Monthly Archives: July 2022

ພິທີ ມອບ-ຮັບ ໃບທະບຽນແນວພັນເຂົ້າຊະນິດໃໝ່ “ຫອມດອກຄຳ 8, ຫອມທ່າດອກຄຳ 15 ແລະ ຫອມເຊບັ້ງໄຟ 4

         IMG_2263 IMG_2401 IMG_2426 IMG_2434

          ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຜະລິດເຂົ້າ ຢູ່ ສປປລາວ ກໍ່ຄືຢູ່ບັນດາປະເທດອາຊີ ທີ່ຜະລິດເຂົ້າເພື່ອຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. ໂດຍສະເພາະໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໄດ້ກາຍເປັນຂໍ້ຈໍາກັດໃນການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ທໍາລາຍຜົນຜະລິດເຂົ້າ ຢູ່ ສປປ 10-20%. ນອກຈາກນີ້, ການລະບາດຂອງພະຍາດເຂົ້າ ໂດຍສະເພາະພະ ຍາດຂອບໃບແຫ້ງ, ພະຍາດໃບ ໄໝ້ ແລະ ພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ ແລະ ການລະບາດຂອງແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ເຊັ່ນ: ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີນ້ຳຕານ, ເພ້ຍຈັກຈັກຈັ່ນສີຂຽວ, ເພ້ຍໄຟ ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ບັນຫາໂລກຮ້ອນ (ເຊິ່ງໃນ 10 ປີໃດ ອຸນນະພູມໂລກຈະສູງຂຶ້ນ 1 ອົງສາ ແລະ ມີການຄາດຄະເນວ່າ ໃນອີກ 80 ປີຂ້າງໜ້າ ຄື: ປີ 3000 ອຸນນະພູມໂລກຈະສູງຂຶ້ນ 8 ອົງສາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເຂົ້າຢູອາຊີ ກໍ່ຄື ສປປ ລາວ ຫຼຸດລົງ 50% ໃນຂະນະທີ່ປະຊາກອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການຜະລິດເຂົ້າໃນອານາຄົດ ແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາແນວພັນເຂົ້າຊະນິດໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ທົນທານຕໍ່ກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ທົນຕໍ່ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ຊາວນາໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ຄວມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ພ້ອມທັງເປັນການຫຼຸດດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດ, ຫຼຸດຜ່ອນການຕົກຄ້າງຂອງສານພິດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ຮັກສາໄດ້ສຸຂະພາບຂອງຊາວນາ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກເຂົ້າ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ເທັກໂນໂລຢີ ແຫ່ງຊາດ ປະເທດໄທ ພັດທະນາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າແນວພັນເຂົ້າ ທົນທານຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ນັບແຕ່ປີ 2009-2022 (ໄລຍະເວລາການຮ່ວມມື 13 ປີ) ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາແນວພັນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຈົດທະບຽນ ຢູ່ກົມປູກຝັງ ໃນປີ 2018 ຈໍານວນ 2 ແນວພັນ ຄື: ເຊບັ້ງໄຟ 2 ແລະ ເຊບັ້ງໄຟ3. ເຊິ່ງທັງໝົດ ເປັນແນວພັນເຂົ້າຈ້າວຫອມທົນນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໃນປີ 2022 ໄດ້ສະເໜີຈົດທະບຽນຕື່ມ 3 ແນວພັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ຫອມເຊບັ້ງໄຟ 4: ເປັນແນວພັນທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນມາໃໝ່ ໂດຍໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມຫອມ, ທົນທານຕໍ່ກັບນໍ້າຖ້ວມ, ທົນທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ, ເໝາະສໍາລັບການເຮັດນາຢອດແຫ້ງ ແລະ ນາຫວ່ານແຫ້ງ, ທົນທານຕໍ່ກັບພະຍາດໃບໄໝ້, ພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ ແຕ່ບໍ່ທົນຕໍ່ກັບພະຍາດຂອບໃບແຫ້ງ, ແນະນໍາໃຫ້ປູກສະເພາະນາປີ.
  2. ຫອມທ່າດອກຄໍາ 8: ເປັນແນວພັນທີ່ພັດທະນາມາຈາກ ແນວພັນເຂົ້າໜຽວທ່າດອກຄໍາ 8 ເຊິ່ງເປັນແນວພັນສິນຄ້າ ທີ່ສົ່ງໄປຂາຍຢູ່ ສປ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ແນວພັນດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຫອມ, ທົນທານຕໍ່ກັບພະຍາດໃບໄໝ້, ພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ ແລະ ພະຍາດຂອບໃບແຫ້ງ ແຕ່ຍັງຮັກສາລັກສະນະພັນເດີມ ຄື:ລັກສະນະສີເມັດ, ຊົງພຸ່ມ, ຜົນຜະລິດດີກອ່ນພັນເດີມ, ອາຍຸຍາວກອ່ນ 5 ມື້ (135 ມື້), ສາມາດປູກໄດ້ 2 ລະດູ ທັງນາປີ ແລະ ນາແຊງ.
  3. ຫອມທ່າດອກຄໍາ 15: ເປັນແນວພັນທີ່ພັດທະນາຂື້ນມາໃໝ່ ໂດຍໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມຫອມ, ທົນທານຕໍ່ກັບນໍ້າຖ້ວມ, ທົນທານຕໍ່ກັບພະຍາດໃບໄໝ້, ພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ ແລະ ພະຍາດຂອບໃບແຫ້ງ, ອາຍຸ 130 ມື້, ສາມາດປູກໄດ້ 2 ລະດູ ທັງນາປີ ແລະ ນາແຊງ.

ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2022, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ ໃບທະບຽນແນວພັນເຂົ້າຊະນິດໃໝ່ “ຫອມດອກຄຳ 8, ຫອມທ່າດອກຄຳ 15 ແລະ ຫອມເຊບັ້ງໄຟ 4” ລະຫວ່າງ ກົມປູກຝັງ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂຶ້ນ, ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ໃຫ້ກຽດມອບໃບຢັ້ງຢືນ ໂດຍ ທ່ານ  ບຸນຈັນ ກົມບຸນຍະສິດ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ; ໃຫ້ກຽດຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ໂດຍທ່ານ ປອ ນາງ  ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ເຊິ່ງມີ ທ່ານ ປອ ເພັດມະນີແສງ ຊ້າງໄຊຍະສານ ຫົວໜ້າຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ສຳລັບແຜນພັດທະນາແນວພັນເຂົ້າໃນອານາຄົດ 2022 – 2030 ຄື:

  • ໄດ້ພັດທະນາແນວພັນທົນທານຕໍ່ກັບ ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີນໍາຕານ ແຕ່ຍັງຮັກສາຄວາມຫອມ, ທົນທານຕໍ່ກັບນໍ້າຖ້ວມ, ທົນທານຕໍ່ກັບພະຍາດໃບໄໝ້, ພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ ແລະ ພະຍາດຂອບໃບແຫ້ງ, ປະຈຸບັນໄດ້ສາຍພັນດີເດັ່ນແລ້ວ ແລະ ຍັງຢູ່ໃນແປງສຶກສາຜົນຜະລິດ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະເອົາລົງທົດສອບການປັບໂຕຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃນປີ 2023 ແລະ ຈະສະເໜີຈົດທະບຽນ ໃນປີ 2025;
  • ໄດ້ພັດທະນາແນວພັນເຊບັ້ງໄຟ 4 ໃຫ້ທົນທານຕໍ່ກັບ ພະຍາດຂອບໃບແຫ້ງ ແຕ່ຍັງຮັກສາຄວາມຫອມ, ທົນທານຕໍ່ກັບນໍ້າຖ້ວມ, ທົນທານຕໍ່ກັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງ, ທົນທານຕໍ່ກັບພະຍາດໃບໄໝ້ ແລະ ພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ ປະຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນແປງຄັດເລືອກ, ຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ສາຍພັນດີເດັ່ນ ໃນປີ 2024, ຈະສຶກສາຜົນຜະລິດ ໃນປີ 2025, ເອົາລົງທົດສອບການປັບໂຕຢູ້ທ້ອງຖີ່ນ ໃນປີ 2026 ແລະ ຈະສະເໜີ ຈົດທະບຽນ ໃນປີ 2027.
  • ໄດ້ພັດທະນາແນວພັນໃຫ້ທົນທານຕໍ່ກັບ ຄວາມຮ້ອນ ແຕ່ຍັງຮັກສາຄວາມຫອມ, ທົນທານຕໍ່ກັບນໍ້າຖ້ວມ, ທົນທານຕໍ່ກັບພະຍາດໃບໄໝ້, ພະຍາດຄໍຮວງເນົ່າ, ພະຍາດຂອບໃບແຫ້ງ ປະຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນແປງຄັດເລືອກ, ຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ສາຍພັນດີເດັນໃນປີ 2025, ຈະສຶກສາຜົນຜະລິດ ໃນປີ 2026, ເອົາລົງທົດສອບການປັບໂຕຢູ້ທ້ອງຖິ່ນ ໃນປີ 2027 ແລະ ສະເໜີຈົດທະບຽນ ໃນປີ 2028.

ພາບ-ຂ່າວ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ການຝຶກອົມຮົ່ມໃນຫົວຂໍ້: ການເພິ່່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກ

WhatsApp Image 2022-07-10 at 16.06.16 (1)

          ໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມາສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຮ່ວມກັບໂຄງການAFACI_Breeding ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຢູ່ເມືອງຊະນາຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນຫົວຂໍ້ ການເພິ່່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ເຕັກ ນິກທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 25 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວັນນາລີ ໄຊສົງຄາມ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຊະນາຄາມ.

ຈຸດປະສົງ 1). ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການເມືອງ ທາງດ້ານແນວພັນ ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະເຕັກການຜະລິດພືດຜັກໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີລາຍຮັບເພິ່ມຂຶ້ນ, 2). ເພື່ອເຜີຍແຜຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ອອກສູ່ສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 1 ວັນ ໂດຍຄູຝຶກຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ຄື: (1). ພາກທິດສະດີນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາທາງດ້ານແນວພັນ ເຊັ່ນ ການອະນຸລັກພັນ, ການສຶກສາພັນ, ການຄັດເລືອກພັນ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນ, ເຕັກນິກການປູກ ເຊັນ: ເຕັກ ນິກການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົມ, ການຈັດການນໍ້າໃຫ້ແກ່ພືດຜັກທີ່ເໝາະສົມໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ, ແລະ ເຕັກນິກການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດຜັກ, (2). ພາກປະຕິບັດໂຕຈິງ ນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ປະຕິບັດໂຕຈິງກ່ຽວກັບການຜະລິດຈຸລິນຊີສັງເຄາະແສງເພື່ອໃຊ້ໃນການປັບປຸງດິນ ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບຈາກໄຂ່ແດງເພື່ອໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ເຊັນ: ພະຍາດຣາແປງ, ພະຍາດຣານໍ້າຄ້າງ, ໄຮ ແລະ ເພ້ຍ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນປະສົບການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຜົນຂອງການສົນທະນາພົບວ່າຊາວກະສິກອນຍັງປະສົບຫຼາຍບັນຫາໃນການຜະລິດພືດຜັກ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງເນື່ອງຈາກປັດໃຈການຜະລິດ ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນ ແລະ ຢາປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດທີ່ມີລາຄາສູງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 2 ເທົ່າ, ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ມີຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກການປູກ ໂດຍສະເພາະເຕັກນິກການປູກຜັກໃນຊ່ວງລະດູຝົນ, ແນວພັນສໍາຫຼັບປູກໃນລະດູຝົນຍັງມີຈໍາກັດ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ. ດັ້ງນັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົ່ມໃນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນກ້າວໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ນໍາເອົາບົດຮຽນໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງຂອງຕົນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສາມາດເພິ່ມລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຮ່ວມກັບໂຄງການ AFACI_Breeding ຍັງໄມ້ມອບອະປະກອນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ເຊັ່ນ ເມັດພັນໝາກເລັນ ແລະ ຝຸ່ນນໍ້າຊີວະພາບຈໍານວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

WhatsApp Image 2022-07-10 at 16.07.14 WhatsApp Image 2022-07-10 at 16.07.13 WhatsApp Image 2022-07-10 at 16.07.12 WhatsApp Image 2022-07-10 at 16.07.11 WhatsApp Image 2022-07-10 at 16.06.16

ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນກາງສະໄໝຂອງໂຄງການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າດ້ານກະສິກຳ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ

IMG_2300

ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນຂອງ 4 ໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ ໂດຍການຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແຫ່ງປະເທດ ສ.ເກົາຫລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ(ໂຄເປຍ ລາວ) ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດແຫ່ງຊາດ (ສກປພ). ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ ສກປພ ໃນວັນທີ່ 7 ກໍລະກົດ 2022 ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທ່ານ ໂດຍ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພານຸໄຊ ຫົວໜ້າ ສກປພ ແລະ ທ່ານ ຊີນ ຈາງໂຫ ຜູ້ອຳນວຍການ ສູນ ໂຄເປຍ ປະຈຳ ລາວ ເຊິ່ງມີນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ ສກປພ, ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ,ພະນັກງານ ສູນໂຄເປຍ ປະຈຳລາວ, ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ເຊິ່ງເປັນຄະນະປະເມີນຜົນແຕ່ລະໂຄງການ ໃນນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ.

ບັນດາຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້ນຳສະເໜີຄວາມຄຶບໜ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ໝາກຜົນສຳເລັດທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະເຄິ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີແຜນການໃນອະນາຄົດ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ເຊິ່ງມີບັນດາຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການທັງ10ທ່ານເປັນຜູ້ປະເມີນຜົນສຳເລັດໃນດ້ານປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.

ບັນດາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ ມີ 1.   ການສາທິດການເພີ່ມສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໝາກກ້ຽງ ຢູ່ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ; 2. ຄົ້ນຄວ້າການລ້ຽງໄກ່ພື້ນເມືອງເພື່ອເປັນສີນຄ້າ ໂດຍການປັບປຸງທາງດ້ານກຳມະພັນ 4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າທີ່ທົນທານຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ; ແລະ 4. ຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກຖົ່ວເຫລືອງໃນ ສປປ ລາວ

ທ່ານ ຊິນ ຈາງໂຫ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນ ໂຄເປຍ ປະຈຳລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໂດຍຜ່ານການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໃນການເຮັດສວນແມ່ນຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການ ພັດທະນາຂະແໜງການ ກະສິກຳຂອງ ສ ປປລາວ.

ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພານຸໄຊ ຫົວໜ້າ ສກປພ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: ເຖິງວ່າຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບາງຢ່າງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນເຄິ່ງຕົ້ນປີທີ່ຜ່ານມາ  ທັງ 4 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ກໍ່ຍັງສາມາດບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ແຜນກິດຈະກຳທີ່ວາງໄວ້ດີສົມຄວນ.

ໂຄເປຍແມ່ນສາຂາຂອງໜ່ວຍງານບໍລິຫານການພັດທະນາຊົນນະບົດ (RDA) ຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ, ວິໄສທັດຂອງໂຄເປຍແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງ ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືແບບໃໝ່ໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ.

ສູນໂຄເປຍລາວແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2016 ໂດຍອີງໃສ່ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງໜ່ວຍງານບໍລິຫານການພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງ ສ.ເກົາຫລີ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະພັດທະນາຊົນນະບົດແຫ່ງຊາດ. ປະຈຸບັນ ສູນ ໂຄເປຍ ແມ່ນມີ 22 ແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກເຊິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 2009

IMG_2265 IMG_2276 IMG_2277 IMG_2278 IMG_2279 IMG_2306

ການທັດສະນະສຶກສາຂອງກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກຕົວແບບຂອງໂຄງການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

WhatsApp Image 2022-07-06 at 15.50.01 (1) WhatsApp Image 2022-07-06 at 15.50.03

          ໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກຮ່ວມກັບໂຄງການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (KRC) ໄດ້ນໍາພາຄອບຄົວຕົວແບບກຸ່ມຜະ ລິດພືດຜັກໄປທັດສະນະ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບສະຫະກອນຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ບ້ານທ່າຊ້າງ ແລະ ສະຫະ ກອນຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ບ້ານທົງມັງ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກທີ່ເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (KRC).

ການທັດສະນະ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການກະສິກໍາປ່າໄມ້ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກ ຈາກ 2 ກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຄື: ບ້ານຊາຍຟອງເໜືອ ແລະ ບ້ານທ່າແຂກ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມທັງໝົດ 30 ຄົນ, ໂດຍການນໍາທີມຂອງ ທ່ານ ປອ ລີ ອຶງໂຫ ຜູ້ຈັດການໂຄງການຈາກປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ນັກວິຊາການຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໂດຍການຕອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງຂອງ ທ່ານ ສົມບູນ ສີລິພອນ ປະທານສະຫະກອນຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ບ້ານທ່າຊ້າງ ແລະ ທ່ານ ນ. ຄໍາມອນ ຫຼວງລາດ ປະທານ ສະຫະກອນຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັງ ເຊິ່ງທັງ 2 ທ່ານ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ປະສົບການ ຈາກການລິເລິ່ມຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ແລະ ກ້າວເຂົ້າມາເປັນສະຫະກອນ ເຊັ່ນ: ການຈັດຕັງກຸ່ມ, ການຈັດສັນທີ່ດິນການຜະລິດຂອງກຸ່ມ, ການບໍລິຫານກຸ່ມ, ການຈັດການລະບົບເຮືອນຮົ່ມ, ການຈັດການໃນການປູກ, ການຕິກຕາມກວດກາ, ການວາງແຜນການຜະລິດ, ການຈັດທາງດ້ານຕະຫຼາດ, ການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນໃນການສະໜັບສະໜູນ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຂະລາກອນພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ການສ້າງກອງທຶນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ການຜະລິດພືດຜັກຂອງທັງ 2 ສະຫະກອນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຟົດພື້ນໄດ້ທັງບັນຍາກາດ, ໄດ້ທັງຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ເຊິ່ງມັນສະແດງອອກໃນການສັກຖາມ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ.

WhatsApp Image 2022-07-06 at 15.50.04 WhatsApp Image 2022-07-06 at 15.50.04 (1) WhatsApp Image 2022-07-06 at 15.50.02 WhatsApp Image 2022-07-06 at 15.50.01

ໂດຍ: ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Dec 5, 2022 - Mon
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com