Monthly Archives: March 2022

ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກການຜະລິດພືດຜັກເພື່ອເປັນສີນຄ້າໃຫ້ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ບ້ານທ່າແຂກ ແລະ ບ້ານຊາຍຟອງເໜືອ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

IMG_0052IMG_0019

 

 

 

 

 

ໃນວັນທີ່ 18 ມີນາ 2022, ທາງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມເພື່ອຖ່າຍທອດໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກເປັນສິນຄ້າ, ການວາງແຜນກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບກຸ່ມຜະລິດຜັກ ບ້ານ ທ່າແຂກ ແລະ ບ້ານ ຊາຍຟອງເໜືອ ເຊິງນອນໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດໂດຍການນໍາໃຊ້ ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກເປັນສິນຄ້າ ໂດຍການເປັນປະທາຂອງ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນຖົມ ສົມພັນປັນຍາ ຮັກສາການຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ຊາວກະສິກອນໃນ 2 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແລະ ນັກວິຊາການຂອງສູນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ.  

ສໍາລັບເປົ້າໝາຍຈັດຝຶກອົບຮົມແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຜະລິດພືດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ, ໂດຍການນໍາໃຊ້ໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ, ເຕັກນິກຫລັງການເກັບກ່ຽວທີ່ດີໃນການເພີ່ມຜົນຜະລິດ, ຮັກສາຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນຜັກ, ການເຂົ້າເຖີງຕະຫຼາດຂອງຊາວກະສິກອນ, ແລະ ຫຼຸດການສູນເສຍຜົນຜະລິດຫຼັງການເກັບກ່ຽວ, ນອກຈາກນັ້ນຊ່ວຍໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ, ພະນັກງານ, ນັກສຶກສາ ທາງດ້ານການຜະລິດພືດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ.

ໃນການດໍາເນີນຝຶກອົບຮົມໃນພາກເຊົ້າແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມໃນການ ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽຮ່ວມກັນ, ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ບ່ານທ່າແຂກ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກ ແລະ ແນວພັນ ໂດຍການນໍາສະເໜີຂອງ ທ່ານ ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ ວິຊາການຂອງສູນ, ຮັບຊົມວິດີໂອການພັດທະນາແນວພັນຜັກ, ຜະລິດພືດຜັກໃນລະບົບເຮືອນຮົ່ມ, ການກໍ່ສ້າງລະບົບຮົ່ມ ແລະ ໄດ້ສົນທະນາຖາມຕອບລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ ແລະ ວິຊາການຂອງສູນຢ່າງຝົດຟື້ນ. ສໍາລັບ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ບ້ານຊາຍຝອງເໜຶອ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຖິງການຕະຫຼາດ ໂດຍທ່ານ ປອ ທອງຄູນ ສີສະໄພທອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງງານຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ທ່ານ ອປ ລີ ອັງໂຮ ຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການ ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (KRC) ປະຈໍາລາວ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຟັງທາງດ້ານທິດສະດີແລ້ວກໍ່ໄດ້ລົງເບິ່ງພື້ນທີ່ຕົວຈິງໃນການພັດທະນາແນວພັນຂອງໂຄງການ ເຊິງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຊາວກະສິກອນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.

ໃນພາກບ່າຍແມ່ນໄດ້ພັດປ່ຽນກັນບັນຍາຍ ແລະ ສົນທະນາຮ່ວມກັນ, ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ບ່ານຊາຍຟອງເໜືອ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກ ແລະ ແນວພັນ ໂດຍການນໍາສະເໜີຂອງ ທ່ານ ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ ວິຊາການຂອງສູນ, ຮັບຊົມວິດີໂອການພັດທະນາແນວພັນຜັກ, ຜະລິດພືດຜັກໃນລະບົບເຮືອນຮົ່ມ, ການກໍ່ສ້າງລະບົບຮົ່ມ ແລະ ໄດ້ສົນທະນາຖາມຕອບລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ, ສວນກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ບ່ານທ່າແຂກ ແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການບັນຍາຍ ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຖິງການຕະຫຼາດ ໂດຍທ່ານ ປອ ທອງຄູນ ສີສະໄພທອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງງານຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ທ່ານ ອປ ລີ ອັງໂຮ ຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການ KRC ປະຈໍາລາວ ແລະ ລົງຢ່ຽມຢາມພື້ນທີ່ທີ່ການພັດທະນາແນວພັນຂອງໂຄງການທີ່ເປັນທ່າແຮງເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.

ບັນຍາກາດຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນໄປດ້ວຍຄວາມຝົດຟື້ນຜົນໂດຍນັກສໍາມະນາກອນແມ່ນໄດ້ຮັບຝັງການບັນຍາຍຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຈຈາກນັກວິຊາການຂອງສູນໂດຍຜ່ານຮູບແບບການນໍາສະເໜີ ແລະ ວິດີໂອເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງເຕິກນິກ, ວິທີການຕ່າງໆໃນການຜະລິດພືດຜັກໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ເຊິງຊາວກະສິກອນໄດ້ພັດປ່ຽນກັນສົນທະນາ, ຖາມ-ຕອບກ່ຽວກັບເຕັກນິກ, ແນວພັນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃນພື້ນທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ກາາຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ, ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ 2 ກຸ່ມບ້ານ: ບ້ານທ່າແຂກ, ບ້ານຊາຍຟອງເໜຶອ ແມ່ນໄດຮັບຜົນສໍາລັດອັນຈົບບງາມ, ຊາວກະສິກອນມີຄວາມພ້ອມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດກິດຈະກໍາ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທີ່ ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກໃຫ້ເປັນ, ຝຶກອົບຮົມໄດ້ອັດລົງໃນຕອນແລງຂອງວັນດັ່ງກ່າວດ້ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.

IMG_9971 IMG_0070 IMG_0107 IMG_0090IMG_0068

ການຝຶກອົບຮົມການຄັດເລືອກແນວພັນພືດຜັກແບບມີສວນຮ່ວມ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ

 

WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.25ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວ່າລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນຂະແໜງງານໜຶ່ງທີ່ປະກອບສວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດກໍ່ຄື ການສົ່ງເສີມການຜະລິດເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຜະລິດໃຫ້ເປັນສິນຄ້າເພື່ອສົງອອກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະ ບົດ ເຮັດໜ້າທີໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ, ແນວພັນສັດນໍ້າ ແນວພັນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ. ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ມີໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະໜອງແນວພັນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ກັບການຜະລິດ ເຊິ່ງເປົາໝາຍໃນການຜະລິດແນວພັນພືດຜັກລຸ້ນ1 ແລະ ລຸ້ນ2 ປະມານ 6000 ກິໂລກຼາມໃນໄລຍະ 3 ປີ ໃນນັ້ນປະກອບມີ ແນວພັນຜັກສະຫຼັດ, ຜັກຊີ, ຫອມປ້ອມ, ຜັກກາດ, ຜັກຫົມ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ,  ແລະ ໝາກເລັ່ນ ປະຈຸບັນນີ້ສາຍພັນພືດຜັກທີ່ດີເດັ່ນທາງດ້ານຜົນຜະລິດ ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສາມາດຄົ້ນຄວ້າໄດ້ມີ 12 ຊະນິດພຶດຜັກ ຄື: ຖົ່ວຝັກຍາວ 5 ສາຍພັນ, ໝາກເຜັດ 10 ສາຍພັນ, ໝາກເຂືອ 11 ສາຍພັນ,  ໝາກເລັ່ນ 11 ສາຍພັນ, ໝາກແຕງ 6 ສາຍພັນ, ສະຫຼັດ 22 ສາຍພັນ, ຫອມປ້ອມ 2 ສາຍພັນ, ຜັກ ຊີ 2 ສາຍພັນ, ຜັກກາດຂີວ 2 ສາຍ, ຜັກກາດຊອມ 2 ສາຍພັນ, ຜັກຫົມ 2 ສາຍພັນ ແລະ ຜັກບົ່ວແບ່ງ 2 ສາຍພັນ.

ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ 2022 ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຮ່ວມກັບໂຄງການລິເລິ່ມທາງດ້ານອາ ຫານ ແລະ ການກະເສດເຂດອາຊີ (AFACI) ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາເຕັກນິກການປັບປຸງພັນພືດຜັກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້  “ການຄັດເລືອກສາຍພັນພືດຜັກແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ” ຂຶ້ນທີຫ້ອງປະຊຸມຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງ  ໝົດ 30 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກ ບ້ານຫົວຫ້າ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພືອນໍາສະເໜີທາງດ້ານແນວພັນ ແລະ ເຕັກນິກອັນໃໝ່ທີ່ເໝາະສົມໃນການຍົກສະມັດຕະພາບຂອງຜະລິດເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການຄັດເລືອກແນວພັນພືດຜັກແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວກະສິກອນ ໂດຍສະເພາະແນວພັນໝາກເລັ່ນເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະ ນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຜະລິດຜັກເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະໃນປະຈຸບັນການຜະລິດພືດຜັກແມ່ນປະສົບບັນຫາຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນສົ່ງຜົນເສຍຫາຍໂດຍກົງຕໍ່ກັບການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງລະດູຝົນ ອັນເນືອງມາຈາກມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນສູງ, ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ໃນແຕ່ລະປີຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນຜັກຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ເຊິງເປັນມູນຄ່າອັນມະຫາສານສານ ສະນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ເຕັກນິກອັນໃໝ່ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງໃນການຍົກປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດໃຫ້ແກ່ຊາວໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກສາຍພັນໝາກເລັ່ນ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ,  ໝາກແຕງ, ຜັກສະຫຼັດ ແລະ ຜັກກາດ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກໃນການເພິ່ມຜົນຜະລິດພືດຜັກ ແລະ ຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ເຊັ່ນ ເຕັກນິກການປູກຜັກໃນເຮທືອນຮົ່ມ, ການຈັດການນໍ້າ, ເຕັກນິກການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ເຕັກນິກການຄວບຄຸມວັດສະພືດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບປະສົບການ ແລະ ບັນຫາຂອງການຜະລິດພືດຜັກໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ. ຜົນຈາກການສົນທະ ນາຈະເຫັນໄດ້ວ່ານັກສໍາມະນາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນເປັນສຽງດຽວກັນວ່າການຜະລິດພືດຜັກຍັງມີບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດ ຢູ່ຫຼາຍດ້ານ ເຊັນ: ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຕະຫຼາດ, ບໍ່ມີການວາງແຜນການຜະລະລິດທີ່ດີ, ການຜະລິດກະແຈກກະຈາຍ, ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້, ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານແນວພັນ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກການປູກທີ່ຍົກສູງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດພືດຜັກ ໂດຍສະເພາະການປູກໃນຊ່ວງລະດູຝົນ, ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຜິຍແພຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ລົງຊູ່ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດໂຕຈິງໃນທອງຖິ່ນຍັງມີຈໍາກັດ.

WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.28 WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.31 WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.38 WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.41 WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.45 WhatsApp Image 2022-03-10 at 09.34.49ພ້ິ່

ໂດຍ: ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ດ້ານວິຊາການ ລະດັບຊາດ ແຜນງານໂຄງການກຸ່ມທີ່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ສາກົນ ຮວມເປັນໜຶ່ງດຽວ ຢູ່ບັນດາປະເທດອາຊຽນ

           IMG_9626

            ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນບົດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ດ້ານວິຊາການ ລະດັບຊາດ ແຜນງານໂຄງການກຸ່ມທີ່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ສາກົນ ຮວມເປັນໜຶ່ງດຽວ ຢູ່ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ASEAN-One CGIAR ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງຕົນ ໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2022.

ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ກິແກ້ວ ສິງນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ດຣ ຊອງ ບາລີ ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການ One CGIAR, ທ່ານ ນາຟີ ເມອາ ຫົວໜ້າແຜນງານ One CGIAR ຜູ້ຕາງໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າສາກົນ( IRRI) ເຂດອາຊີ, ທ່ານ ນາງ ປອ ໃຈ ບຸນພະນູໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ສະຖາບັນ ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ຕາໜ້າຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໂດຍຜ່ານລະບົບທາງໄກ( ZOOM) ໃນຫົວຂ້ໍ ‘’ການປ່ຽນແປງລະບົບອາຫານ, ດິນ ແລະ ນ້ຳໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ’’.

ເຊິ່ງໃນທີປະຊຸມໄດ້ຈັດເປັນກຸ່ມສະທະນາເພື່ອແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນການນຳສະເໜີຫົວບົດຄົ້ນຄວ້າໃນກອງປະຊຸມການພັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳຄັ້ງທີ 14 ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການບຸລິມະສິດ ການຄົ້ນຄວ້າໃນຂະແໜງກະສິກຳ ພາຍໃນກຸ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊ່ຽນ, ແຜນງານໂຄງການກຸ່ມທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳສາກົນ ຮວມເປັນໜຶ່ງດຽວ ຢູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ຈະອອກແບບວາງແຜນງານການຄົ້ນຄວ້າ ກັບຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງນັກຄົ້ນຄວ້າ, ວິຊາການ ຜູ້ເຮັດວຽກດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ ທີ່ເຮັດວຽກຄົ້ນຄວ້າດ້ານກະສິກຳ ເພື່ອການພັດທະນາພາຍໃນປະເທດ.

IMG_9628WhatsApp Image 2022-03-04 at 09.02.39 WhatsApp Image 2022-03-04 at 08.58.55

ຂ່າວໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ ມະໂນລັກ ບຸນສີຫາລາດ, ຫົວໜ້າສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

 

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Oct 4, 2022 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com