ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ໂຄງການ TABI ຂັ້ນສູນກາງ ຄັ້ງທີ 9

22446962img_6176

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 03 ຕຸລາ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນສູນກາງຄັ້ງທີ IX ຂອງໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳຢູ່ເຂດພູດອຍພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ (ໂຄງການຕາບີ)ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນໃຫຍ່ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ປະທານຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຕາບີ, ແລະການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ມາຕິນ ຮັດເລີ (Martin Hasler) ຮອງອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນປະຈຳສປປລາວ ແລະ ມີບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກບັນດາກົມ ແລະ ພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງ ທັງໝົດ 44 ທ່ານ ມາຈາກ MAF, SDC, MoNRE, NuoL, LWU, LNFC, NIRAS, CDE, PAFOs, News, PCOs/PFOs ແລະ CU/SO; ໃນນັ້ນເປັນ ເພດຍິງ 12 ທ່ານ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 05 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອນຳສະເໜີເນື້ອໃນຂອງໂຄງການໄລຍະທີ 3, ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2017 ແລະ ຕົກລົງຄືນໃໝ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຕາບີໄລຍະທີ 3 ແລະ ແຜນກິດຈະກຳປະຈຳສົກປີ 2017-2018 ພ້ອມທັງຈັດວາງສະແດງສື່, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາທີ່ ໂຄງການຕາບີ ສະໜັບສະໜູນ.
ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການນຳສະເໜີ ຜົນສຳເລັດຂອງບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນໄລະຍະເດືອນເມສາ-ເດືອນກັນຍາ 2017 ແລະ ແຜນໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານທຳອິດກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບທາງເລືອກໃນການພັດທະນາອາຊີບຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ, ວຽກງານທີສອງແມ່ນ: ການວາງແຜນ,ຈັດສັນການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະປະສົບການໃນການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ວຽກງານສຸດທ້າຍແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ດ້ານຊີວະນານາພັນກະສິກໍາ ແລະ ແລກປ່ຽນເຄື່ອງມືເພື່ອສັບໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ.
ຫຼັງຈາກການນຳສະເໜີສິ້ນສຸດລົງ, ປະທານຮ່ວມ, ທ່ານ ມາຕິນ ຮັດເລີ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ນີ້ຖືວ່າເປັນ ຄັ້ງທໍາອິດ ຂອງ ໂຄງການໄລຍະ 3. ໃນເຄິ່ງປີທໍາອິດທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການສ້າງໄດ້ຜົນງານຫລາຍສົມຄວນ ແລະ ໄດ້ເຮັດການປະຕິບັດເປັນໄປຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານໂຄງການເປັນຢ່າງດີ. ຜົນບັນລຸທີ່ພົ້ນເດັ່ນເປັນພິເສດ ແມ່ນບັນດາການຈັດຕັ້ງຂອງພາກລັດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານກ້ວາງຂວາງຫລາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງວຽກຂອງໂຄງການຫລາຍກ່ວາ 60% ແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂອງພາກລັດໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບແລ້ວ. ສິ່ງພົ້ນເດັ່ນອີກຕາມທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາຄື ໄດ້ເຮັດການຈັດລຽງບູລິມະສິດຂອງທາງເລືອກໃນການພັດທະນາອາຊີບດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ລົງຈາກ 24 ຫົວຂໍ້ມາເປັນ 7 ຫົວຂໍ້ສໍາຄັນເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ໂຄງການຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດການສຶກສາຄືນເບິ່ງວ່າ ຍັງຈະມີບັນດາສາຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຫຍັງຕື່ມອີກແດ່ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕົວຈິງອີກ. ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງສືບຕໍ່ໄປພາຍຫລັງທີ່ໂຄງການສິ້ນສຸດແລ້ວ. ຜົນງານອີກຢ່າງໜຶ່ງ ແມ່ນການສ້າງ ABD Portal ຂຶ້ນແລ້ວຢູ່ NAFRI ແລະ ການກັບມາໃຫ້ການສະ ໜັບສະໜູນ ກຸ່ມເຮັດວຽກຂະແໜງການຍ່ອຍດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ (sSWG-ABD). ນອກນັ້ນທ່ານປະທານ, ທ່ານ ປອ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ, ໄດ້ເນັ້ນອີກວ່າຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ ຄືການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາການປູກ-ການລ້ຽງຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາມີຄວາມຍືນຍົງໂດຍສະເພາະແມ່ນ:ຜະລິດຕະພັນນໍ້າເຜິ້ງຂາຍເປັນສິນຄ້າ, ການຜະລິດຕະພັນ “ຊາປ່າ” ທີ່ມີທ່າແຮງສູງ ແຕ່ວ່າຍັງຕ້ອງໄດ້ເຮັດການປຸງແຕ່ງ ຫຸ້ມຫໍ໋ໃຫ້ດີເພື່ອເປັນການດຶງດູດລູກຄ້າ, ໄຄແຜ່ນ ຢູ່ ຫລວງພະບາງ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຂະແໜງການເອກະຊົນເຂົ້າມາຮ່ວມ.
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບບັນດາຜົນສຳເລັດຕ່າງໆທີ່ໂຄງການຕາບີ ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂຄງການໄດ້ນຳເອົາບົດຮຽນແລະວິທີການຕ່າງໆເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດພູດອຍໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄປເທື່ອລະກ້າວ. ສ່ວນວຽກງານວາງແຜນຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ pFALUPAM ຄວນກາຍເປັນຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ວິທີການ ລວມທັງ ຜະລິດຕະພັນທີ່ສ້າງມາໄດ້ ເຊັ່ນ ແຜນທີ່ ຕ້ອງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕັດສິດໃຈ. ນອກນັ້ນຜະລິດຕະພັນ ABD ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເປັນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນ ແລະເຮັດການຈໍາແນກຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາທີ່ເປັນທ່າແຮງໃນແຕ່ລະເຂດ ເພື່ອກຳນົດເປັນເຂດທີ່ປົກປັກຮັກສາມັນເອົາໄວ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
ທາງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີມອບ ໂຄງການຕາບີ ໃຫ້ຂຶ້ນກັບ NAFRI ເປັນຜູ້ເຮັດການປະສານງານກັບບັນດາກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະກົມ ເພື່ອສ້າງແຜນການວຽກງານສະເພາະດ້ານຂອງ ໂຄງການຕາບີ ຕາມໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງໃຜລາວ. ສ່ວນ DoPF ຈະເປັນຜູ້ເບິ່ງລວມ
ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມທ່ານ ປອ ພວງປະຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຄວນໄດ້ມີການປະສານງານຊຶ່ງກັນແລະກັນ, ຈຸດສໍາຄັນແມ່ນແຕ່ລະກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ໃຫ້ມີການມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກໃຫ້ຢ່າງລະອຽດ. ໂດຍອິງຕາມ ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຄືນໃໝ່ນັ້ນ ກໍເຫັນດີໃຫ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ ຄືນໃໝ່ເຊັ່ນກັນ.
ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນສູນກາງ ຄັ້ງທີ່ 9 ຂອງ ໂຄງການຕາບີ ໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ສ້າງສັນ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນສູງ, ໃນເວລາ 17:15 ໂມງ ຂອງມື້ດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຖືກປິດລົງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ມີການທ່ຽວຊົມງານວາງສະແດງຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ, ສື່ສິ່ງພິມການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການຍ່ອຍໃນແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນຊີວະນາໆພັນກະສິກຳຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ນ້ຳເຜີ້ງ, ຟອຍກວາດ, ເຂົ້າໄກ້ນ້ອຍ, ໝາກກ້ວຍນ້ຳ, ໝາກກ້ຽງ, ໜໍ່ຫຼອຍ,…ທີ່ເປັນຜົນໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການຍ່ອຍ, ຊຶ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຍິ່ງຈາກບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານເປັນຢ່າງຍິ່ງ.

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
World Food Day
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ການຝຶກອົບຮົມ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຂ່າວ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຜະລິດລູກປາໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູ່ບ້ານບວກ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ. ອຸຕຸນິຍົມ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NARFRI ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Oct 27, 2021 - Wed
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com