National Agriculture and Forestry Research Institute

WhatsApp Image 2023-07-21 at 14.07.25 (4) WhatsApp Image 2023-07-21 at 14.07.25 (1)

          ພືດຜັກ ເປັນພືດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພສະນາການສູງ ເປັນຕົ້ນວິຕະມິນ ແລະແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ. ນອກຈາກນັ້ນການປູກພືດຜັກ ເປັນການໃຊ້ປະໂຫຍດພື້ນທີ່ດິນ, ທີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງ. ປັດຈຸບັນຕົ້ນທຶນການຜະລິດພືດຜັກຂ້ອນຂ້າງສູງ. ເນື່ອງຈາກຫຼາຍປັດໃຈ ຕ້ອງໄດ້ ນໍາເຂົ້າ ໂດຍສະເພາະຝຸ່ນ, ແລະ ລາຄາກໍ່ມີການປັບຕົວເພິ່ມຂື້ນ 3-4 ເທົ່າ ແລະ ການຜະລິດພືດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນໃນລະດູຝົນແມ່ນພົບບັນຫຼາຍຢ່າງ, ສະມັດຕະພາບຂອງຜົນຜະລິດຕໍ່າ, ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ-ແມງໄມ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຕົ້ນທືນການຜະລິດສູງ ແລະ ມີຄວາມສຽງທີ່ຈະຂາດທືນສູງ.

          ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍວ່າລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ,  ໃນວັນທີ່ 21 ກໍລະກົດ 2023 ທີ່ຜ່ານມາທີ່ບ້ານຊຽງມວກ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ທີ່ຂື້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່ວມກັບໂຄງການພັດທະນາເຕັກນິກການປັບປຸງພັນພືດຜັກຢູ່ ສປປ ລາວ (AFACI_Breeding) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການເພິ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ເຕັກນິກທີເໝາະສົມເຂົ້າການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນກຸ່ມຕົວແບບການຜະລິດພືດຜັກ ຂອງບ້ານ ຊຽງມວກ ແລະ ບ້ານ ນາໄຊ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ດອນຫງຽມ ຄໍາມີຜົນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ  ປອ ທອງຄູນ ສີສະໄພທອງ ຮອງຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ  40 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ ຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກບ້ານ ນາໄຊ ແລະ ບ້ານ ຊຽງມວກ, ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ເຕັກນິກໃໝ່ເຂົ້າໃນການຜະລິດເພື່ອເພິ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີລາຍຮັບເພິ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດໃນຊວ່ງລະດູຝົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ທີ່ຂື້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່ວມກັບໂຄງການພັດທະນາເຕັກນິກການປັບປຸງພັນພືດຜັກຢູ່ ສປປ ລາວ (AFACI_Breeding) ຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນເຮືອນຮົ່ມແບບຕ່າງລະດັບ ຈໍານວນ 3 ຫຼັງ ແລະ ແນວພັນຜັກຈໍານວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ໝາກເລັ່ນນ້ອຍຫາດດອກແກ້ວ 2022, ຜັກບົ່ວແບ່ງຫາດດອກແກ້ວ 01, ຖົ່ວຝັກຍາວຫາດດອກແກ້ວ 003, , ຜັກຊີ ແລະ ຜັກຫອມປ້ອມ ລວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 50 ກິໂລກຼາມ, ລວມມູນ ທັງໝົດ 19,895,000 ກີບ, ໂດຍການກ່າວມອບຂອງ ທ່ານ ປອ ທອງຄູນ ສີສະໄພທອງ ຮອງຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ  ກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ ນາງ ຄໍາສະຫັນ ສາຍສໍາລານ ແລະ ທ່ານ ຊຽງວັນ ຕ່າງໜ້າກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກບ້ານ ຊຽງມວກ ແລະ ບ້ານ ນາໄຊ ເປັນຜູ້ກ່າວຮັບ ເພື່ອນໍາໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ.

WhatsApp Image 2023-07-21 at 14.07.25 WhatsApp Image 2023-07-21 at 14.07.25 (6) WhatsApp Image 2023-07-21 at 14.07.25 (5) WhatsApp Image 2023-07-21 at 14.07.25 (3) WhatsApp Image 2023-07-21 at 14.07.25 (2)

ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ:   ຕີ ວິໄລພັນ

ເບີໂທລະສັບ: 020 58837887, ອີເມວ: teevlp@yahoo.com, teevlphhrc@gmail.com

ກຸ່ມວຽກຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ