Monthly Archives: December 2020

NAFRI ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການພາເຂົ້າລາວ

ສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການພາເຂົ້າລາວ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ – ນຳພາໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE), ສະໜັບສະໜຸນຫຼັັກໂດຍ ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ(SDC)

1ອ_0

 

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 23 ທັນວາ 2020, ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ໄດ້ມີພິທີເຊັນເອກະສານຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE), ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພາເຂົ້າລາວ 1 ປີ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 1/2021-12/2021. ພາຍໃນພິທີ ເຊິ່ງນຳພາ ແລະ ເຊັນເອກະສານໂດຍ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ Dr. Michael Epprecht ຫົວໜ້າສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຈຳ ສປປ ລາວ (CDE) ແລະ ບັນດາສູນອ້ອມຂ້າງສະຖາບັນເຂົ້າຮ່ວມ.

IMG_8262

ພາເຂົ້າລາວແມ່ນໜຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳຢູ່ເຂດພູດອຍ (TABI) ,ຊຶ່ງເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ. ພາເຂົ້າລາວແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເປັນລະບົບແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສັງລວມຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຄວາມຮູ້ອັນລໍ້າຄ່າທີ່ເປັນເອກະສານ ແລະ ຄຳເວົ້າ (ຮູບແບບປາກເປົ່າ) ຂອງຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໃນລາວ ແລະ ການອະນຸລັກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍໂດຍນັກສຶກສາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຕັດສິນດ້ານນະໂຍບາຍ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະເປັນລະບົບການສົ່ງ-ຮັບຄວາມຮູ້, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ນຳໃຊ້.

ລະບົບ www.phakhaolao.la ຈະເຮັດວຽກເປັນເວທີຮວບຮວມ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ຂ່າວສານທີ່ເປັນທາງການ ຂອງບັນດາຜະລິດຕະພັນຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບຊະນິດພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ, ຜູ້ປະກອບການຊາວກະສິກອນໜຸ່ມ, ຊາວກະສິກອນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໃນການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມປ່ຽນແປງໃນການຜະລິດກະສິກຳ, ການບໍລິໂພກ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນ. ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນສາມາດສັງລວມຂໍ້ມູນຊະນິດພັນໄວ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 900 ຊະນິດ, ເລື່ອງເລົ່າຊີວະນາໆພັນອາຫານລາວຫຼາຍກວ່າ 280 ເລື່ອງ ແລະ ມີຍອດສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າໃຊ້ງານຫຼາຍກວ່າ 390.000 ຄົນ.

ປັດຈຸບັນວຽກງານພາເຂົ້າລາວໄດ້ສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ – ນຳພາໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ແລະ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE), ໂດຍການຮ່ວມມືສະໜັບສະໜຸນຈາກ ອົງການຝຣັ່ງເສດເພື່ອການພັດທະນາ (AFD), ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ແລະ ໃຫ້ທຶນສະໜຸນຫຼັກໂດຍ ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ(SDC).

IMG_5666

ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: phakhaolao.la

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແມ່ບົດບັນຊີລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ ສຳລັບ ສປປ ລາວ

MG_4449_news MG_4456_news

ດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ສະພາບການນໍາໃຊ້ບັນດາຂໍ້ມູນ ເອກະສານລາຍຊື່ຊະນິດ ພັນໄມ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງຕໍ່ ກັບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ກໍຄື ການຂຸດຄົ້ນ ການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງໄມ້ອອກໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນມີການນໍາໃຊ້ແບບພື້ນຖານ ແລະ ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຂໍ້ມູນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ (ຊື່ພື້ນເມືອງ ການຄ້າ ຫຼື ຊື່ວິທະຍາ ສາດ) ທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ເຊີ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເປັນຊ່ອງຫວ່າງໃນການແຈ້ງຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຂອດການຄ້າໄມ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ;
ເມື່ອເຫັນໄດ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທາງຄູ່ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນງານ ປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ FAO-EU FLEGT ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທືນ ກໍຄື ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາ ຊາດ ຈື່ງເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈື່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກປ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄດ້ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ “Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR” ໂຄງການ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລາຍຊື່ ແມ່ບົດຊະນິດພັນໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດ ເຈນ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ວຽກງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ໃຫ້ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ FAO-EU FLEGT ໂດຍ ຜ່ານແຫຼ່ງທືນ Direct Assistance; ເຊີ່ງມີເປົ້າໝາຍເຮັດວຽກເປັນທີມງານຮ່ວມກັບ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ພາກວິຊາຊີວະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນນິເວດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ່ ຊີວະພາບ; ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະມີວາລະດໍາເນີນການແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ຫາ ຕຸລາ 2021.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ໃນເບຶ້ອງຕົ້ນ ແລະ ປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ບັນຊີລາຍຊື່ ແມ່ບົດ ນຳພາກສວ່ນ ທີ່ນຳໃຊ້ ຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະ ຕາງໜ້າ ຈາກ ກົມ ອູດສະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກົມສ່ງສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າ, ກະຊວງ ການຄ້າ ແລະ ອູດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກົມພາສີ,ກະຊວງ ການເງິນ , ກົມປ່າໄມ້, ກົມກວດກາ ປ່າໄມ້ ແລະ ຕົວແທນ ຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອ ໄປ ປັບປງຸ ແລະ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງອ່ງກັບຄວາມຕ້ອງອ້ງການ ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້. ກອງປະຊຸມ ແມ່ນ ຈະໄດ້ ດຳເນີນ ໄປ ນຶ່ງ ຄາບ ຂອງ ວັນທີ 22/12/ 2020 ໂດຍການ ເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຂອງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກປ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ຮວ່ມ ກັບ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການ ກະເສດ ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສ ປປ ລາວ.

MG_4466_news WhatsApp Image 2020-12-23 at 07.44.23

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ລະບົບບໍລິການຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມອາກາດໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ (LaCSA)

Group PhotoWhatsApp Image 2020-12-08 at 11.29.30 (8)

 

 

 

 

 

 

 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-9 ທັນວາ 2020, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ລະບົບບໍລິການຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມອາກາດ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳໃນ ສປປລາວ (LaCSA), ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ດຣ. ໄຊສົງຄາມ ພີມມະສອນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ້າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ ນ. ດຣ. Monica Petri, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ SAMIS ແລະ ເປັນຕົວແທນຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການສະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ. ພ້ອມນັກສຳມະນາກອນທີ່ຖຶກເຊີນຈາກບັນດາຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ບັນດາຂະແໜງ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ມາຈາກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

Continue reading

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Oct 4, 2022 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com