National Agriculture and Forestry Research Institute

WhatsApp Image 2023-05-11 at 14.22.23 WhatsApp Image 2023-05-11 at 14.22.54

 

ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນດໍາເນີນງານ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະສຸມໃສ່ 2 ວຽກຈຸດສຸມໃຫຍ່ ຄື: 1) ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ທັງຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼອອກເງິນຕາໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ  2) ສຸມໃສ່ການຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກໍາຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ນໍາເອົາເງິນຕາເຂົ້າມາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກກໍຄືສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນພືດ ໂດຍສະເພາະແນວພັນພືດຜັກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜັກບົ່ວແບ່ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ.

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເຊິງຂື້ນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ  ມີບົດບາດເປັນໜ່ວຍວິຊາການ ເຮັດໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານແນວພັນ, ເຕັກນິກການປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວ, IPM,  ເຊິ່ງທາງສູນໄດ້ມີໂຄງການພັດທະນາເຕັກນິກການປັບປຸງພັນພືດຜັກຢູ່ ສປປ ລາວ(AFACI_Breeding) ປະເທດເກົາຫຼີ ໃນການພັດທະນາເຕັກນິກ ແລະ ແນວພັນໃໝ່ຂອງໝາກເຜັດ ແລະ ໝາກເລັ່ນ ທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນລາວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 4 ພືດສະພາ 2023 ນີ້ ທາງທີມງານຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນ ແລະ ວັດສະດຸໃນການກໍ່ສ້າງເຮືອນຮົ່ມໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນຕົວແບບໃນ 2 ແຂວງຕາມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການເຊັ້ນ: ບ້ານຊຽງມວກ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ບ້ານປົງ, ເມືອງຊານະຄາມ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍຮູບແບບຂອງເຮືອນຮົ່ມແມ່ນແບບຕ່າງລະດັບ, ຂະໜາດ 7 x 21ແມັດ ແລະ 7 x 15ແມັດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນແຂວງລະ 3 ຫຼັງ ເຊິງລວມທັງໝົດ 6 ຫຼັງ ເພື່ອກະກຽມເຂົ້າໃນການຜະລິດໃນລະດູຝົນ ແລະ ທັງເປັນການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອຕອບໂຈດກັບວາລະແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາ.

WhatsApp Image 2023-05-11 at 14.22.12 (1) WhatsApp Image 2023-05-11 at 14.22.12 WhatsApp Image 2023-05-11 at 14.22.11

ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ:   ຕີ ວິໄລພັນ

ເບີໂທລະສັບ: 020 58837887, ອີເມວ: teevlp@yahoo.com, teevlphhrc@gmail.com

ຂະແໜງງານຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ