ການຝຶກອົບຮົມການຄັດເລືອກແນວພັນພືດຜັກແບບມີສວນຮ່ວມ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ

 

WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.25ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວ່າລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນຂະແໜງງານໜຶ່ງທີ່ປະກອບສວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດກໍ່ຄື ການສົ່ງເສີມການຜະລິດເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຜະລິດໃຫ້ເປັນສິນຄ້າເພື່ອສົງອອກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະ ບົດ ເຮັດໜ້າທີໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ, ແນວພັນສັດນໍ້າ ແນວພັນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ. ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ມີໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະໜອງແນວພັນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ກັບການຜະລິດ ເຊິ່ງເປົາໝາຍໃນການຜະລິດແນວພັນພືດຜັກລຸ້ນ1 ແລະ ລຸ້ນ2 ປະມານ 6000 ກິໂລກຼາມໃນໄລຍະ 3 ປີ ໃນນັ້ນປະກອບມີ ແນວພັນຜັກສະຫຼັດ, ຜັກຊີ, ຫອມປ້ອມ, ຜັກກາດ, ຜັກຫົມ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ,  ແລະ ໝາກເລັ່ນ ປະຈຸບັນນີ້ສາຍພັນພືດຜັກທີ່ດີເດັ່ນທາງດ້ານຜົນຜະລິດ ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສາມາດຄົ້ນຄວ້າໄດ້ມີ 12 ຊະນິດພຶດຜັກ ຄື: ຖົ່ວຝັກຍາວ 5 ສາຍພັນ, ໝາກເຜັດ 10 ສາຍພັນ, ໝາກເຂືອ 11 ສາຍພັນ,  ໝາກເລັ່ນ 11 ສາຍພັນ, ໝາກແຕງ 6 ສາຍພັນ, ສະຫຼັດ 22 ສາຍພັນ, ຫອມປ້ອມ 2 ສາຍພັນ, ຜັກ ຊີ 2 ສາຍພັນ, ຜັກກາດຂີວ 2 ສາຍ, ຜັກກາດຊອມ 2 ສາຍພັນ, ຜັກຫົມ 2 ສາຍພັນ ແລະ ຜັກບົ່ວແບ່ງ 2 ສາຍພັນ.

ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ 2022 ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຮ່ວມກັບໂຄງການລິເລິ່ມທາງດ້ານອາ ຫານ ແລະ ການກະເສດເຂດອາຊີ (AFACI) ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາເຕັກນິກການປັບປຸງພັນພືດຜັກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້  “ການຄັດເລືອກສາຍພັນພືດຜັກແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ” ຂຶ້ນທີຫ້ອງປະຊຸມຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງ  ໝົດ 30 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກ ບ້ານຫົວຫ້າ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພືອນໍາສະເໜີທາງດ້ານແນວພັນ ແລະ ເຕັກນິກອັນໃໝ່ທີ່ເໝາະສົມໃນການຍົກສະມັດຕະພາບຂອງຜະລິດເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການຄັດເລືອກແນວພັນພືດຜັກແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວກະສິກອນ ໂດຍສະເພາະແນວພັນໝາກເລັ່ນເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະ ນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຜະລິດຜັກເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະໃນປະຈຸບັນການຜະລິດພືດຜັກແມ່ນປະສົບບັນຫາຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນສົ່ງຜົນເສຍຫາຍໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງລະດູຝົນ ອັນເນືອງມາຈາກມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນສູງ, ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ໃນແຕ່ລະປີຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນຜັກຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ເຊິງເປັນມູນຄ່າອັນມະຫາສານສານ ສະນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ເຕັກນິກອັນໃໝ່ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງໃນການຍົກປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດໃຫ້ແກ່ຊາວໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກສາຍພັນໝາກເລັ່ນ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ,  ໝາກແຕງ, ຜັກສະຫຼັດ ແລະ ຜັກກາດ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກໃນການເພິ່ມຜົນຜະລິດພືດຜັກ ແລະ ຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ເຊັ່ນ ເຕັກນິກການປູກຜັກໃນເຮທືອນຮົ່ມ, ການຈັດການນໍ້າ, ເຕັກນິກການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ເຕັກນິກການຄວບຄຸມວັດສະພືດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບປະສົບການ ແລະ ບັນຫາຂອງການຜະລິດພືດຜັກໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ. ຜົນຈາກການສົນທະ ນາຈະເຫັນໄດ້ວ່ານັກສໍາມະນາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນເປັນສຽງດຽວກັນວ່າການຜະລິດພືດຜັກຍັງມີບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດ ຢູ່ຫຼາຍດ້ານ ເຊັນ: ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຕະຫຼາດ, ບໍ່ມີການວາງແຜນການຜະລະລິດທີ່ດີ, ການຜະລິດກະແຈກກະຈາຍ, ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້, ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານແນວພັນ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກການປູກທີ່ຍົກສູງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດພືດຜັກ ໂດຍສະເພາະການປູກໃນຊ່ວງລະດູຝົນ, ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຜິຍແພຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ລົງຊູ່ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດໂຕຈິງໃນທອງຖິ່ນຍັງມີຈໍາກັດ.

WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.28 WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.31 WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.38 WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.41 WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.45 WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.49ພ້ິ່

ໂດຍ: ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
May 26, 2022 - Thu
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com