Monthly Archives: August 2021

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຜະລິດລູກປາໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູ່ບ້ານບວກ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ.

   ່ິະ່

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 03-12/08/2021, ທີມງານວິຊາການຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ລົງສົມທົບກັບ ທີມງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຊ່ອນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບດ້ານການຜະລິດລູກປາ ໃຫ້ເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງຄອບຄົວ.

ູ່ຄ ້ະ້ະ

ເຊິ່ງເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງຂອງໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການ (ການປູກ-ການລ້ຽງ) ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ. ຄອບຄົວ ທ. ຊຽງ ອິນພອນ ຢູ່ບ້ານບວກ ແມ່ນຄອບຄົວໜື່ງທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການການຜະລິດລູກປາ ລາວໄດ້ສ້າງອ່າງປະສົມພັນປາ ແລະ ທາງໂຄງການໄດ້ຕອບສະໜອງອຸປະກອນຈຳນວນໜື່ງ. ທີມງານສະຖາບັນໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມ (ປະຕິບັດຕົວຈິງ) ການປະສົມພັນປາດຸກ ແລະ ການຜະລິດລູກປານິນ ໂດຍມີຜູ້ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ 25 ຄົນ ຈາກ 5 ບ້ານ (ບ້ານບວກ, ບ້ານວັດ, ບ້ານໜົມ, ບ້ານນາທົ່ງປໍ ແລະ ບ້ານໂງ່ນ). ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຊາວກະສິກອນສາມາດຮູ້ໄດ້ຂັ້ນຕອນການຜະລິດລູກປາເຊັ່ນ: (1) ວິທີການລ້ຽງທອມປາພໍ່ແມ່ພັນ (ປາດຸກ ແລະ ປານິນ), (2) ວິທີການຄິດໄລ່ປະລິມານຮໍໂມນ ແລະ ການສັກຮໍໂມນປາດຸກພໍ່ແມ່ພັນ, (3) ວິທີການປ່ອຍພໍ່ແມ່ພັນປາດຸກປະສົມພັນກັນເອງຫຼັງຈາກສັກຮໍໂມນແລ້ວ, (4) ວິທີການຮີດໄຮ່ປາດຸກປະສົມກັບນ້ຳເຊື້ອແລ້ວນຳໄປຟັກໃນອ່າງ, (5) ວິທີການກະກຽມໜອງອະນຸບານລູກປາ, (6) ວິທີການເກັບໄຂ່ປານິນຈາກປາປາແມ່ພັນແລ້ວນຳໄປຟັກໃນຖາດ(ຟັກໄຂ່) ໃນລະບົບນ້ຳໝູນວຽນ ແລະ ຄຳແນະນຳອື່ນໆ ທີ່ຊາວກະສິກອນມີຄວາມສົນໃຈ. ວັນທີ 05/08/2021 ທ່ານ ພູວົງ ສີສົມຮັກ ຫົວຫນ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ້ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ວັນທີ 10/08/2021 ທ່ານ ສີວິໄລ ພິມມະວົງ ເຈົ້າເມືອງຊ່ອນ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ຄອບຄົວຕົວແບບການຜະລິດລູກປາ ພວກທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີມງານ ແລະ ຄອບຄົວ ໃຫ້ສາມາດພະລິດແນວພັນປາເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ຫຼື ຜູ້ລ້ຽງປາໃນເຂດເມືອງຊ່ອນ (ແຂວງຫົວພັນ), ເພາະວ່າການລ້ຽງປາໃນເຂດນີ້ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການລູກປາຈຳນວນຫຼາຍ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນລູກປາທີ່ນຳມາລ້ຽງແມ່ນໄດ້ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຈາກແຂວງອື່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລູກປານິນ ແລະ ລູກປາດຸກ.  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ ສາມາດຜະລິດລູກປາດຸກອາຍຸ 3 ວັນ ໄດ້ປະມານ 90,000 ໂຕ ແລະ ຄັດພໍ່ແມ່ພັນປານິນພັນໃສ່ກະຊັງໄດ້ 2 ກະຊັງ (ປາແມ່ 60ໂຕ ແລະ ປາຜູ້ 30 ໂຕ), ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຕົວແບບ ສາມາດເລີ້ມຕົ້ນການຜະລິດລູກປາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວເພືອຫຼຸດຜົນຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

າຮາ

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ແລະ ນໍາສະເໜີແຜນວຽກໂຄງການສຶກສາວິທີການປັບປຸງແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນຂອງສັດນໍ້າຢູ່ເຂດພູດອຍຢູ່ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງຊຽງເງີນ ແຂວງຫລວງພະບາງ

feg rwe

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28-29/07/2021 ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ແລະ ນໍາສະເໜີແຜນວຽກໂຄງການສຶກສາວິທີການປັບປຸງແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນຂອງສັດນໍ້າຢູ່ເຂດພູດອຍຢູ່ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງຊຽງເງີນ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຢູ່ 2 ບ່ອນ ວັນທີ 28/07/2021 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມບ້ານຊໍາອໍ້ ເມືອງຈອມເພັດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສອນເພັດ ພົງສຸທິ ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງຈອມເພັດ ຊື່ງມີຜູ້ເຂົາຮ່ວມທັງໝົດ 35 ທ່ານ ຍີງ 13 ທ່ານ ແລະ 29/07/2021 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາພາກເໜືອຫ້ວຍໂຄດ ເມືອງຊຽງເງີນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ບູນທັນ ແກ້ວບົວລະພາ ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາພາກເໜືອຫ້ວຍໂຄດ ຊື່ງມີຜູ້ເຂົາຮ່ວມທັງໝົດ 29 ທ່ານ ຍີງ 11 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງການສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຢູ່ 2 ຈຸດຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງຄືື: ຢູ່ບ້ານຊໍາອໍ້ ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍໂຄດ ເມືອງຊຽງເງີນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ນອກນັ້ນກໍເປັນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ນໍສະເໜີແຜນວຽກງານລະອຽດຂອງໂຄງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນຄັ້ງນີ້ ສູ່ຂະແໜງການຂອງລັດຂັ້ນແຂວງ, ຂະແໜງການປົກຄອງອ້ອມຂ້າງເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບ້ານອ້ອມຂ້າງທີ່ໄດ້ດໍາເນີນກີດຈະກໍາໃນຄັ້ງນີ້.

wr4
ໂຄງການສຶກສາວິທີການປັບປຸງແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນຂອງສັດ ນໍ້າຢູ່ເຂດພູດອຍ ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າລະຫວ່າງ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ແລະ ສະຖານບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປານໍ້າຈືດ ຂອງປະເທດກໍາປູເຈັຽ ໂດຍໄດ້ຮັບທືນສະໝັບສະໝູຈາກ ສະຖາບັນສິ່ງເວດລ້ອມສະຕອກໂຮມ, ປະເທດສະວີເດັນ ຊຶ່ງໄດ້ເຊັນຮັບເອົາໂຄງການຄັ້ງວັນທີ່ 16/03/2020 ລະຫວ່າງ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນສິ່ງເວດລ້ອມສະຕັອກໂຮມ ປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນ 3 ປີ.
ໂຄງການນີ້ິ້ ແມ່ນຈະໄດ້ທົດລອງ ສ້າງແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນສັດນໍ້າ ທຽມຢູ່ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງ ພະວິຫານ, ປະທດກໍາປູເຈັຽ. ຈຸດປະສົງຫລັກ ຂອງການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການສະຫນອງນໍ້າ ແລະ ສ້າງເຂດທີ່ປອດໄພ ເພື່ອເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ສັດນໍ້າ ມີບ່ອນລີ້ຊ່ອນ ແລະ ແຫລ່ງຂະຫຍາຍພັນ ທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບປະສົມພັນ ແລະ ອະນຸບານລູກສັດນໍ້າ. ເນື່ອງຈາກວ່າເຂດພູດອຍ ແມ່ນມັກຈະຂາດນໍ້າ ໃນເວລາສັດນໍ້າຕ້ອງການເພື່ອຂະຫຍາຍພັນ, ສະນັ້ນ ຂຸມທຽມທີ່ຈະສ້າງຂື້ນນີ້ ຈະຊ່ວຍກັກເກັບນໍ້າ ແລະ ເປັນບ່ອນລີ້ຊ້ອນທີ່ປອດໄພ ສໍາຫລັບສັດນໍ້າ ເພື່ອວາງໄຂ່ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກ ປະຊາຊົນຈັບໄປເປັນອາຫານ ແລະ ຂາຍໃນຕະຫລາດ. ໄດ້ມີການຄາດຄະເນໃວ້ວ່າ ຂຸມທຽມ ທີ່ຈະສ້າງຂື້ນນີ້ ນອກຈາກຈະເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງສັດນໍ້າແລ້ວ, ຍັງຈະເປັນແຫລ່ງນໍ້າ ໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງ ປະເພດງົວ-ຄວາຍ ກິນໃນລະດູແຫລ້ງອີກດ້ວຍ.

ສະເຫຼີມພອນ ຈັນທະວົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Dec 5, 2022 - Mon
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com