National Agriculture and Forestry Research Institute

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide

ຍົກລະດັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອໃຫ້ເປັນ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດກະສິກໍາ,ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (Academy of Sciences).

ຂ່າວສານ

ນັກວິທະຍາສາດຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ການຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ໂລກ ຄັ້ງທີ 26 ທີ່ນະຄອນ ສະຕັອກໂຮມ ແຫ່ງປະເທດສະວີເດັນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 – 29 ມີຖຸນາ 2024

Read More »

ພິທີມອບຮັບອຸປະກອນປຸກເຮືອນຮົ່ມ, ແນວພັນຜັກ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດອື່ນໆ ໃຫ້ກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກຕົວແບບທີ່ນໍາໃຊ້ແນວພັນໃໝ່ ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດແບບໃໝ່ ກຸ່ມບ້ານຊຽງມວກ ແລະ ບ້ານນາໄຊ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Read More »

ແຜນງານການຄົ້ນຄ້ວາ

  1. ການຄົ້ນຄວ້າການຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງ (ມີ7ແຜນຈຸດສຸມແລະ24ກິດຈະກໍາ)
  2. ແຜນງານການຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານແນວພັນ ແລະເຕັັກນິກ ເພື່ອຍົກຜະລິດຕະພາບກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ (ມີ 15 ຈຸດສຸມ ແລະ 40 ກິດຈະກໍາ)
  3. ການຄົ້ນຄວ້າການປັບຕົວຂອງການຜະລິດກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາດກາດ (ມີ 8 ຈຸດສຸມ ແລະ 29 ກິດຈະກໍາ)
  4. ການຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ (ມີ 8 ຈຸດສຸມ ແລະ 29 ກິດຈະກໍາ)
  5. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ມີ 15 ຈຸດສຸມ ແລະ 49 ກິດຈະກໍາ)
  6. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະປັບປຸງຄວາມສາມາດ

ບັນດາຖານຂໍ້ມູນ