National Agriculture and Forestry Research Institute

IMG_2756

ກອງປະຊຸມ ລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ “Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສຳນັກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2020, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ໄຊສົງຄາມ ພິມມະສອນ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 23 ທ່ານ ຈາກຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊີ່ງປະກອບມີ: ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ພະແນກນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຖານເຕັກນິກ ແລະ ກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມ້ (ກົມປ່າໄມ້), ຫ້ອງການປະສານງານ ແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍ (ກົມກວດກາປ່າໄມ້), ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ, ກົມອຸດສະຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ (ມຊ), ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິເວດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຜະແນກແຜນການ ແລະ ການເງິນ (ສກປພ), ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນດໍາເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ ເຕັມ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍ 2 ຢ່າງຄື: 1.) ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ບັນດາແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ເຖີງຈຸດປະສົງ ເປົ້າໝາຍ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ເຊີ່ງຈະດໍາເນີນເປັນເວລາເຄີ່ງວັນ (ຄາບເຊົ້າ) ຂອງວັນທີ 17 ແລະ 2.) ແມ່ນຈະເປັນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລົງເລິກດ້ານວິຊາການ ໂດຍຈະ ເນັ້ນໃສ່ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການວາງແຜນກໍານົດໜ້າວຽກ ເວລາ ເປັນອັນລະອຽດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນການທີ່ວາງໄວ້ໃນເອກະສານຂອງໂຄງການ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາ ອັນທີ່ຮີບດ່ວນໃນປີ 2020 ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປັນເອກະພາບຕໍ່ກັບໂຄງຮ່າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ ເຊີ່ງດໍາ ເນີນເປັນເວລາ 1 ມື້ເຄີ່ງ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນວາລະໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ຂອງໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເຊີ່ງໂຄງການນີ້ ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ໄດ້ ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ FAO-EU FLEGT ໂດຍ ຜ່ານແຫຼ່ງທຶນ Direct Assistance (FAO); ໂຄງການນີ້ ມີເປົ້າໝາຍເຮັດວຽກເປັນທີມງານຮ່ວມກັບ ຄະນະວິທະ ຍາສາດປ່າໄມ້, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ພາກວິຊາຊີວະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນນິເວດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ່ຊີວະພາບ;
IMG_2740

ດັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ສະພາບການນໍາໃຊ້ບັນດາຂໍ້ມູນ ເອກະສານ ບັນຊີລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງຕໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ກໍຄື ການຂຸດຄົ້ນ ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນມີການນໍາໃຊ້ແບບພື້ນຖານ ແລະ ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຂໍ້ມູນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ (ຊື່ພື້ນເມືອງ ຊື່ການຄ້າ ຫຼື ຊື່ວິທະຍາສາດ) ທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ເຊີ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເປັນຂໍ້ຈໍາກັດໃນການແຈ້ງຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຂອດການຄ້າໄມ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ; ເມື່ອເຫັນໄດ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທາງຄູ່ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນແຜນງານ ປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ FAO-EU FLEGT ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກໍຄື ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມມື ກັບສະຖາບັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄດ້ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ສະເໜີຂໍທຶນມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລາຍຊື່ແມ່ບົດຊະນິດພັນໄມ້ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 15 ເດືອນ ຄືນັບແຕ່ວັນທີ 27 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ຫາ 31 ຕຸລາ 2021, ສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ ມີທັງໝົດ 11 ກິດຈະກໍາ ແລະ 5 ໝາກຜົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ບັນລຸ ແລະ ໃນປີ 2020 ແມ່ນມີ 5 ກິດຈະກໍາ ແລະ 2 ໝາກຜົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດ.