ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານໃນພ່າກພື້ນອາຊຽນ ເພື່ອຄໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

23072021003 23072021001

ລະບົບກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຍ້ອນວ່າການຜະລິດກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ສາມາດແກ້ໄຂການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ປັບປຸງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມທົນທານຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະບົບນິເວດ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ທັງໃນລະດັບຊາດ ກໍ່ຄືສາກົນ. ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ຈິງເກີດມີໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດກັບສີ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ໂດຍມີຊື່ ຫຍໍ້ ວ່າ TCP/RAP/3705 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ກໍ່ຄືສູນຄົ້ນຄວ້າ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະບັດ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍເນື້ອເນື້ອໃນວຽກດັ່ງກ່າວ ຈິງໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມ ເປີດໂຄງການ ຂື້ນໃນວັນທີ 23 /07/2021 ທີ່ສະໂມສອນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 20 ພາກສ່ວນ ມີ 49 ທ່ານ ລວມມີຍິງ 7 ທ່ານ ຈາກບັນດາກົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ບໍລິສັດບົວລະພາກະສິກຳປ່າໄມ້ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດແມ່ຂອງປູກໄມ້ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ PML ອຸດສະຫະກຳຈໍາກັດ.; ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບກຽດ ຈາກ ທ່ານ Nasar Hayat, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ຂຶ້ນກ່າວຄໍາໂອວາດ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ

23072021002
ໃນກອງປະຊູມແຂກສາມາດຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄູ່ມືການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານອາຊຽນ ເພື່ອການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການກະສິກຳປ່າໄມ້ໃນລາວ ໂດຍການສົນທະນາໃນຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ ຊືງຈຸດປະສົງ ຂອງ ໂຄງການ ແມ່ນ ເພື່ອການຍົກລະດັບ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງໃນການວິເຄາະທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ເສດຖະກິດກະສິກຳ; ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດຳເນີນງານ ດ້ານຍຸດທະສາດການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຍຸດທະສາດໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ ຈາກ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ການຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ແນະນຳ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມສານ ຂອງ ອາຊຽນ ເພື່ອເປັນການທົດສອບ ໃນ ສປປ ລາວ, ສັງລວມບົດຮຽນ ກປ ແບບປະສົມປະສານ ຜ່ານມາ, ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ ກປ ແບບ ປະສົມປະສານ ແລະ ຮ່າງບົດສະເໜີ ໂຄງການ ເພື່ອຂໍທຶນເຂົ້າມາໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ໃນຕໍ່ໜ້າ.ຈະປະກອບສວ່ນອັນສຳຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ ກະສິກຳ ປີ 2021 ຫາ 2025 ເພື່ອຮັບປະການໃນການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຍືນຍົງ ທີ່ ລວມເອົາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ.

23072021006 23072021005

ການການສົນທະນາ ເພື່ອວິເຄາະໃຈແຍກບັນຫາເພື່ອຫາຄໍາຕອບໃສ່ກອງປະຊູມ
ວາລະທ້າຍຂອງກອງປະຊູມ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ເອົົາໃຈໃສ່ສຸມສະຕິປັນຍາອັນປະເສີດ ໃນການປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມ ,ນອກນີ້ ທ່ານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ,ຊ່ຽວຊານຈາກບັນດາກົມຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກັບກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ໃຫ້ຊ່ວຍກັນປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ ດາກິດຈະກໍາທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ.

ໂດຍ : ບູນປະສັກໄຊ ຄຳພູມີ, ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Aug 13, 2022 - Sat
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com