Monthly Archives: August 2022

ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດພືດຜັກທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ແລະ ການປຶກສາຫາລືການສ້າງຄູຝຶກທາງດ້ານການຜະລິດພືດຜັກ

WhatsApp Image 2022-08-29 at 10.29.32 (1) WhatsApp Image 2022-08-29 at 10.29.30 WhatsApp Image 2022-08-29 at 10.29.31 (2)

          ໃນວັນທີ່ 25 ສິງຫາ 2022, ທີ່ຜ່ານມາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ (ສຜໝ), ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (ສກປພ) ຮ່ວມກັບໂຄງການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (KRC) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານນໍາພາຂັ້ນສູນ, ແຂວງ, ເມືອງ  ໃນຫົວຂໍ້ ການຜະລິດພືດຜັກທີ່ເຊື່ຶອມໂຍງເຂົ້າສູ້ຕະຫຼາດ ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ນ. ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 28 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ, ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັນ: ສູນຄົ້ນຄວ້າການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັດ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສກປພ, ສູນພັດທະນາກະສິກໍໜອງແຫ້ວ ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຫະກອນ, ຂະແໜງປູກຝັງ ແລະ ຂະແໜງພັດທະນາຊົນນະບົດ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກດົງຄໍາຊ້າງ.

ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 1 ວັນ ໂດຍການເປັນຄູຝຶກຂອງຊຽວຊານຈາກປະເທດເກົາຫຼີ. ຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານການຜະລິດພືດຜັກທີ່ເຊື່ອມໂຍງການຕະຫຼາດ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ແນວໂນ້ມ ແລະ ສິງທ້າທາຍໃນວຽກງານຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ, ປະສົບການໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກະສິກໍາຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາເຄື່ອງກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາຂອງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້, ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຂອງພືດຜັກ ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດແນວພັນຜັກບົ່ວແບ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງຄູຝຶກສະເພາະດ້ານ ເຊັ່ນ: ທາງດ້ານເຕັກການປູກພືດຜັກ, ການນໍ້າເຄືອງຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກ, ການຈັດການດິນ, ການຈັດການພະຍາດພືດ, ການຈັດການແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ແລະ ເຕັກນິກການປູກພືດຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນສົ່ງລາຍຊື່ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຈະສ້າງເປັນຄູຝຶກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງເປົ້າໝາຍຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງ ເດືອນກັນຍາ ຫາ ເດືອນທັນວາ 2022 ຂຶ້ນທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໂດຍຊຽວຊານຈາກປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້. ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນບາດກ້າວໜຶ່ງໃນການນໍາເອົາບົດຮຽນເພື່ອໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍາໄປປັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກຊາວກະສິກອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີດີຂຶ້ນ.

WhatsApp Image 2022-08-29 at 10.29.32 WhatsApp Image 2022-08-29 at 10.29.31 WhatsApp Image 2022-08-29 at 10.29.31 (1)

ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງລະບົບເຮືອນຮົ່ມ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມບ້ານຕົວແບບ ທີ່ບ້ານ ທ່າແຂກ, ບ້ານ ຊາຍຟອງເໜືອ, ບ້ານ ຫົວຫ້າ ແລະ ບ້ານສີມມະໂນໃຕ້ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (KRC)

ດໄຳະ ຟຖຟໂພ ຳເພຳິ

ໃນວັນທີ 10 ສີງຫາ 2022 ທາງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຮ່ວມກັບ ໂຄງການການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (KRC) ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງລະບົບເຮືອນຮົ່ມ ໂດຍອີງຕາມແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການທີ່ຈະໄດ້ສະ  ໜັບສະໜູນລະບົບເຮືອນຮົ່ມເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດຜັກເປັນສີນຄ້າ ຈໍານວນ 184 ຫຼັງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນບ້ານຕົວແບບ ໃນນັ້ນປະກອບມີ ບ້ານ ທ່າແຂກ ຈໍານວນ 38 ຫຼັງ, ບ້ານ ຊາຍຟອງເໜືອ ຈໍານວນ 40 ຫຼັງ, ບ້ານ ຫົວຫ້າ ຈໍານວນ 58 ຫຼັງ ແລະ ບ້ານສີມມະໂນໃຕ້ ຈໍານວນ 48 ຫຼັງ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງລະບົບເຮືອນຮົ່ມທີ່ ບ້ານ ທ່າແຂກໃນຈໍໍານວນ 38 ຫຼັງ ໂດຍການກໍ່ສ້າງແມ່ນນໍາພາໂດຍຊ່ຽວຊານທີ່ມາຈາກປະເທດເກົາຫຼີ ຫຼັງຈາກກໍ່ສ້າງລະບົບເຮືອນຮົ່ມ ທີ່ບ້ານທ່າແຂກ ຈໍານວນ 38 ຫຼັງສໍາເລັດແລ້ວ  ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ການກໍ່ສ້າງທີ່ບ້ານ ຊາຍຟອງເໜືອ, ບ້ານຫົວຫ້າ ແລະ ບ້ານສີມມະໂນໃຕ້ ຕາມລໍາດັບ ເພື່ອໃຫ້ຄົບຈໍານວນຕາມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ທີ່ໂຄງການກໍານົດໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ຊາວສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກເປັນສິນຄ້າໃນລະດູຕໍ່ໄປ

ໂດຍ: ສັກສະຫຍາມ ພະນົມສຸກ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ການລົງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂະບວນການ 4 ບຸກ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ພະ້ພະ້ ພະ້ະ ະິຮາຄາ ເຳ

ໃນວັນທີ 17 ສີງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ໜ່ວຍຊາວໜຸມ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ແຂງຂັນ 4 ບຸກ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ສະຫາຍ ປອ ສີມອນ ວົງຄໍາຮໍ່ ຮອງເລຂາ ຊາວໝຸ່ມ ຮາກຖານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫາຍ ໄພທູນ ມູນເສນາ ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ. ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ແຂງຂັນ 4 ບຸກ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ2022 ແລະ ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຊາວໜຸ່ມພົ້ນນກະສຽນ. ໃນກອງປະຊຸມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 22 ສະຫາຍ, ຍິງ 8 ສະຫາຍ, ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມວາລະ ໂດຍເລິ່ມຈາກການຂຶ້ນຜ່ານບົດລາຍງານຜົນສໍາເລັດຂອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ແຂງຂັນ 4 ບຸກ ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຂອງສະຫາຍ ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ ເລຂາຊາວໜຸ່ມໜ່ວຍ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຢ່າງກົງໄປກົງມາຢ່າງຟົດຟືນ ແລະ ກອງປະຊຸມກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັບເອົາບົດລາຍງານ. ຈາກນັ້ນ, ທາງຄະນະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການພົ້ນກະສຽນຂອງຊາວໜຸ່ມໜ່ວຍສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຈໍານວນ  1 ສະຫາຍ ຄື: ສະຫາຍ ພູຂັນ ບົວລະວົງ. ຈາກນັ້ນ, ທາງຄະນະປະທານກໍ່ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ທິດຊີ້ນໍາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງຄະນະປະທານໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສໍາເລັດຂອງໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ສຜໝ ຍາດມາໄດ້ ໂດຍສະເພາະການຂຶ້ນທະບຽນແນວພັນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ອອກສູ່ສັງຄົມ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ຊາວໜຸ່ມທຸກສະຫາຍຈົ່ງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ແຂງຂັນ 4 ບຸກ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະການສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ສິນທໍາປະຕິວັດ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຊາວໜຸ່ມທຸກສະຫາຍຈົ່ງຮັກສາມູນເຊື່ອອັນດີງາມນີ້ໄວ້ຕະຫຼອດໄປ.

ໂດຍ: ສັກສະຫຍາມ ພະນົມສຸກ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Oct 4, 2022 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com