National Agriculture and Forestry Research Institute

IMG_5890

ໃນວັນທີ 21-22 ມີນາ 2023, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮ່ວມກັບໂຄງການ AFACI ໄດ້ເປີດການເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການພັດທະນາລະບົບຕໍ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານກະສິກໍາ ຂຶ້ນຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຈັນພະສຸກ ຕາມທະພອນ ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ກະສິກຳຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມທັງໝົດ 45 ທ່ານ ຍິງ 20 ທ່ານ, ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຊັ່ນ:  ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງພ້ອມດ້ວຍພະແນກຈາກແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ; ນັກຄົ້ນຄວ້າພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງ ສກປພ; ບັນດາທ່ານຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ ASSET ເຊັ່ນ: ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື, ກົມສົ່ງເສີມ, ກົມຄຸ້ມຄອງແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ, ຄະນະກະເສດສາດ (ມຊ), ສູນຝຶກອົບຮົມກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລາວ-ເກົາຫຼີ, ຕາງໜ້າສະຫະກອນອິນຊີທົ່ງມັ່ງ ແລະ ຕາງໜ້ານັກທຸລະກິດກະສິກຳ, ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດເປັນຄູຝຶກຂອງທ່ານ ນາງ ພິໄລລັກ ພິໄຊວັດ, ຜູ້ຊ່ວຍກຳມະການ, ຜູ້ຈັດການ ບໍລິສັດຊີພີ, ປະເທດໄທ.

ເຊິ່ງຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືວິເຄາະໂຕ່ງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານກະສິກຳ (Agricultural food value chain analysis). ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຄວາມຟົດຟື້ນ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ, ໄດ້ທັງບັນຍາກາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກສຳມະນາກອນ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະພາບໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຕ່ງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານກະສິກຳ. ນັກສໍາມະນາການທີ່ຖືວ່າເປັນທຸກພາກສ່ວນໃນໂຕ່ງໂສ້ມູນຄ່າສາມາດວິເຄາະໄດ້ ເຖິງໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ວ່າຢູ່ຂອດໃດ ແລະ ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບພາກສ່ວນໃດຢ່າງຈະແຈ້ງ. ໝາກຜົນດັ່ງຖືເປັນໝາກຫົວໃຈສໍາຄັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການສົ່ງເສີມພັດທະນາອາຫານຈາກການຜະລິດກະສິກຳ ໃນ ສ ປປ ລາວ.

IMG_5864 IMG_5935

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້