽກງານແນວພັນແລະເຕັກໂນໂລຍີການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນສາມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ສ້າງຫຼາຍຮັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຜະລິດໃຫ້ກຸ່ມກິນແລະເຫຼືອເປັນສິນຄ້າ ທີສຳຄັນ ເພິ່ນຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິ່ງຄວາມສຳຄັນຂອງການລົງທືນໃນຂົງເຂດການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳປ່າໄມ້ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດສາມາດຕອບແທນຄືນ4 ທົບຂອງການລົງທືນ ສູ່ປະຊາຊົນ


ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
Apr 2, 2020 - Thu
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com