ຜົນການຕິດຕາມການສືກສາປານ້ອຍ ຊ່ວງລະດູຝົນປີ 2022 ຢູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວ

ຜົນການຕິດຕາມການສືກສາປານ້ອຍ ຊ່ວງລະດູຝົນປີ 2022 ຢູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວ

ິີພິ

ການສຶກສາຊະນິດປານ້ອຍ ແມ່ນເພື່ອຕິດຕາມ ຫລື ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານການປະມົງ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ Fish larvae Drift Monitoring (FLDM/MRC) ເຊິ່ງເຊື່ອກັນວ່າປາຫຼາຍຊະນິດໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ຈະເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານເພຶ່ອໄປວາງໄຂ່ (Poulsen et al 2004,Baird et al 2003). ໄຂ່ ແລະ ລູກປານ້ອຍ (ຕົວອ່ອນ) ທີ່ວາງໄຂ່ແລ້ວກໍລອຍກັບຄືນໄປມາຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳ ແລະ ທົ່ງທີ່ມີນໍ້າຖ້ວມລຸ່ມນ້ຳ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍຊອກຫາອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງຊະນິດພັນ, ປະລິມານຂອງລູກປາ (ຄວາມອຸດົມສົມບູນ), ຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດພັນ ລວມໄປເຖີງພື້ນທີ່ ຫຼື ແຫຼ່ງວ່າງໄຂ່ຂອງປາ. ເປົ້າໜາຍລວມໃນການສຶກສາແມ່ນເປັນຕົວຊີ້ວັດຜົນຜະລິດການປະມົງໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ (LMB) ເຊີ່ງສາມາດປະເມີນແນວໂນ້ມທ່າອ່ຽງຂອງການປະມົງ, ຮູ້ວິທີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ ແລະ ອ່າງ. ການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ລະຫ່ວາງ ເດືອນ ມີຖຸນາ ຫາ ເດືອນ ກັນຍາ 2022 ຢູ່ 2 ແຂວງ ໃນເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ແລະ ແມ່ນໍ້າເຊກອງ ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື.

ໂດຍມີຈຸດປະສົງ: ເພື່ອສຶກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນ/ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ປະເມີນປະລິມານ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງລູກປານ້ອຍ, ສົມທຽບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊະນິດປາໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນ້ຳເຊກອງ ແລະ ປະເມີນພື້ນທີ່ການວາງໄຂ່ຂອງປາ. ໂດຍການນຳໃຊ້ດາງທີ່ເປັນຮູບຈວຍ (Bongo net) ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ກໍານົດເກັບ 4 ເທື່ອຕໍ່ມື້ ເກັບຢູ່ (ຝັ່ງຊ້າຍ ແລະ ຝັ່ງຂວາ) ຂອງແມ່ນໍ້າ ໃນທຸກໆ 6 ຊົ່ວໂມງ (6: 00, 12: 00, 18: 00 ແລະ 24: 00 ຊົ່ວໂມງ) ເປັນເວລາ 30 ນາທີ. ຜົນຂອງການສືກສາໃນຄັ້ງນີ້ຢູ່ເຂດແມ່ນນໍ້າຂອງ ພົບວ່າຊະນິດລູກປານ້ອຍ 13 ຕະກຸນ(Genus), 7 ຄອບຄົວ (Family) ຢູ່ຝັ່ງເບື້ອງຂວາ ແລະ 33 ຕະກຸນ (Genus), 19 ຄອບຄົວ (Family) ຝັ່ງເບື້ອງຊ້າຍ. ແລະ ຜົນຂອງການເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ຝັ່ງຂວາຂອງແມ່ນ້ຳເຊກອງ, ແມ່ນພົບຊະນີດລູກປານ້ອຍ 15 ຕະກຸນ (Genus), 8 ຄອບຄົວ (Family) ແລະ 41 ກຸ່ມປາ (Genus) 22 ຄອບຄົວ (Family) ຢູ່ຝັ່ງເບື້ອງຊ້າຍ. ການສຶກສາຍັງພົບອີກວ່າ ໃນທັງ 2 ແມ່ນໍ້ານີ້ພົບວ່າກຸ່ມປາເກັດ Cyprinidae ພົບຫຼາຍກວ່າໝູ່ຢູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ກວມເອົາ 26% ຫາ 46% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດທີ່ພົບໃນການເກັບຕົວຢ່າງ ໂດຍສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ ຕະກຸນ ທີ່ພົບສໍາລັບຢູ່ນໍ້າຂອງໃນຊ່ວງເດືອນສີງຫາຢູ່ຝັ່ງຂວາ ພົບໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 33 ໂຕ/ການເກັບຕົວຢ່າງ 1 ຄັ້ງ (33 inds/sample) ຫຼື ເທົ່າກັບ 23 ໂຕ/ບໍລິມາດນໍ້າ 1,000 ແມັດກ້ອນ (23 inds/1000m3) ຢູ່ຝັ່ງຊ້າຍພົບໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 64 ໂຕ/ການເກັບຕົວຢ່າງ 1 ຄັ້ງ (64 inds/sample) ຫຼື ເທົ່າກັບ 290 ໂຕ/ບໍລິມາດນໍ້າ 1,000 ແມັດກ້ອນ (290 inds/1000m3). ສວນຢູ່ແມ່ນໍ້າເຊກອງແມ່ນພົບຢູ່ຝັ່ງຂວາໃນຊ່ວງເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ເດືອນກັນຍາ ສະເລ່ຍ 1-2 ໂຕ/ການເກັບຕົວຢ່າງ 1 ຄັ້ງ (1-2 inds/sample) ຫຼື ເທົ່າກັບ 5-7 ໂຕ/ບໍລິມາດນໍ້າ 1,000 ແມັດກ້ອນ (5-7 inds/1000m3) ແລະ ພົບຢູ່ຝັ່ງຊ້າຍໃນຊ້ວງເດືອນມິຖຸນາ ສະເລັຍ 12 ໂຕ/ການເກັບຕົວຢ່າງ 1 ຄັ້ງ (12 inds/sample) ຫຼື ເທົ່າກັບ 154 ໂຕ/ບໍລິມາດນໍ້າ 1,000 ແມັດກ້ອນ (154 inds/1000m3). ທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊະນິດຢູ່ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ດ້ານຊ້າຍ (H’= 1.27) ສູງກວ່າດ້ານຂວາ (H’= 0.90). ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊະນິດ ຂອງແມ່ນ້ຳເຊກອງຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ (H’= 2.71) ສູງກວ່າດ້ານຂວາ (H’= 2.48). ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ ຂອງແມ່ນ້ຳ ທັງສອງແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ກວ່າດ້ານຂວາ ເພາະວ່າຢູ່ເບື້ອງຂວາ ພົບປານ້ອຍ ອຸດົມສົມບູນກວ່າດ້ານຊ້າຍ. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນທາງດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາແມ່ນ 20.11% ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ໃນແມ່ນໍ້າເຊກອງ ຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງຊ້າຍ ແລະ ຂວາແມ່ນ 52.25% ໃນດ້ານຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງລູກປາ. ໃນແມ່ນໍ້າເຊກອງ (H’= 2.73) ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍກວ່າແມ່ນໍ້າຂອງ (H’= 1.23). ຄວາມຄ້າຍຄືກັນຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດພັນລະຫວ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ເຊກອງ ແມ່ນ 49,39%. ຄວາມຍາວຂອງປາຢາງ (Pangasius conchophilus) 7mm-8mm, ອາຍຸປະມານ 4-7days, ຄວາມຍາວຂອງ Laides (ປາຍອນ) 7mm-13mm, ຄາດຄະເນປະມານ 4 ມື້. ຄວາມຍາວຂອງ Barbonymus sp (ປາປາກ)., ແມ່ນ 8 mm-11 mm, Labiobarbus sp (ປາເພ້ຍ)., ແມ່ນ 7 mm, Puntioplites sp (ປາສະກາງ)., ແມ່ນ 4mm-7mm ແລະຄວາມຍາວຂອງ Micronema sp (ປານາງ)., ແມ່ນ 4mm-7mm. ໂດຍທົ່ວໄປ ນ້ຳໄຫຼສະເລ່ຍປະມານ 90-100 ຊຕມ/ວິນາທີ ໃນແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ເດືອນ ກັນຍາ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າເຊກອງ. ລູກປານ້ອຍທັງໝົດທີ່ລອຍຢູ່ໃນຊ່ວງເວລານີ້ ໂດຍອີງໃສ່ການໄຫຼວຽນຂອງປາແມ່ນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼື ແຫຼ່ງວ່າງໄຂ່ ແມ່ນຢູ່ເທີງເໜືອສາຍນໍ້າ ຂອງຫ່າງຈາກຈຸດເກັບຕົວຢ່າງ ຫຼາຍກວ່າ 300 ກິໂລແມັດ.

ຸີຸຄີ                                                       ພີູ

                                                                   ຈໍານວນຕົວຢ່າງປານ້ອຍທັງໝົດທີ່ເກັບໄດ້ຈາກສະໜາມຕໍ່ຄັ້ງ                         ທີມງານໄຈ້ແຍກ ແລະ ວິເຄາະຊະນີດປານ້ອຍ ທີ່ຫ້ອງທົດລອງ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ

ໂດຍ: ວັນນິດາ ບົວລະພັນ,

ກຸ່ມວຽມສໍາຫຼວດຊັບພະຍາກອນສັດນໍ້າ, ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI KOPIA nafri TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມການທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງໄລຍະ 6 ໃນປີ 2022 ແລະ ວາງແຜນປີ 2023 ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຂວັນ 4 ບຸກ ໜ່ວຍ ຊປປລ ສູນຄົ້ນຄວ້ນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2023 ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການຝຶກອົບຮົມ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຂ່າວ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ວັນປ່ອຍປາ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ 2020 ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສູນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຜະລິດລູກປາໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູ່ບ້ານບວກ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NARFRI ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Sep 26, 2023 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com