Monthly Archives: July 2021

ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ຂອງໂຄງການ ສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ຢູ່ 8 ແຂວງ ແລະ 13 ເມືອງ

ທາງທີມງານໂຄງການໄດ້ ດໍາເນີນການລົງສໍາຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ໂດຍການເກັບຕົວຢ່າງທາງດ້ານ ລັກສະ ນະພາຍນອກ (Morphology) ແລະ ຕົວຢ່າງໄມ້ທ່ອນທີ່ຈະນໍາມາສຶກສາທາງເນື້ອໄມ້ (Anatomy) ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກິດຈະກໍາ 3.3 ທີ່ນອນໃນກິດຈະກໍາຂອງ ໂຄງການ ສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນລາວ “Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR” ການລົງເຮັດວຽກແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 7 ຫາ 24 ກໍລະກົດ 2021 ຢູ່ 8 ແຂວງ ແລະ 13 ເມືອງ ໂດຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ຄະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລ່ຊີ ຊີວະພາບ ມີທີມງານເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 10 ທ່ານ, ລວມມີຊ່ຽວຊານເຂົ້າຮ່ວມ 8 ທ່ານ ແລະ ຍີງ 2 ທ່ານ. ຊື່ງຈຸດປະສົງຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຊະນິດໄມ້ ຢູ່ພາກສະໜາມ ລວມມີ 2 ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື:
1. ) ລົງສໍາຫຼວດເຂດການກະຈາຍພັນຂອງຊະນິດໄມ້ ທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງການຄ້າ ເພື່ອສ້າງບົດແນະນໍາການຈໍາແນກຊະນິດໄມ້;
2. ) ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງທາງດ້ານ ລັກສະນະພາຍນອກ (Morphology) ແລະ ຕົວຢ່າງໄມ້ທ່ອນທີ່ຈະນໍາມາສຶກສາທາງເນື້ອໄມ້ (Anatomy) ເພື່ອສ້າງບົດແນະນໍາການຈໍາແນກຊະນິດໄມ້;

ການລົງສໍາຫຼວດ ແມ່ນໄດ້ມີເປົ້າໝາຍເກັບກໍາຕົວຢ່າງຂອງຊະນິດຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງການຄ້າ 100 ຊະນິດ ໂດຍໄດ້ລົງສໍາຫຼວດເຂດກະຈາຍພັນທາງທໍາມະຊາດນັບແຕ່ເຂດພື້ນທີ່ພາກເໜືອ ຫາພາກໃຕ້ ນັບແຕ່ລະດັບຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ ແຕ່ 100 ຫາ 2500 ແມັດ, ທີມງານໄດ້ມິການບັນທຶກ ບັນດາຂໍ້ມູນດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ້ຂອງປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ: ລະດັບຄວາມສູງ, ຈຸດພິກັດ, ທີ່ຕັ້ງ (ຊື່ພີື້ນທີ່), ລັກສະນະທາງນິເວດວິທະຍາ, ແລະ ອື່ນໆ…
ສໍາລັບວິທີການ ເກັບຕົວຢ່າງ ຄຸນລັກສະນະພາຍນອກ ແມ່ນໄດ້ເກັບເອົາຕົວຢ່າງ ໃບ, ດອກ, ໝາກ ແລະ ເປືອກ ຂອງຊະນິດໄມ້ເລົ່ານັ້ນ, ຖ່າຍຮູບລັກສະນະຂອງຕົ້ນໄມ້ ກ່ອນທີ່ຈະມີການຕັດຕົວຢ່າງ, ແລະ ທຸກໆຕົວຢ່າງ ໃບ, ດອກ, ໝາກ ແລະ ເປືອກ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖ່າຍຮູບໃນພາກສະໜາມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເກັບກໍາພາບຂອງພວກມັນໃນສະພາບທີ່ຍັງສົດ (ບໍ່ແຫ້ງ); ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ນໍາເອົາຕົວຢ່າງທັງໝົດມາຕັດແຕ່ງ, ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ແຊ່ນໍ້າເຫຼົ້າ 90 ເພື່ອຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຕົວຢ່າງເລົ່ານັ້ນ ເໜົ່າເປື່ອຍ, ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ທຸກໆຕົວຢ່າງແມ່ນໄດ້ຖືກຖ່າຍພາບໄວ້ຢ່າງລະອຽດອີກຄັ້ງ.

2407202100124072021002

2407202100324072021004

ຮູບທີ 1: ການເກັບຕົວຢ່າງຄຸນລັກສະນະພາຍນອກ (Morphology) ເຊັ່ນ: ໃບ, ດອກ, ໝາກ

ສຳລັບການສຶກສາກ່ຽວກັບເນື້ອໄມ້ຂອງໄມ້ການຄ້າ ແມ່ນໄດ້ຕັດເອົາໄມ້ຕົວຢ່າງເປັນທ່ອນທີ່ມີຄວາມຍາວ 50 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງກວ້າງຕໍ່າສຸດ 15 ຊັງຕີແມັດ, ສຳລັບໄມ້ເນື້ອແຂງໄດ້ເກັບທ່ອນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຕໍ່າສຸດ ແມ່ນ 25 ຊັງຕີແມັດ. ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາຕົ້ນໄມ້ບໍ່ສົມບູນ ຫຼື ມີພະຍາດທຳລາຍ ແລະ ມີຈຳນວນປະຊາກອນເກີດຕາມທຳມະຊາດຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ, ຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ມີເຮືອນຍອດ, ຕັດງ່າໃຫຍ່, ຕັດເອົາຮາກໃຫຍ່, ຫຼື ຕັດເອົາຕົວຢ່າງໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕາຍແລ້ວ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນການເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນເກັບເອົາ ຕາມບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນແຜນການສຳຫຼວດ; ເນື່ອງຈາກວ່າ ຊະນິດໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດ ແມ່ນມີລະດູການອອກດອກ ແລະ ໝາກ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນບັນຊີຊະນິດໄມ້ທີ່ຕ້ອງການ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນ ເຊັ່ນ: ບາງຊະນິດໄມ້ສາມາດເກັບຕົວຢ່າງ ດອກແຕ່ບໍ່ເຫັນໝາກ ແລະ ບາງຊະນິດເຫັນໝາກແຕ່ບໍ່ເຫັນດອກ.

2407202100524072021006
2407202100724072021008

ຮູບທີ 2: ການເກັບຕົວຢ່າງເນື້ອໄມ້ ( Anatomy )
ສະຫຼູບແລ້ວສຳລັບຄຸນລັກສະນະພາຍນອກ (Morphology) ສາມາດເກັບເກັບຕົວຢ່າງໄດ້ ຈຳນວນ 121 ຕົວຢ່າງ (118 ຊະນິດຕົ້ນໄມ້ ແລະ 30 ຕະກຸນ) ແລະ ປະກອບມີ 1 ຊະນິດຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ 4 ຊະນິດໄມ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈຳແນກຊະນິດໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຕົວຢ່າງໄມ້ທ່ອນທີ່ຈະນໍາມາສຶກສາທາງເນື້ອໄມ້ ( Anatomy ) ສາມາດເກັບໄດ້ 102 ຕົວຢ່າງ (102 ຊະນິດ ແລະ 30 ຕະກຸນ) ແລະ ປະກອບມີ 2 ຊະນິດຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ 4 ຊະນິດໄມ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈຳແນກຊະນິດໄດ້.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງທາງພາຍພອກ ແລະ ເນື້ອໄມ້ ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາເອົາມາວິໃຈ ຢັ້ງຢືນໂດຍຊ່ຽວຊານ ແລະ ຂຽນເປັນບົດແນະນໍາການຈໍາແນກຊະນິດໄມ້ ແລະ ສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນໃນລະບົບເອເລັກໂທນິກ (ເວັບໄຊ້) ທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດລົງໂທລະສັບມີຖື ແລະ ຄອມພິວເຕີ້ ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສະດວກ, ແລະ ວ່ອງໄວຂື້ນ. ຄາດຄະເນ ວ່າ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ 2021 ນີ້.

ຂຽນໂດຍ: ນຸດ ໄຊເພັງ, ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້

ເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວິໄຈຊະນິດລູກປານ້ອຍ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ສໍາລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນ ສປປ ລາວ

22072021002 22072021001

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 ຫາ 23 ກໍລະກົດ 2021, ຢູ່ທີ່ ສະຖານີຂະຫຍາຍພັນປາ ບ້ານນາ ເມືອງ ໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ, ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວິໄຈຊະນິດລູກປານ້ອຍ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ສໍາລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນ ສປປ ລາວ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນວນ ວັນນາ ຊ່ຽວຊານຈາກ ກອງເລຂາ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົົນ ແລະ ທ່ານ ບຸນສົງ ວົງວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ, ພະແນກປະມົງ ກົມລ້ຽງສັດ, ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງໂຂງ, ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງ, ກອງເລຂາແມ່ນ້ຳຂອງ ສາກົນ, ວິຊາການຈາກເຂື່ອນດອນສະໂຮງ, ວິຊາການຈາກເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ, ລວມທັງໝົດ 16 ທ່ານ.

ພາຍໃຕ້ທຶນໂຄງການ ຮ່ວມຂອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງວຽກດັ່ງກ່າວແມ່ໄດ້ສຶບເນື່ອງມາຈາກ ການເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ EMEG ຢູ່ທີ່ຫຼວງພະບາງ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ເມສາ 2019 ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຢ້ຽມຍາມຫ້ອງທົດລອງຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປະມົງນ້ຳຈຶດ ຢູ່ພະນົມເປັນ, ກຳປູເຈຍ ລະຫວ່າງເດືອນ ມີນາ 2020.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ໄດ້ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມລູກປາໃນໄລຍະຈະເຕີບໂຕ, ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອຸປະກອນພື້ນຖານໃນການກວດກາວິໄຈລູກປາ, ເພື່ອຮຽນຮູ້ລະບົບ ແລະ ການລາຍງານຂໍ້ມູນສຳຄັນ, ເພື່ອຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ-ສານເຄມີ ແລະ ກໍານົດ ຫຼື ໄຈ້ແຍກລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຊະນິດຂອງລູກປາ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ໃຊ້ວີດີໂອທາງໄກ ສຳຫຼັບອາຈານຜູ້ນຳສະເໜີ ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດກຳປູເຈຍ, ເຊິ່ງ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 5 ມື້ ໃນນັ້ນໄດ້ແບ່ງ ອອກເປັນ 1 ມື້ໃນການນຳສະເໜີທິດສະດີ 3 ມື້ໃນການປະຕິບັດໂຕຈິງ ແລະ ອີກ 1 ມື້ ແມ່ນການຜ່ານບົດການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ທົບທວນການຝຶກອົບຮົົມ.

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວິໄຈຊະນິດລູກປານ້ອຍ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ສໍາລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ພະນັກງານວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງເພື່ອທີ່ຈະຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າສັດນ້ຳໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບພາກພື້ນ. ວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຮູ້ໄດ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກນິກການຈັບລູກປາ, ການດອງຫຼືຮັກສາປາເພື່ອຂົນສົ່ງທາງໄກ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນ, ຮູ້ໄດ້ເຕັກນິກການໄຈ້ແຍກຊະນິດລູກປາອອກມາແຕ່ລະໄລຍະໃນແຕ່ລະຊະນິດ (Yolk Stage, Pre Larvae Stage, Post Larvae Stage ແລະ Juvenile Stage), ຮູ້ການເອົາຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນຈາກ M.Access ມາວິເຄາະຮູບແບບ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານການສຶກສາລູກປາໃນແມ່ນ້ຳ.

22072021003 22072021004

ຂ່າວໂດຍ: ຖາວອນ ພົມມະວົງ  ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານໃນພ່າກພື້ນອາຊຽນ ເພື່ອຄໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

23072021003 23072021001

ລະບົບກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຍ້ອນວ່າການຜະລິດກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ສາມາດແກ້ໄຂການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ປັບປຸງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມທົນທານຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະບົບນິເວດ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ທັງໃນລະດັບຊາດ ກໍ່ຄືສາກົນ. ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ຈິງເກີດມີໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດກັບສີ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ໂດຍມີຊື່ ຫຍໍ້ ວ່າ TCP/RAP/3705 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ກໍ່ຄືສູນຄົ້ນຄວ້າ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະບັດ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍເນື້ອເນື້ອໃນວຽກດັ່ງກ່າວ ຈິງໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມ ເປີດໂຄງການ ຂື້ນໃນວັນທີ 23 /07/2021 ທີ່ສະໂມສອນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 20 ພາກສ່ວນ ມີ 49 ທ່ານ ລວມມີຍິງ 7 ທ່ານ ຈາກບັນດາກົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ບໍລິສັດບົວລະພາກະສິກຳປ່າໄມ້ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດແມ່ຂອງປູກໄມ້ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ PML ອຸດສະຫະກຳຈໍາກັດ.; ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບກຽດ ຈາກ ທ່ານ Nasar Hayat, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ຂຶ້ນກ່າວຄໍາໂອວາດ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ

23072021002
ໃນກອງປະຊູມແຂກສາມາດຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄູ່ມືການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານອາຊຽນ ເພື່ອການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການກະສິກຳປ່າໄມ້ໃນລາວ ໂດຍການສົນທະນາໃນຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ ຊືງຈຸດປະສົງ ຂອງ ໂຄງການ ແມ່ນ ເພື່ອການຍົກລະດັບ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງໃນການວິເຄາະທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ເສດຖະກິດກະສິກຳ; ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດຳເນີນງານ ດ້ານຍຸດທະສາດການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຍຸດທະສາດໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ ຈາກ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ການຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ແນະນຳ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມສານ ຂອງ ອາຊຽນ ເພື່ອເປັນການທົດສອບ ໃນ ສປປ ລາວ, ສັງລວມບົດຮຽນ ກປ ແບບປະສົມປະສານ ຜ່ານມາ, ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ ກປ ແບບ ປະສົມປະສານ ແລະ ຮ່າງບົດສະເໜີ ໂຄງການ ເພື່ອຂໍທຶນເຂົ້າມາໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ໃນຕໍ່ໜ້າ.ຈະປະກອບສວ່ນອັນສຳຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ ກະສິກຳ ປີ 2021 ຫາ 2025 ເພື່ອຮັບປະການໃນການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຍືນຍົງ ທີ່ ລວມເອົາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ.

23072021006 23072021005

ການການສົນທະນາ ເພື່ອວິເຄາະໃຈແຍກບັນຫາເພື່ອຫາຄໍາຕອບໃສ່ກອງປະຊູມ
ວາລະທ້າຍຂອງກອງປະຊູມ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ເອົົາໃຈໃສ່ສຸມສະຕິປັນຍາອັນປະເສີດ ໃນການປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມ ,ນອກນີ້ ທ່ານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ,ຊ່ຽວຊານຈາກບັນດາກົມຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກັບກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ໃຫ້ຊ່ວຍກັນປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ ດາກິດຈະກໍາທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ.

ໂດຍ : ບູນປະສັກໄຊ ຄຳພູມີ, ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້

ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນກາງປີ ການຮ່ວມມືລາວ-ເກົາຫລີຂອງໂຄງການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ

 

0109202102092021

ໃນວັນທີ່ 09 ກໍລະກົດ 2021, ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນເຄິ່ງປີ່ (ມັງກອນ-ມິຖຸນາ, 2021)ຂອງ 5 ໂຄງການ ຮ່ວມມືດ້ານກະສິກໍາ ລະຫວ່າງ ສູນການກະສິກໍາສາກົນແຫ່ງປະເທດ ສ.ເກົາຫລີ (KOPIA), ປະຈໍາລາວ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI),ໄດ້ຈັດຂື້ນ, ໂດຍການເປັນປະທ່ານຮ່ວມຂອງທ່ານ ດຣ ໃຈ ບຸນພານຸໄຊ ຫົວໜ້າ ສກປພ (NAFRI) ແລະ ທ່ານ ຊິນຈາງໂຫ ຜູ້ອໍານວຍການສູນໂຄເປຍ(KOPIA) ປະຈໍາລາວ ພ້ອມດ້ວຍທີມນັກຄົ້ນຄວ້າໂຄງການ ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງນາຟຣີ (NAFRI), ພະນັກງານ ສູນໂຄເປຍລາວ, ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ແລະ ກວດການໂຄງການ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້.

ທີມນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການໄດ້ລາຍງານໝາກຜົນຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການໃນຊ່ວງເຄິ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ນໍາສະເໜີກິດຈະກໍາທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນອະນາຄົດ. ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ແລະ ກວດການໂຄງການ ທັງ 10 ທ່ານ ໄດ້ປະເມີນຜົນ ໃນມຸມມອງດ້ານປະສິດທິພາບ, ປະສິດທີ່ຜົນ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄວາມຢືນຢົງຂອງ 5 ໂຄງການຮ່ວມມື ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ໂຄງການປັບປຸ່ງການເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເທັກນິກການປູກ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນການປູກພືດຜັກລະດູຝົນ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂຄງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອຍົກລະດັບຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບໝາກກ້ຽງພື້ນບ້ານເມືອງນໍ້າບາກ, ໂຄງການລ້ຽງໄກ່ພື້ນເມືອງເພື່ອເປັນສິນຄ້າໂດຍຜ່ານການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງທາງດ້ານກໍາມະພັນ, ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສາທິດການນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບແວດລ້ອມ, ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງຖົ່ວເຫລືອງ ໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ຊິນ ຈາງໂຫ ຜູ້ອໍານວຍການ ສູນໂຄເປຍປະຈໍາລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນຜ່ານການຖ່າຍທອດເຕັກນິກລະດັບສູງໃນການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນແມ່ນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາກະສິກໍາລາວ.

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພານຸໄຊ ໄດ້ກ່າວຕືມວ່າ ເຖິ່ງແມ່ນວ່າຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊ່ວງການລະບາດຊອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ທຸກໆໂຄງການກໍໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

ໂຄງການໂຄເປຍ (KOPIA) ແມ່ນສາຂາ ຂອງ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານການພັດທະນາຊົນນະບົດ (RDA) ຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງວິໄສທັດໃນສືບຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງ ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືແບບໃໝ່ ໃນເຕັກໂນໂລຢີ ດ້ານກະສິກຳ.

ສູນ KOPIA ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2016 ໂດຍອີງໃສ່ MOA ລະຫວ່າງ RDA, ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ NAFRI, ສປປ ລາວ. ປະຈຸບັນ ສູນ KOPIA ແມ່ນມີ 22 ແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 2009.

ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນລູກແນວພັນປາ ແລະ ສັດນ້ຳ ເພື່ອປ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດ ຈຳນວນ 150.000 ໂຕ ໃນວັນປ່ອຍປາ, ອະນຸລັກສັດນ້ຳ- ສັດປ່າ.

13072021002 13072021001

ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ສປມ” ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບພະແນກ ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ, ມີພາລະບົດບາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ດ້ານການປະມົງ ກ່ຽວກັບ ແນວພັນ, ເຕັກນິກການລ້ຽງ, ອາຫານສັດນ້ຳ, ລະບົບນິເວດປະມົງ, ຊີວະວິທະຍາສັດນ້ຳ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປະມົງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

13072021004 13072021003

ເພື່ອລະນຶກເຖິງ ວັນຄ້າຍວັນເກີດ ຂອງທ່ານປະທານ ສຸພານຸວົງ ຄົບຮອບ 112 ປີ ແລະ ໃນວັນປ່ອຍປາ, ອະນຸລັກ ສັດນ້ຳ- ສັດປ່າ ແຫ່ງຊາດ 13 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້. ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນລູກແນວພັນປາ ແລະ ສັດນ້ຳ ເພື່ອປ່ອຍຄືນສູ່ທຳມະຊາດ ຈຳນວນ 150.000 ໂຕ. ໃນນັ້ນ, ປະກອບມີ ລູກແນວພັນປາ ສາຍພັນປາພື້ນເມືອງ 6 ຊະນິດ ຄື: ປາຊວາຍໝາກໄມ້ໜອງແຕ່ງ, ປາເຂັງໜອງແຕ່ງ, ປາເຄິງ, ປາປາກ, ປາແກງ ແລະ ລູກປາສ້ອຍ ແລະ ລູກແນວພັນປາ ສາຍພັນຕ່າງປະເທດ 2 ຊະນິດມີ ປານິນ ແລະ ປາໄນ. ລູກປາຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນຳໄປປ່ອຍຄືນສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ຢູ່ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ (ເຂດວັດຖ້ຳພະ), ອ່າງນ້ຳຊວງ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ແລະ ໜອງທຳມະຊາດ ຢູ່ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ທີບ້ານບໍ່ນາງົວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ຍັງໄດ້ ປະກອບສ່ວນລູກແນວພັນປາ ແລະ ສັດນ້ຳ ໃຫ້ແກ່ ທະຫານນະຄອນຫຼວງ ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2021 ຈຳນວນ 2.000 ໂຕ; ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ບໍລິຄຳໄຊ ຈຳນວນ 8.000 ໂຕ; ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ບໍລິຄຳໄຊ ຈຳນວນ 2.000 ໂຕ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈຳນວນ 10.000 ໂຕ.

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຜົນການປະເມີນລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ

08072021001

ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາລະບົບນະວັດຕະກຳກະສິກຳໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທ່າແຮງ, ໂອກາດລວມທັງບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ. ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການປະເມີນລະບົບນະວັດຕະກຳກະສິກຢູ່ ສປປ ລາວ (AIS) ພາຍໃຕ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນລະບົບ ນະວັດຕະກຳກະສິກຳຂຶ້ນ ທີ່ສະໂມສອນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ,  ທ່ານ ນາງ Akiko Inoguchi, ຕາງໜ້າ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ Assunta Testa, ຕາງໜ້າ ສະຫະພາບເອີຣົບປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

IMG_7294IMG_7288 IMG_7310-2

ທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການປະເມີນແມ່ນ ເພື່ອກຳນົດໜ້າທີ່ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບລະບົບນະວັດຕະກຳກະສິກຳເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບນະວັດຕະກຳ ວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ, ການກຳນົດບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບນະວັດຕະກຳກະສິກຳ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດຕັດສິນ ກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງລະບົບນະວັດຕະກຳກຳສິກຳ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພື່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນ ພະນັກງານລັດ, NGO, ວິຊາການ ໂດຍວີທີຜ່ານການຮຽນຮູ້ຕາມຂະບວນການປະເມີນຜົນຂອງລະບົບນະວັດຕະກຳກະສິກຳ. ນອກນີ້ຜູ້ແທນຍັງໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳໂຄງການ, ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນລະບົບນະວັດຕະກຳກະສິກຳ ຜັນຂະຫຍາຍກອບເວທີ ກະສິກຳເຂດຮ້ອນ (AIS) ໃນລະດັບຊາດພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງການປະເມີນນຳອີກ.

ໂດຍ ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້

Dissemination workshop on national agriculture innovation system in the Lao People’s Democratic Republic: Assessment findings

Capture

Dissemination workshop on national agriculture innovation
system in the Lao People’s Democratic Republic: Assessment

08 July 2021 | 01:00 – 05:00 P.M. (time in Lao People’s Democratic Republic)

Venue: Meeting Hall, National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI), Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic ©FAO/Sengphachanh Sonethavixay Lao People’s Democratic Republic

Registration link:
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_c7DK_vF2RIqt_FGkmmVpdA

PROJECT OBJECTIVES
The TAP-AIS project is funded by the European Union’s DeSIRA initiative in nine countries, including the Lao People’s Democratic Republic, and aims to assess countries’ agricultural innovation systems (AIS) and provide needs-based capacity development based on the Common Framework developed by the Tropical Agriculture Platform (TAP; http://www.fao.org/in-action/tropical-agriculture-platform/en/). The project is implemented in close collaboration with national government partners and key AIS organizations. In the Lao People’s Democratic Republic, the project will focus on scaling out the achievements of the CDAIS project and on applying tools and methodologies of the Framework to assess the AIS, strengthen key research and extension organizations with the objective to address gaps and capacity needs as well as strengthening mechanisms for improving policies and strategic processes.

WORKSHOP OBJECTIVES
The overall objective of the workshop is to share with participants the main findings of the agricultural innovation system assessment conducted in the Lao People’s Democratic Republic from January to June 2021.
In particular, outcomes include:
To develop an understanding of agriculture innovation system (AIS) in the Lao People’s Democratic Republic; To share the AIS assessment findings; and
To discuss how to promote and accelerate agriculture innovation system in the Lao People’s Democratic Republic.

CONTACTS

Ms. Vornthalom Chanthavong, TAP-AIS Country Project Manager FAO Representation in Lao People’s Democratic Republic
http://www.fao.org/laos
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Vientiane, Lao People’s Democratic Republic

Dr. Phonevilay Sinavong
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI)
Vientiane, Lao People’s Democratic Republic

Agenda and More information

ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ຈັດຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການຜະລິດແນວພັນປາ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ບ້ານບໍ່ນາງົວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-30 ມີຖຸນາ ປີ 2021

ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ມີຫນ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ດ້ານການປະມົງ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພັນປາ-ສັດນໍ້າ, ການລ້ຽງ, ອາຫານສັດນ້ຳ, ລະບົບນິເວດປະມົງ, ຊີວະວິທະຍາສັດນ້ຳ, ວິທີຄູ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປະມົງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໃຫ້ບໍລິການ ການຝຶກອົບຮົມ ວິທີການຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນປາ ແລະ ສັດນໍ້າ. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ເດືອນ ມີຖຸນາ ປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ, ທີ່ຂຶ້ນກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກການຜະລິດແນວພັນ ປາດຸກບິກອຸຍ, ປາຊວາຍໝາກໄມ້ ໜອງແຕ່ງ, ປານິນ ແລະ ປາໄນ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ບ້ານ ບໍ່ນາງົວ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນສົງ ວົງວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ, ມີທີມງານຄູຝຶກ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈຳນວນ 12 ຄົນ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຊາວກະສິກອນ (ນັກສຳມະນາກອນ) ໃຊ້ທຶນສ່ວນຕົວໃນຄອບຄົວ ຂອງພວກກ່ຽວເອງ.

ຈຸດປະສົງຂອງການມາຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້: 1). ເພື່ອຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການຜະລິດແນວພັນປາເຊັ່ນ: ປາດຸກບິກອຸຍ, ປາຊວາຍໝາກໄມ້ໜອງແຕ່ງ, ປານິນ ແລະ ປາໃນເປັນຕົ້ນ. 2). ເພື່ອເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຄອບຄົວຜູ້ທີ່ຫວ່າງງານ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໃຫ້ພໍຢູ່ພໍ່ກິນ ແລະ ມີອາຊີບທີ່ແນ່ນອນ ສາມາດຜະລິີດ ເພື່ອບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້.
ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ພາກທິດສະດີ 30% ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 70%. ການລົງນຳພາເຮັດຕົວຈິງ ແມ່ນກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງເວລາຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວກະສິກອນ (ນັກສຳມະນາກອນ) ສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນ ໃນການຝຶກອົບຮົມລົງໄປປະຕິບັດເອງໄດ້ໃນຂັ້ນຄອບຄົວໄດ້. ເນື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນກວມລວມເອົາ ການຄັດເລືອກ, ການກະກຽມສະຖານທີ່ສຳລັບລ້ຽງ ແລະ ການຄັດເລືອກພໍ່ແມ່ພັນ, ຂັ້ນຕອນການປະສົມພັນ, ການອານຸບານລູກປາແຕ່ລະຊະນິດ ໄປເຖິງ ການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ດູແລຮັກສາ ແລະ ການລ້ຽງເປັນກົບຊີ້ນ ແລະ ເປັນພໍ່ແມ່ພັນເປັນຕົ້ນ.

ຮູບ. 2. ການສອນພາກທິດສະດີໃນຫ້ອງ

ຮູບ. 2. ການສອນພາກທິດສະດີໃນຫ້ອງ

ຮູບ. 2. ການສອນພາກທິດສະດີໃນຫ້ອງ

ຮູບ. 2. ການສອນພາກທິດສະດີໃນຫ້ອງ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີກ່າວເປີດຝຶກອົບຮົມ ທ່ານຮອງຫົວໜ້າສູນ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ນັກສຳມະນາກອນທຸກໆຄົນ ໃຫ້ຕັ້ງໃຈໃນການຮຽນເອົາຄວາມຮູ້ໃນຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ ເຖິງວ່າການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຈະໃຊ້ເວລາສັ້ນ ແຕ່ນັກສຳມະນາກອນ ຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫລວງ ເພື່ອນຳໄປຜະລິດສະບຽງອາຫານ ສຳຫລັບຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ຫລາຍສົມຄວນ, ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຊີ້ນປາ ແລະ ສັດນໍ້າ ແມ່ນນັບມື້ນັບມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ສັງຄົມກໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫລາຍ ສະນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າ ບັນດາຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວ ໄດ້ມີການຜະລິດ ແລະ ລ້ຽງສັດນໍ້າໄດ້ຫລາຍ ສາມາດກຸ້ມກິນ ແລະ ຂາຍສູ່ຕະຫລາດໄດ້ ກໍ່ຈະເປັນການເພີ່ມລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ປັບປຸງ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ດີຂື້ນ ເທື່ອລະກ້າວ.
ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກຈະເປັນການເຜີຽແຜ່ເຕັກເນິກ ການຜະລິດ ແລະ ລ້ຽງສັດນໍ້າ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນແລ້ວ, ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນງານຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ແຜນງານຍົກສະໝັດຕະພາບການຜະລິດ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ພ້ອມທັງໂຄງການສ້າງຕົວແບບ ແລະ ເຄືອຂ່າຍແນວພັນ ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ຂອງພວກເຮົາ ອີກດ້ວຍ.

ຮູບ. 3. ນັກສຳມະນາກອນຂຶ້ນກະດານຄຳນວນຮໍໂມນສັກປາ

ຮູບ. 3. ນັກສຳມະນາກອນຂຶ້ນກະດານຄຳນວນຮໍໂມນສັກປາ

ຮູບ. 4. ການຄົນປະສົມໄຂ່ກັບນໍ້າເຊື້ອປາດຸກບິກອຸຍ

ຮູບ. 4. ການຄົນປະສົມໄຂ່ກັບນໍ້າເຊື້ອປາດຸກບິກອຸຍ

ຮູບ. 5. ການຢາຍໄຂ່ປາດຸກບິກອຸຍໃສ່ແຕະຟັກໄຂ່

ຮູບ. 5. ການຢາຍໄຂ່ປາດຸກບິກອຸຍໃສ່ແຕະຟັກໄຂ່

ຮູບ. 6. ການສັກຮໍໂມນໃຫ້ແກ່ປາຊວາຍໝາກໄມ້ພໍ່ແມ່ພັນ

ຮູບ. 6. ການສັກຮໍໂມນໃຫ້ແກ່ປາຊວາຍໝາກໄມ້ພໍ່ແມ່ພັນ

ຮູບ. 7. ການຮີດໄຂ່ປາຊວາຍໝາກໄມ້

ຮູບ. 7. ການຮີດໄຂ່ປາຊວາຍໝາກໄມ້

ຮູບ. 8. ການຮີດນໍ້າເຊື້ອປະສົມໄຂ່ຂອງປາຊວາຍໝາກໄມ້

ຮູບ. 8. ການຮີດນໍ້າເຊື້ອປະສົມໄຂ່ຂອງປາຊວາຍໝາກໄມ້

ຮູບ. 9. ການສັກຮໍໂມນກະຕຸ້ນໃຫ້ແກ່ປາໄນພໍ່ແມ່ພັນ

ຮູບ. 9. ການສັກຮໍໂມນກະຕຸ້ນໃຫ້ແກ່ປາໄນພໍ່ແມ່ພັນ

ຮູບ. 10. ການຕຽມອ່າງປະສົມພັນສຳລັບປາໄນ

ຮູບ. 10. ການຕຽມອ່າງປະສົມພັນສຳລັບປາໄນ

ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະ 5 ວັນ, ຄາບສຸດທ້າຍຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 30 ມີຖຸນາ (6) ປີ 2021, ກ່ອນມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ, ທາງທີມງານຄູຝຶກໄດ້ໃຊ້ຟອມໃນການປະເມີນນັກສຳມະນາກອນທັງໝົດ 8 ຄົນ, ຊຶ່ງໄດ້ຜົນຮັບທັງ 8 ຄົນ, ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ຄື: ຈຳນວນ 7 ຄົນ, ສາມາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຫລາຍ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ 90-95%, ສ່ວນອີກ 1 ຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 60-70% ຂອງບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ໄດ້ມີການມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາກອນ (ຊາວກະສິກອນ) ໂດຍ ທ່ານ ບຸນສົງ ວົງວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ແລະ ກໍ່ກ່າວປິດພິທີການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາ 16:00ໂມງ.

260620219011 260620219012

ໂດຍ: ບຸນສົງ ວົງວິຈິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Oct 4, 2022 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com