National Agriculture and Forestry Research Institute

     IMG_5189 IMG_5439-2

             ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-9/2/2023 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກການຈັດການຫຍ້າໃນນາເຂົ້າ ໃນພື້ນທີ່ເຮັດນາຢອດ ແລະ ນາຫວ່ານ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສປປລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ໂດຍໄດ້ຮັບທືນການຄົ້ນຄວ້າຈາກ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາສາກົນ ປະເທດອົດສະຕາລີ (ACIAR project CROP/2019/145 for 2021-2025) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂື້ນຢູ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ປອ ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ, ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ ປອ Eric Huttner ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານການປູກຝັງຂອງ ACIAR. ມີນັກຄົ້ນຄວ້າມາຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນະບົດ (NAFRI), ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາແຫ່ງຊາດ ກໍາປູເຈຍ (CARDI), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສປປລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄຼີນສະແລນ ປະເທດອົດສະຕາລີ, ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາສາກົນ ປະເທດອົດສະຕາລີ (ACIAR), ຜູ້ແທນຈາກໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາມກົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 70 ຄົນ. ໃນນັ້ນ ຮ່ວມປະຊຸມເຊິ່ງໜ້າຈໍານວນ 32 ທ່ານ ແລະ ທາງອອນລາຍຈໍານວນ 38 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ ເພື່ອລາຍງານຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການຊອກຫາວິທີການຈັດການຫຍ້າ ທີ່ເໝາະສົມໃນພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າທີ່ນໍາໄຊ້ເຕັກກນິກການເຮັດນາຢອດ ແລະ ນາຫວ່ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ ປູກເຂົ້າກັບພືດຕະກຸນຖົວ ເພື່ອຄຸ່ມຫຍ້າໃນນາປີ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າຊົນປະທານຄຸມຫຍ້າໃນນາແຊງ, ສຶກສາການຕົກຄ້າງເມັດຫຍ້າ ໃນດີນ, ການປົນເປືອນຂອງຫຍ້າໃນເມັດພັນເຂົ້າ ແລະ ການພັດທະນາແນວພັນເຂົ້າ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຫຍ້າໄດ້ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 12 ຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າ.

ຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ມີການໄປຢ້ຽມຢາມແປງສາທິດການຈັດການຫຍ້າ ໂດຍການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ຢູ່ບ້ານນາພອກທ່າ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ຍັງໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມນຳຊາວນາບ້ານນາພອກທ່າ ເພື່ອຫາລືແກ້ໄຂບັນຫາການຈັດການຫຍ້າໃນນາເຂົ້າເຊິ່ງເປັນບັນຫາຫຼັກໃນການເຮັດນາຫວ່ານໃນປັດຈຸບັນ.

IMG_5157 IMG_5163 IMG_5170 IMG_5180 IMG_5215 IMG_5480 IMG_5484 IMG_5515IMG_5283 IMG_5289 IMG_5369 IMG_5574

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້