ຝືກອົບຮົມ ການຜ່າຕັດປາ ເພື່ອຝັງເຄື່ອງຮັບສັນຍານຕິດຕາມການເຄື່ອນຍາຍປາ ໃນຂອບເຂດສີພັນດອນ ລະຫວ່າງວັນ ທີ່ 11 ຫາ 19 ກຸມພາ 2022, ຢູ່ ສູນຄົ້ນຄ້ວາການປະມົງ (LARReC) ແລະ ສູນຄົ້ນຄ້ວາຂະຫຍາຍພັນປາ ບ້ານນາ, ເມືອງ ໂຂງ, ແຂວງຈຳປາສັກ

WhatsApp Image 2022-03-18 at 14.17.18

ເພື່ອທົດສອບປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງທາງຜ່ານປາ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ Acoustic Tag ໂດຍຝັງ ເຂົ້າໃນໂຕປາ ຂອງໂຄງການ JEM (Joint Environment Monitoring) ຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ (ເຂດສີພັນດອນ) ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງອົງການ GIZ/MRC ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍປາ ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຄູຝຶກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Charles Sturt University (CSU) ໃຫ້ວິຊາການສູນກາງ (LARReC) ແລະ ທ້ອງຖີ່ນຂອງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ແລະ ເມືອງ ໂຂງ (PAFO ແລະ DAFO) ໂດຍແບ່ງເປັນ 2 ພາກຄື: 1) ການຝຶກອົບຮົມ ພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບລະບົບ Acoustic tag ແລະ ອົງປະກອບ (ວິທີການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ), ສາທິດ ແລະ ການປະຕິບັດການຜ່າຕັດປາ ຢູ່ ສູນຄົ້ນຄ້ວາການປະມົງ. 2) ການປະສົມປະສານຂອງການ ຜ່າຕັດປາແມ່ນໍ້າຂອງ, ການຕິດແທັກ, ການຕິດຕາມການຟື້ນຕົວ, ການເກັບຂໍ້ມູນຫຼັງຈາກຕິດແທັກແລະ ລົງພື້ນທີ່ ຫຼື ກໍານົດພື້ນທີ່ສໍາລັບ ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຮັບສັນຍາ ໃນເຂດນໍ້າຕົກຄອນພະເພັງ ໄດ້ເລີ່ມຂື້ນ ລະຫ່ວາງວັນທີ  ທີ 11 ຫາ 19 ກຸມພາ 2022, ຢູ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ (LARReC) ແລະ  ສູນຄົ້ນຄວ້າຂະຫຍາຍພັນ ປາ ບ້ານນາ, ເມືອງ ໂຂງ, ແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 7 ພາກສ່ວນ ( LARReC, NUOL, GIZ/MRC, LSMC, CSU, PAFO, DAFO) ໂດຍໄດ້ຝືກ (1) ການຝືກຜ່າຕັດປາເພື່ອຝັງແທ໋ກ, ເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ດູແລ ຫຼື ປ່ຽນປົວປາຫຼັງການຜ່າຕັດ ແລະ ຕິດຕາມຄຸນະພາບນໍ້າ, (2) ທີມຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຮັບສັນຍານ: ໄດ້ລົງສຳຫລວດພື້ນທີ່ ສຳລັບ ຕິດຕັ້ງລະບົບ ລົງສຳຫລວດເຂດພື້ນທີ່ (ບ້ານ ທ່າມ່ວງ, ຫາງສະດຳ, ຫາງຄອນ, ດອນຊົມ ແລະ ດອນສະໂຮງ. ເຊີ່ງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຝືກອົບຮົມ: ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ເຂົ້າໃຈລະບົບເຄື່ອງຮັບສັນຍານ ເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍປາໃນເຂດ ເມືອງໂຂງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໂດຍສະເພາະເຂດສີພັນດອນ, ຮູ້ເຕັກນິກ, ວິທີການຂັ້ນຕອນການຜ່າຕັດປາແມ່ນໍ້າຂອງ, ການຕິດແທັກ, ການຕິດຕາມການຟື້ນຕົວຂອງປາ, ການເກັບຂໍ້ມູນຫຼັງຈາກຕິດແທັກ ແລະ ສາມາດຜ່າຕັດ ແລະ ຝັງແທ໋ກຮັບສັນຍາໃນໂຕປາ ຈຳນວນ 60 ໂຕ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ປາໂຈກ ຈຳນວນ 16 ໂຕ, ປາປາກ ຈຳນວນ 18 ໂຕ, ປາປ່ຽນ9 ຈຳນວນ 16 ໂຕ, ປາປ່ຽນ 13 ຈໍານວນ 10 ໂຕ ແລະ ສາມາດກໍານົດສະຖານທີ່ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຮັບ/ກະກຽມ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຮັບສັນຍານສຽງ, ແລະ ການດຶງຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງປາ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ.

WhatsApp Image 2022-03-18 at 14.17.19 WhatsApp Image 2022-03-18 at 14.17.19 (1) WhatsApp Image 2022-03-18 at 14.17.18 (1)

ຂ່າວໂດຍ: ນາງ ວັນນິດາ ບົວລະພັນ ສູນຄົ້ນຄ້ວາການປະມົງ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
May 26, 2022 - Thu
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com