National Agriculture and Forestry Research Institute

_MG_9677 _MG_9710

          ກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍອາຫານດັດແປງພັນທຸກຳອາຊຽນຄັ້ງທີ 20 (20th ASEAN GMF NET) ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ກຳລະກົດ 2023 ທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ສປປລ ລາວ, ຕົວແທນຈັດກອງປະຊຸມແມ່ນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ແບບອອນລາຍ ແລະ ແບບເຊິ່ງໜ້າ) ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ວຽງໄຊ ວັນສີລາລົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະສະສຸກ, ມີບັນດາຜູ້ແທນຈາກປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ, ຕາງໜ້າຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າສູນອ້ອມຂ້າງສະຖາບັນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນປຶກສາຫາລື ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ວາງແຜນວາລະອັນສໍາຄັນທີ່ຈະປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍການກວດສອບອາຫານດັດແປງພັນທຸກໍາອາຊຽນ.

ການຜະລິດອາຫານແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສະຫລັບສັບຊ້ອນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າທຽບກັບທີ່ຜ່ານມາ. ນັ້ນ  ໝາຍຄວາມວ່າພືດຕັດແຕ່ງພັນທຸກໍາຕ່າງໆ ມີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການກວດສອບຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າທີ່ເປັນມາ. ພືດດັດແປງພັນທຸກໍາເປັນທີ່ກ່າວຂານກັນໃນບົດບາດການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນຂົງເຂດ ໂດຍການໄດ້ຮັບແນວພັນໃໝ່ທີ່ທົນທານພະຍາດ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ, ປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ແຫ້ງແລ້ງ, ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ວ່າບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນແມ່ນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບພືດດັດແປງພັນທຸກໍາ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມະນຸດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ການທົດສອບສິ່ງດັດແປງພັນທຸກໍາຈຶ່ງກາຍມາເປັນຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນເພື່ຶອຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນວ່າອາຫານດັດແປງພັນທຸກໍາມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ການບໍລິໂພກ ແລະ ປະເມີນຜົນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ ທີມາຈາກສິ່ງດັດແປງພັນທຸກໍາ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ອາດສາມາດມີສົ່ງຜົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການພັດທະນາ ແລະ ຫາວີທີການແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊ່ຽນໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນການທົດສອບອົງປະກອບອາຫານທີ່ມາຈາກສິ່ງດັດແປງພັນທຸກໍາ.

IMG_7272 IMG_7250 _MG_9732 _MG_9728 _MG_9720 _MG_9703 _MG_9698 _MG_9674_MG_9642 _MG_9683 _MG_9789 _MG_9669

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ ສຸລິວົງ ກອງມະນີວົງ, ຫົວໜ້າກຸ່ມງານ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບແບບການຮຽນຮູ້

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້