ການລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ລະບົບເຮືອນຮົ່ມ ຂອງໂຄງການການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (KRC) ທີ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ບ້ານ ສິມມະໂນໃຕ້, ບ້ານທ່າແຂກ, ບ້ານຊາຍຟອງເໜືອ ແລະ ບ້ານຫົວຫ້າ

        ້ະ້

ໃນວັນທີ 14/12/2021 ທາງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນບົດ ຮ່ວມກັບ ໂຄງການ KRC ປະເທດເກົາຫຼີ ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເຊິ່ງໄດ້ມີການລົງກວດກາ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ລະບົບເຮືອນຮົ່ມ ຂອງໂຄງການການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (KRC) ທີ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ ໝາກ, ບ້ານ ສິມມະໂນໃຕ້, ບ້ານທ່າແຂກ, ບ້ານຊາຍຟອງເໜືອ ແລະ ບ້ານຫົວຫ້າ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຮັບເໜົາໃນການກໍ່ສ້າງໂດຍ ບໍລິສັດ ວູຢອງ ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ (WJ).

ໃນການລົງກວດກາການກໍ່ສ້າງ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນນໍາໂດຍ ທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ Dr. Young In Ho ຕົວແທນໂຄງການ KRC ປະຈໍາປະເທດລາວ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການກວດກາການກໍ່ສ້າງ ໃນນີ້ທ່ານ ປອ ທອງຄູນ ສີສະໄພທອງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ການເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ເພາະໃນປັດຈຸບັນການຜະລິດພືດຜັກໃນລະດູຝົນ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລີດຂອງຊາວກະສິກອນຕົກຕໍ່າ ສະນັ້ນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຜະລິດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງການການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງເປັນໂຄງການທີ່ສໍາຄັນໃນການຕອບສະໜອງເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ໃນການຜະລິດພືດຜັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ ຍັງໃຫ້ຄໍາເຫັນຕໍ່ກັບການຈັດຈັ້ງປະຕິໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບຊາວກະສິກອນ ໂດຍການນໍາເອົາເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຍົກສະມັດຕະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງພືດຜັກ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ໃຫ້ແກ່ໍາວກະສິກອນ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການລົງກວດກາການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ລະບົບເຮືອນຮົ່ມ ເຫັນວ່າ: ການກໍ່ສ້າງແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍສົມຄວນ ເຊິ່ງວ່າການກໍ່ສ້າງແມ່ນຢູ່ທີ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ບ້ານ ສິມມະໂນໃຕ້, ບ້ານທ່າແຂກ, ບ້ານຊາຍຟອງເໜືອ ແລະ ບ້ານຫົວຫ້າ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງປະກອບມີ:

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

  • ອາຄານ ຈໍານວນ 1 ຫຼັງ ປະກອບມີ: ຫ້ອງການ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງເກັບເມັດພັນຜັກ, ຫໍພັກ, ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ຫ້ອງຄົວ
  • ລະບົບເຮືອນຮົ່ມແບບຕ່າງລະດັບ 2 ຫຼັງ
  • ລະບົບເຮືອນຮົ່ມແບບປິດ (ແບບເກົາຫຼີ) 6 ຫຼັງ

ບ້ານຕົວແບບ 4 ບ້ານ

  • ອາຄານ ຈໍານວນ 1 ຫຼງຕໍ່ບ້ານ: ອ່າງລ້າງຜັກ, ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ ບ່ອນເກັບອຸປະກອນ
  • ລະບົບເຮືອນຮົ່ມແບບຕ່າງລະດັບ 1 ຫຼັງຕໍ່ບ້ານ

ລະບົບເຮືອນຮົ່ມແບບປິດ (ແບບເກົາຫຼີ) 1 ຫຼັງຕໍ່ບ້ານ

ະ່ພພ ະ້ະິ ິະາີທ ພະ້ WhatsApp Image 2021-12-27 at 14.25.02

ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສັກສະຫຍາມ ພະນົມສຸກ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫໝາກ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Aug 13, 2022 - Sat
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com