ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ຂອງໂຄງການ ສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ຢູ່ 8 ແຂວງ ແລະ 13 ເມືອງ

ທາງທີມງານໂຄງການໄດ້ ດໍາເນີນການລົງສໍາຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ໂດຍການເກັບຕົວຢ່າງທາງດ້ານ ລັກສະ ນະພາຍນອກ (Morphology) ແລະ ຕົວຢ່າງໄມ້ທ່ອນທີ່ຈະນໍາມາສຶກສາທາງເນື້ອໄມ້ (Anatomy) ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກິດຈະກໍາ 3.3 ທີ່ນອນໃນກິດຈະກໍາຂອງ ໂຄງການ ສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນລາວ “Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR” ການລົງເຮັດວຽກແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 7 ຫາ 24 ກໍລະກົດ 2021 ຢູ່ 8 ແຂວງ ແລະ 13 ເມືອງ ໂດຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ຄະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລ່ຊີ ຊີວະພາບ ມີທີມງານເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 10 ທ່ານ, ລວມມີຊ່ຽວຊານເຂົ້າຮ່ວມ 8 ທ່ານ ແລະ ຍີງ 2 ທ່ານ. ຊື່ງຈຸດປະສົງຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຊະນິດໄມ້ ຢູ່ພາກສະໜາມ ລວມມີ 2 ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື:
1. ) ລົງສໍາຫຼວດເຂດການກະຈາຍພັນຂອງຊະນິດໄມ້ ທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງການຄ້າ ເພື່ອສ້າງບົດແນະນໍາການຈໍາແນກຊະນິດໄມ້;
2. ) ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງທາງດ້ານ ລັກສະນະພາຍນອກ (Morphology) ແລະ ຕົວຢ່າງໄມ້ທ່ອນທີ່ຈະນໍາມາສຶກສາທາງເນື້ອໄມ້ (Anatomy) ເພື່ອສ້າງບົດແນະນໍາການຈໍາແນກຊະນິດໄມ້;

ການລົງສໍາຫຼວດ ແມ່ນໄດ້ມີເປົ້າໝາຍເກັບກໍາຕົວຢ່າງຂອງຊະນິດຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງການຄ້າ 100 ຊະນິດ ໂດຍໄດ້ລົງສໍາຫຼວດເຂດກະຈາຍພັນທາງທໍາມະຊາດນັບແຕ່ເຂດພື້ນທີ່ພາກເໜືອ ຫາພາກໃຕ້ ນັບແຕ່ລະດັບຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ ແຕ່ 100 ຫາ 2500 ແມັດ, ທີມງານໄດ້ມິການບັນທຶກ ບັນດາຂໍ້ມູນດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ້ຂອງປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ: ລະດັບຄວາມສູງ, ຈຸດພິກັດ, ທີ່ຕັ້ງ (ຊື່ພີື້ນທີ່), ລັກສະນະທາງນິເວດວິທະຍາ, ແລະ ອື່ນໆ…
ສໍາລັບວິທີການ ເກັບຕົວຢ່າງ ຄຸນລັກສະນະພາຍນອກ ແມ່ນໄດ້ເກັບເອົາຕົວຢ່າງ ໃບ, ດອກ, ໝາກ ແລະ ເປືອກ ຂອງຊະນິດໄມ້ເລົ່ານັ້ນ, ຖ່າຍຮູບລັກສະນະຂອງຕົ້ນໄມ້ ກ່ອນທີ່ຈະມີການຕັດຕົວຢ່າງ, ແລະ ທຸກໆຕົວຢ່າງ ໃບ, ດອກ, ໝາກ ແລະ ເປືອກ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖ່າຍຮູບໃນພາກສະໜາມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເກັບກໍາພາບຂອງພວກມັນໃນສະພາບທີ່ຍັງສົດ (ບໍ່ແຫ້ງ); ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ນໍາເອົາຕົວຢ່າງທັງໝົດມາຕັດແຕ່ງ, ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ແຊ່ນໍ້າເຫຼົ້າ 90 ເພື່ອຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຕົວຢ່າງເລົ່ານັ້ນ ເໜົ່າເປື່ອຍ, ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ທຸກໆຕົວຢ່າງແມ່ນໄດ້ຖືກຖ່າຍພາບໄວ້ຢ່າງລະອຽດອີກຄັ້ງ.

2407202100124072021002

2407202100324072021004

ຮູບທີ 1: ການເກັບຕົວຢ່າງຄຸນລັກສະນະພາຍນອກ (Morphology) ເຊັ່ນ: ໃບ, ດອກ, ໝາກ

ສຳລັບການສຶກສາກ່ຽວກັບເນື້ອໄມ້ຂອງໄມ້ການຄ້າ ແມ່ນໄດ້ຕັດເອົາໄມ້ຕົວຢ່າງເປັນທ່ອນທີ່ມີຄວາມຍາວ 50 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງກວ້າງຕໍ່າສຸດ 15 ຊັງຕີແມັດ, ສຳລັບໄມ້ເນື້ອແຂງໄດ້ເກັບທ່ອນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຕໍ່າສຸດ ແມ່ນ 25 ຊັງຕີແມັດ. ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາຕົ້ນໄມ້ບໍ່ສົມບູນ ຫຼື ມີພະຍາດທຳລາຍ ແລະ ມີຈຳນວນປະຊາກອນເກີດຕາມທຳມະຊາດຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ, ຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ມີເຮືອນຍອດ, ຕັດງ່າໃຫຍ່, ຕັດເອົາຮາກໃຫຍ່, ຫຼື ຕັດເອົາຕົວຢ່າງໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕາຍແລ້ວ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນການເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນເກັບເອົາ ຕາມບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນແຜນການສຳຫຼວດ; ເນື່ອງຈາກວ່າ ຊະນິດໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດ ແມ່ນມີລະດູການອອກດອກ ແລະ ໝາກ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນບັນຊີຊະນິດໄມ້ທີ່ຕ້ອງການ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນ ເຊັ່ນ: ບາງຊະນິດໄມ້ສາມາດເກັບຕົວຢ່າງ ດອກແຕ່ບໍ່ເຫັນໝາກ ແລະ ບາງຊະນິດເຫັນໝາກແຕ່ບໍ່ເຫັນດອກ.

2407202100524072021006
2407202100724072021008

ຮູບທີ 2: ການເກັບຕົວຢ່າງເນື້ອໄມ້ ( Anatomy )
ສະຫຼູບແລ້ວສຳລັບຄຸນລັກສະນະພາຍນອກ (Morphology) ສາມາດເກັບເກັບຕົວຢ່າງໄດ້ ຈຳນວນ 121 ຕົວຢ່າງ (118 ຊະນິດຕົ້ນໄມ້ ແລະ 30 ຕະກຸນ) ແລະ ປະກອບມີ 1 ຊະນິດຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ 4 ຊະນິດໄມ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈຳແນກຊະນິດໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຕົວຢ່າງໄມ້ທ່ອນທີ່ຈະນໍາມາສຶກສາທາງເນື້ອໄມ້ ( Anatomy ) ສາມາດເກັບໄດ້ 102 ຕົວຢ່າງ (102 ຊະນິດ ແລະ 30 ຕະກຸນ) ແລະ ປະກອບມີ 2 ຊະນິດຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ 4 ຊະນິດໄມ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈຳແນກຊະນິດໄດ້.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງທາງພາຍພອກ ແລະ ເນື້ອໄມ້ ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາເອົາມາວິໃຈ ຢັ້ງຢືນໂດຍຊ່ຽວຊານ ແລະ ຂຽນເປັນບົດແນະນໍາການຈໍາແນກຊະນິດໄມ້ ແລະ ສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນໃນລະບົບເອເລັກໂທນິກ (ເວັບໄຊ້) ທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດລົງໂທລະສັບມີຖື ແລະ ຄອມພິວເຕີ້ ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສະດວກ, ແລະ ວ່ອງໄວຂື້ນ. ຄາດຄະເນ ວ່າ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ 2021 ນີ້.

ຂຽນໂດຍ: ນຸດ ໄຊເພັງ, ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Aug 13, 2022 - Sat
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com