National Agriculture and Forestry Research Institute

 WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.23.03 (1) WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.22.47

          ໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຮ່ວມກັບໂຄງການພັດທະນາເຕັກນິກການປັບປຸງພັນພືດຜັກຢູ່ໃນອາຊີ (AFACI_Breeding) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກ ບ້ານາໄຊ ແລະ ນາເດືອຍ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນຫົວຂໍ້ ການເພິ່່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ເຕັກ ນິກທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 28 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງ 1). ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ທາງດ້ານແນວພັນ ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະເຕັກການຜະລິດພືດຜັກໃນຊ່ວງລະດູ ຝົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີລາຍຮັບເພິ່ມຂຶ້ນ, 2). ເພື່ອເຜີຍແຜຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ອອກສູ່ສັງ ຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 1 ວັນ ໂດຍຄູຝຶກຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້   ໝາກ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດໂຕຈິງ ຢູ່ພື້ນທີ່ຂອງຊາວກະສິກອນໂດຍກົງ ເຊິ່ງນັກສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ຢູ່ 3 ຈຸດໃຫຍ່ໆ ຄື: (1). ເຕັກນິກການປັບປຸງດິນນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຜະລິດຈຸລິນຊີສັງເຄາະແສງ ແລະ ການຜະລິດເຊື້ອຣາໄມໂຄລິສາ ເພື່ອໃຊ້ການປັບປຸງດິນ, (2). ເຕັກນິກການປູກຜັກໃນລະດູຝົນນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ປະຕິບັດກ່ຽວກັບການກ້າເບ້ຍ, ການຂະຫຍາຍແນວພັນຜັກບົ່ວແບ່ງ, ການວາງແຜນໃນການປູກ ແລະ ການຄັດເລືອກຊະນິດພືດຜັກທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກໃນເຮືອນຮົ່ມ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ແນະນໍາເຕັກນິກໃນການປຸກສ້າງເຮືອນຮົ່ມ ແລະ  (3). ການຈັດການພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດຜັກ ນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບຈາກໄຂ່ແດງ ເພື່ອໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນ ກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ເຊັນ: ພະຍາດຣາແປງ, ພະຍາດຣານໍ້າຄ້າງ, ໄຮ ແລະ ເພ້ຍ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນປະສົບການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊິ່ງການສົນທະນາພົບວ່າຊາວກະສິກອນຍັງປະສົບຫຼາຍບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຫຼາຍດ້ານໃນການຜະລິດພືດຜັກ ເຊັ່ນ: ການລະບາດຂອງພະຍາດແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ເປັນຕົ້ນ ຫອຍ, ແມງມັດ, ບົ້ງ, ພະຍາດດິນ ໂດຍສະເພາະພະຍາດຫ່ຽວຂຽວ ແລະ ພະ ຍາດເຫງົ້າເນົ່າ ເປັນຕົ້ນ, ຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກປັດໃຈການຜະລິດ ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນ ທີ່ມີລາຄາສູງຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າ, ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ມີຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກການປູກ ໂດຍສະ ເພາະເຕັກນິກການປູກຜັກໃນຊ່ວງລະດູຝົນ, ແນວພັນສໍາຫຼັບປູກໃນລະດູຝົນຍັງມີຈໍາກັດ. ດັ້ງນັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົ່ມໃນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງຂອງຕົນ ເພື່ອຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສາມາດເພິ່ມລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຮ່ວມກັບໂຄງການ AFACI_Breeding ຍັງໄມ້ມອບອະປະກອນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ເຊັ່ນ ເມັດພັນຜັກ ກາດຊອມ, ເມັດພັນຜັກຊີ, ເມັດພັນໝາກເລັນ ແລະ ຝຸ່ນນໍ້າຊີວະພາບຈໍານວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນເພື່ອ ນໍາໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.24.58 WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.23.03 WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.23.02 WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.22.57 WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.22.56

ໂດຍ: ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ