ການຝຶກອົບຮົມການປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ຂອງພືດຜັກແບບປະສົມປະສານ

20180703

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ກໍລະກົດ 2018 ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກຮ່ວມກັບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຕະຫຼາດ, ການຈັດການຫຼັງເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜະລິດພືດຜັກແບບອຸດສາຫະກໍາ (ACIAR) ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ໃນຫົວຂໍ້ ການປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ຂອງພືດຜັກແບບປະສົມປະສານ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ ບຸນເນືອງ ດວງບຸບຜາ ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້  ໝາກ. ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 15 ທ່ານ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ: ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້  ໝາກ, ສູນປ້ອງກັນພືດ ກົມປູກຝັງ ແລະ ຊຽວຊານຈາກປະເທດອົດສະຕາລີ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ: 1). ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຈັດການພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ຂອງພືດຜັກ, 2). ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການປູກພືດຜັກເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະ ສອດຄອງກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາໂດຍສະເພາະການຜະລິດພືດຜັກ, ເນືອງຈາກວ່າການຜະລິດພຶດຜັກແມ່ນປະສົບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ, ຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ແນນອນ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຫຍິງແມ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຫຽວຂຽວ, ພະຍາດໃບກູດເຫຼືອງ, ແມງວີຂາວ ແລະ ເພ້ຍຊະນິດຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນສັດຕູພືດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດພືດຜັກ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ວ່າການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນໂອ ກາດອັນດີທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການຮຽນຮູ້ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູຂອງພືດຜັກແບບປະສົມປະສານ. ການດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ພາກ ເຊັ່ນ: ພາກທິດສະດີ ແລະ ການລົງຢ້ຽມຢາມໃນພື້ນທີ່ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງໂຕຈິງຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ.

ຜົນໄດ້ຮັບຜ່ານການຝຶກອົບ ໃນໄລຍະ 2 ວັນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສະພາບບັນຫາຂອງການຜະລິດພືດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນໃນປະຈຸບັນ, ຫຼັການທົ່ວໄປຂອງການປ້ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ, ການປ້ອງກັນພືດແບບການປູກພືດໝູນວຽນ, ການປ້ອງກັນພືດແບບຊີວະວິທະຍາໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ເຊື້ອຣາທີ່ເປັນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ເຊື້ອຣາ Trichoderma ເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູຂອງພືດຜັກ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮຽນຮູກ່ຽວກັບຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງການປ້ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກ ແລະ ການວາງແຜນໃນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງໃນຕໍ່ໜ້າກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພືດໂດຍການປູກພືດໝູນວຽນ ແລະ ການນໍາເຊື້ອຣາທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະ 2 ວັນ ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ຄື: 1). ບັນຫາຂອງການຜະລິດພືດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີຫຼາຍສາເຫດ ເຊັນ: ບັນຫາຄວາມຊິນເຄີຍ, ບັນຫາທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ບັນຫາທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ, 2). ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ກັບການຜະລິດພືດຜັກ ໂດຍສະເພາະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູທີ່ສໍາຄັນຂອງພືດຜັກຫຼາຍຂຶ້ນ.

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Aug 13, 2022 - Sat
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com