ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເຕັກນິກການແປຮູບກ້ວຍຕາກ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະກອນ ເມືອງ ສານາຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເຕັກນິກການແປຮູບກ້ວຍຕາກ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະກອນ ເມືອງ ສານາຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ

tw4w

ກ້ວຍເປັນພືດໜຶ່ງທີສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແຕ່ຜົນຈາກການສຶກສາຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໃນປິ 2019 ຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງສານະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ພົບວ່າຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ທໍາການຜະລິດກ້ວຍແມ່ນໄດ້ຂາຍຜົນຜະລິດໃນຮູບແບບວັດຖຸດິບເຮັດໃຫ້ມີກໍາໄລຕໍ່າ ປະມານ 20 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າເພິ່ມ (ເສັ້ນສະແດງ 2). ແລະ ຍັງເຫັນໄດ້ວ່າການແປຮູບກ້ວຍຕາກເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ຈະສາມາດເພິ່ມມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນກ້ວຍໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ຈີ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ນໍາເອົາເຕັກໂນໂລຊີການແປຮູບກ້ວຍຕາກ ແລະ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນ ຢູ່ບ້ານປາກມີ້, ບ້ານໂນນສະຫວັນ ແລະ ບ້ານນາປາຜາ ເມືອງສານະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 10 ຄອບຄົວ.

awes

ເສັ້ນສະແດງ 1: ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພິ່ມຂອງຜະລິດຕະພັນກ້ວຍຕາກ

ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2021 ທິມງານຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົບທາງດ້ານເຕັກນິກການແປຮູບກ້ວຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ຊາວກະສິກອນກຸ່ມແປຮູບຜະລິດຕະພັນກ້ວຍຢູ່ ບ້ານປາກມີ ເມືອງສານາຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15 ຄົນ ເຊິ່ງມີຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ ເຊັ່ນ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງສານາຄາມ, ຊາວກະສິກອນກຸ່ມແປຮູບກ້ວຍບ້ານປາກມີ, ບ້ານຕາກແດດ, ບ້ານສານາຄາມ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ແລະ ຄູຝຶກຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 1). ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເຕັກນິກການແປຮູບກ້ວຍ ເພຶ່ອຍົກສູງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນກ້ວຍ, 2). ເພື່ອເຜີຍແຜຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ອອກສູ່ສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ການດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ຄື: (1). ພາກທິດສະດີໄດ້ນໍາສະເໜີຜ່ານຜ່ານທາງໂປສເຕີ ເຊິ່ງນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາເຕັກນິກການແປຮູບກ້ວຍເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພິ່ມ ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ບັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການຜະລິດກ້ວຍ, ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນຂອງກ້ວຍພັນພືນເມືອງລາວ, ການອະນຸລັກກ້ວຍພັນພື້ນເມືອງລາວ, ເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງເຮືອນຕາກ, ເຕັກນິກການແປຮູບກ້ວຍຕາກແດດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເຕັກນິກການເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນກວຍຕາກ ແລະ ເຕັກນິກການຫຸ້ມຮໍ່ເພື່ອເພິ່ມຄວາມໜ້າສົນໃຈຂອງຜະລິດຕະພັນກ້ວຍ. ພາກປະຕິບັດໂຕຈິງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃນການແປຮູບກ້ວຍຕາກ ເຊັ່ນ: ການຄັດເລືອກກ້ວຍ, ການປອກ, ການທໍາຄວາມສະອາດ, ການຕາກ,ການໜີບ ແລະ ການຫຸ້ມຮໍ່, ການກໍ່ສ້າງເຮືອນຕາກ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນປະສົບການທາງດ້ານຕ່າງ ທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຜົນຂອງການສົນທະນາພົບວ່າບັນຫາຂອງການແປຮູບກ້ວຍຕາກ ແດດແມ່ນສະພາບອາກາດເນຶ່ອງຈາກຕ້ອງອາໄສແສງແດດເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາຊ່ວງລະດູຝົນ, ການເກັບຮັກສາບໍໄດ້ດົນ, ການຫຸ້ມຮໍ່ຍັງເປັນແບບປະຖົມປະຖານບໍນ້າສົນໃຈ, ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກຕາມຄວາມຊິນເຄີຍເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນບໍໄດ້ດີເທົາທີ່ຄວນ, ຄວາມຕ້ອງການຍັງບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ບັນຫາສະເພາະໜ້າຄືການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ເຮັດໃຫ້ປະລິມານການຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນລຸດລົງເທົາໂຕ. ດັ້ງນັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົ່ມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຢ່າງທີມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນໃນການນໍາໄປໃຊ້ເຂົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງ ເພື່ອລຸດຄວາມສຽງ ແລະ ເພິ່ມລາຍຮັບຈາກການແປຮູບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

wtre wee i75 awfwe 4e

ຮູບ: ການເຄືອນໄຫວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI KOPIA nafri TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມການທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງໄລຍະ 6 ໃນປີ 2022 ແລະ ວາງແຜນປີ 2023 ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຂວັນ 4 ບຸກ ໜ່ວຍ ຊປປລ ສູນຄົ້ນຄວ້ນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2023 ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການຝຶກອົບຮົມ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຂ່າວ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ວັນປ່ອຍປາ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ 2020 ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສູນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຜະລິດລູກປາໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູ່ບ້ານບວກ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NARFRI ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Sep 26, 2023 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com