ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າທົ່ວປະເທດ ປີ 2017 ແລະ ແຜນການ 2018

img_8404

ການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າແມ່ນໂຄງການບູລິມະສິດ ຂອງໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຂອງລັດຖະບານ. ເພື່ອຜະລິດແນວພັນເຂົ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຮັບໃຊ້ 2 ເປົ້າໝາຍຫຼັກ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄື: 1) ຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ (ໃຫ້ມີເຂົ້າກຸ້ມກິນພາຍໃນປະເທດ), 2) ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ (ໂດຍສະເພາະເຂົ້າຄຸນນະພາບ).

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ພືດສະພາ 2018 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໃນທົ່ວປະເທດ ປີ 2017 ແລະ ແຜນການ 2018, ໂດຍ ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ພວງປາຣີສັກ ປຣາວົງວຽງຄໍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈາກ 18 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ, ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ: ເພື່ອສະຫຼຸບ ການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ປີ 2017 ແລະ ວາງແຜນການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ປີ 2018. ແລະ ປຶກສາຫາລືແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນ, ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ໃນການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໃນທົ່ວປະ ເທດ ຈາກ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຮັບຟັງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຮອດປີ 2020 ຜະລິດເຂົ້າບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 4,7 ລ້ານໂຕນ ແລະ ມີແນວພັນເຂົ້າ ທັງໝົດ 100,000 ໂຕນ/ປີ ຈາກ ທ່ານ ກອງສີ ໄຊຍະວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ແນວພັນ (ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ) ແລະ ໄດ້ຟັງການປະກອບຄຳເຫັນ ຈາກ ສູນຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນເຄືອຄ່າຍຜະລິດເມັດພັນເຂົ້າ ຈາກບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ 5 ສູນຄົ້ນຄວ້າທີ່ຂື້ນກັບສະຖາບັນສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳຫຼວງນ້ຳທາ, ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳເຂດເນີນສູງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ນາພອກ, ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳທ່າສະໂນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳພາກໃຕ້ ໂພນງາມ ແຂວງຈຳປາສັກ. ແລະ 7 ສູນພັດທະນາກະສິກຳ ທີ່ຂື້ນກັບ ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ.

ຈາກນັ້ນທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຈ້ງການລາຍລະອຽດການມອບໂອນວຽກງານຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ (ລຸ້ນ 3) ໃຫ້ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ຕາມພາລະບົດບາດໃໝ່ ແລະ ວາງແຜນກ່ຽວກັບກົນໄກປະສານວຽກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ; ການສັ່ງຈອງແນວພັນເຂົ້າໃນຕໍ່ໜ້າ, ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ວາງໄວ້ ຮອດປີ 2025 ໃຫ້ມີ ເຂົ້າເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ 4,2 ລ້ານໂຕນ.

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI KOPIA nafri TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ 2021 ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳສາກົນເກົາຫຼີ (KOPIA) ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳປ່າໄມ້ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການຄັດເລືອກສາຍພັນໝາກເລັ່ນແບບມີສວນຮ່ວມຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາເຂດເນີນສູງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ການຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເຕັກນິກການແປຮູບກ້ວຍຕາກ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະກອນ ເມືອງ ສານາຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຂ່າວ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນໃນການຜະລິດກະສິກຳ ຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ແກ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ວັນປ່ອຍປາ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ 2020 ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສູນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຜະລິດລູກປາໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູ່ບ້ານບວກ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NARFRI ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Jun 7, 2023 - Wed
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com