National Agriculture and Forestry Research Institute

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide

ຍົກລະດັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອໃຫ້ເປັນ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດກະສິກໍາ,ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (Academy of Sciences).

ຂ່າວສານ

ສອງສະຖາບັນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອຮ່ວມມືການຄົ້ນຄວ້າດ້ານມາດຕະຖານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນວາລະກອງປະຊຸມຈີນ-ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3 ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ ທີ່ນະຄອນລີວໂຈ, ເຂດປົກຄອງຕົນເອງກວາງຊີ, ສປ ຈີນ

Read More »

ແຜນງານການຄົ້ນຄ້ວາ

 1. ການຄົ້ນຄວ້າການຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງ (ມີ7ແຜນຈຸດສຸມແລະ24ກິດຈະກໍາ)
 2. ແຜນງານການຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານແນວພັນ ແລະເຕັັກນິກ ເພື່ອຍົກຜະລິດຕະພາບກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ (ມີ 15 ຈຸດສຸມ ແລະ 40 ກິດຈະກໍາ)
 3. ການຄົ້ນຄວ້າການປັບຕົວຂອງການຜະລິດກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາດກາດ (ມີ 8 ຈຸດສຸມ ແລະ 29 ກິດຈະກໍາ)
 4. ການຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ (ມີ 8 ຈຸດສຸມ ແລະ 29 ກິດຈະກໍາ)
 5. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ມີ 15 ຈຸດສຸມ ແລະ 49 ກິດຈະກໍາ)
 6. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະປັບປຸງຄວາມສາມາດ

ຍຸດທະສາດ

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 5. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 6. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ບັນດາຖານຂໍ້ມູນ