Monthly Archives: July 2018

ການຝຶກອົບຮົມການປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ຂອງພືດຜັກແບບປະສົມປະສານ

20180703

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ກໍລະກົດ 2018 ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກຮ່ວມກັບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຕະຫຼາດ, ການຈັດການຫຼັງເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜະລິດພືດຜັກແບບອຸດສາຫະກໍາ (ACIAR) ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ໃນຫົວຂໍ້ ການປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ຂອງພືດຜັກແບບປະສົມປະສານ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ ບຸນເນືອງ ດວງບຸບຜາ ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້  ໝາກ. ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 15 ທ່ານ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ: ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້  ໝາກ, ສູນປ້ອງກັນພືດ ກົມປູກຝັງ ແລະ ຊຽວຊານຈາກປະເທດອົດສະຕາລີ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ: 1). ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຈັດການພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ຂອງພືດຜັກ, 2). ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການປູກພືດຜັກເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະ ສອດຄອງກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາໂດຍສະເພາະການຜະລິດພືດຜັກ, ເນືອງຈາກວ່າການຜະລິດພຶດຜັກແມ່ນປະສົບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ, ຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ແນນອນ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຫຍິງແມ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຫຽວຂຽວ, ພະຍາດໃບກູດເຫຼືອງ, ແມງວີຂາວ ແລະ ເພ້ຍຊະນິດຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນສັດຕູພືດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດພືດຜັກ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ວ່າການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນໂອ ກາດອັນດີທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການຮຽນຮູ້ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູຂອງພືດຜັກແບບປະສົມປະສານ. ການດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ພາກ ເຊັ່ນ: ພາກທິດສະດີ ແລະ ການລົງຢ້ຽມຢາມໃນພື້ນທີ່ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງໂຕຈິງຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ.

ຜົນໄດ້ຮັບຜ່ານການຝຶກອົບ ໃນໄລຍະ 2 ວັນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສະພາບບັນຫາຂອງການຜະລິດພືດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນໃນປະຈຸບັນ, ຫຼັການທົ່ວໄປຂອງການປ້ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ, ການປ້ອງກັນພືດແບບການປູກພືດໝູນວຽນ, ການປ້ອງກັນພືດແບບຊີວະວິທະຍາໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ເຊື້ອຣາທີ່ເປັນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ເຊື້ອຣາ Trichoderma ເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູຂອງພືດຜັກ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮຽນຮູກ່ຽວກັບຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງການປ້ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກ ແລະ ການວາງແຜນໃນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງໃນຕໍ່ໜ້າກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພືດໂດຍການປູກພືດໝູນວຽນ ແລະ ການນໍາເຊື້ອຣາທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະ 2 ວັນ ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ຄື: 1). ບັນຫາຂອງການຜະລິດພືດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີຫຼາຍສາເຫດ ເຊັນ: ບັນຫາຄວາມຊິນເຄີຍ, ບັນຫາທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ບັນຫາທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມ, 2). ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ກັບການຜະລິດພືດຜັກ ໂດຍສະເພາະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູທີ່ສໍາຄັນຂອງພືດຜັກຫຼາຍຂຶ້ນ.

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຮ່ວມກັບ ສູນ KOPIA Laos ໄດ້ນໍາເອົາແນວພັນໃໝ່ຂອງພືດຜັກ ໄປທົດລອງປູກ ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

20180619

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ມີຖຸນາ 2018 ທາງ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຮ່ວມກັບໂຄງການການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ທາງດ້ານການປັບປຸງພັນ, ການທົດສອບ ແລະ ຄັດເລືອກແນວພັນພືດຜັກ ທີ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ (KOPIA) ໄດ້ນໍາເອົາແນວພັນໃໝ່ ຂອງພືດຜັກ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລີດສູງ ທີ່ຜ່ານການສຶກສາ ແລະ ຄັດເລືອກແນວພັນຜັກໂດຍ ສູນຄົ້ນຄ້ວາພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ການນໍາແນວພັນໃໝ່ໄປທົດສອບທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງໃນຄັ້ງນີ້ ເຊີ່ງໃຫ້ກຽດຕອນຮັບທີມງານໂດຍ ທ່ານ ໄຊຍະພັນ ລາສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ທີດຊີ້ນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ວາງແຜນ ໃນການທົດສອບແນວພັນໃໝ່ຂອງ ຜັກສະຫຼັດ, ໝາກຖົ່ວຟັກຍາວ, ໝາກແຕງ ແລະ   ໝາກເຜັດ ໃນພື້ນທີ່ຊາວກະສິກອນ ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການນໍາເມັດພັນໄປທົດສອບໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ: 1).ເພື່ອທົດສອບຄວາມເໝາະສົມຂອງແນວພັນໃໝ່ຕໍ່ສະພາບອາກາດ ແລະ ພື້ນທີ່ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ, 2). ເພື່ອສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈີງຂອງຊາວກະສິກອນໃຫ້ເໝາະສົມກັບການທົດສອບແນວພັນໃໝ່.

ໃນການນໍາເອົາແນວພັນໃໝ່ທາງດ້ານພືດຜັກ ໄປທົດສອບທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ. ປອ ບຸນເນື່ອງ ດວງບຸຜາ ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ທ່ານ Dr. Choi YongHwan ຫົວຫ້າສູນ KOPIA Lao center ແລະ ວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ 3 ທ່ານ ທີ່ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ. ການນໍາເອົາແນວພັນໃໝ່ໄປທົດສອບໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງທ່ານ ໄຊຍະພັນ ລາສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເພີ່ນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຜະລີດພືດຜັກ ພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພາະວ່າແນວພັນຜັກມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຜະລີດ ເນື່ອງຈາກວ່າການຜະລີດຜັກໃນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຍັງບໍ່ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານແນວພັນຜັກ, ຍັງບໍ່ມີເມັດພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຍັງໄດ້ນໍາເຂົ້າແນວພັນຜັກ ຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ອີກຢ່າງກໍ່ຄືຜົນຜະລີດຜັກຍັງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ນໍາເຂົ້າຜົນຜະລີດພືດຜັກຈາກບັນດາແຂວງ ອ້ອມຂ້າງ ແລະ ໃນນັ້ນ ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຍັງໄດ້ມອບໝາຍວຽກຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ກັບຂະແຂງກະສິກໍາຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍສົມທົບກັບເມືອງທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຜະລີດພືດຜັກ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ລົງສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຂອງຊາວກະສິກອນຕົວຈີ່ງໄປພ້ອມ.

ຜົນໄດ້ຮັບຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈີງຂອງຊາວກະສິກອນສາມາດຄັດເລືອກເມືອງ ແລະ ບ້ານ ທີ່ສາມາດເຂົ້າຮວ່ມໃນການທົດສອບແນວພັນໃໝ່ຂອງ ຜັກສະຫຼັດ, ຖົ່ວຟັກຍາວ, ໝາກແຕງ ແລະ    ໝາກເຜັດ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

ສາມາດກໍານົດເອົາເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ສາມາດຄັດເລືອກພື້ນທີ່ຊາວກະສິກອນໄດ້ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານ ນາໄຊ, ບ້ານ ຖີ່ນຊົມ ແລະ ບ້ານ ປົ່ງຫວະ ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

ສາມາດກໍານົດເອົາເມືອງ ຊຽງເງີນ ແລະ ສາມາດຄັດເລືອກພື້ນທີ່ຊາວກະສິກອນໄດ້ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານ ລອງອໍ, ບ້ານ ສວນຫຼວງ ແລະ ບ້ານ ມຸດ ເມືອງ ຊຽງເງີນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ກໍານົດເອົາ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ເຂດເນີນສູງ ທີ່ຂື້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມທົດສອບແນວພັນ ຜັກສະຫຼັດ, ຖົ່ວຟັກຍາວ, ໝາກແຕງ ແລະ ໝາກເຜັດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ນານ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຄື: ເຫັນໄດ້ເຖີ່ງຄວາມຄາດແຂນເມັດພັນຜັກທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງຊາວກະສິກອນແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດຜະລີດເມັດພັນຜັກໃຫ້ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໄດ້. ໃນນັ້ນການຜະລີດພືດຜັກ ຢູ່ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນມີທາງແຮງໃນການຜະລີດທີ່ດີ ແລະ ພື້ນທີ່ຂອງຊາວກະສິກອນແມ່ນສາມາດຜະລີດພືດຜັກໄດ້ຕະຫຼອດປີ.

20180620 20180621

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສັກສະຫຍາມ ພະນົມສຸກ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ພິທີເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປອ່ງ ແບບຍືນຍົງໄລຍະ ທີ v ( 2018-2020)

20180611_160630 20180611_160701

ຕອນແລງວັນທີ່ 11/06/2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ໄດ້ມີ ການເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການສືບຕໍ່ ໂຄງການ  ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປອ່ງ ແບບຍືນຍືນ ໄລຍະ ທີ v ( 2018-2020) ທີ່ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກປ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ໂດຍການຮວ່ມ ຂອງ ທ່ານ ປ.ອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ,ຮອງ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກປ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ ສົມພອນ  ບົວສະຫວັນ, ອຳນວຍການ ອົງການ ກອງທຶນອະນຸຮັກ ທຳມະຊາດ ໂລກ (WWF-Laos) ປະຈຳ ສ ປປ. ລາວ ພອ້ມດວ້ຍແຂກ ຖືກເຊີນ ຈາກ ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ , ຈາກ 3 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍ ໂຄງການ: ບໍລິຄຳໃຊ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ ແລະ ພະນັກງານ ຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ຈຳນວນນຶ່ງ.

ໃນພິທີ ໄດ້ມີການງາຍງານ ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນໄລຍະ IV ( 2015-2017) ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ພະຈອມພົນ, ຫົວໜ້າ ໂຄງການ ແລະ ນຳສະເໜີແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ໄລຍະໃໝ່ ໂດຍ ທ່ານ ປ.ອ ສົມບູນ ໄຊຍະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າ ສູນ ຄົ້ນຄວ້າ ປ່າໄມ້ ແລະ ທັງເປັນຜູ້ ປະສານງານ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບ ໃນ 3 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ທາງໂຄງການຈະໄດ້ສຸມໃສ່ ສາມ ວຽກໃຫຍ່: ສ້າງຍຸດທະສາດ ພັດທະນາ ຫວາຍ -ໄມ້ປອ່ງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນ ໃນການ ຄຸ້ມ ແລະ ນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປອ່ງ ໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ ຜູ້ປະກອບການ ໃນການພັດທະນາ ການຕະຫລາດ ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປອ່ງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ສາມາດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງຕົນໄດ້ ພາຍຫລັງ ສີ້ນສຸດ ໂຄງການ.

ພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດ ຈາກ ທ່ານ ປ.ອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ,ຮອງ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກປ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ ສົມພອນ  ບົວສະຫວັນ, ອຳນວຍການ ອົງການ ກອງທຶນອະນຸຮັກ ທຳມະຊາດ ໂລກ (WWF-Laos) ປະຈຳ ສ ປປ. ລາວ ໃຫ້ຄຳເຫັນຊີ້ນຳ ຕໍ່ວຽກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ປະສິດທິຜົນ , ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມແຜນການ ໂຄງການ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ຮວ່ມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈນຳກັນ. ພິທີໄດ້ສຳເລັດລົງໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ.

ໂດຍ: ທ່ານ ວົງວິໄລ ວົງຄຳຊາວ

ກອງປະຊຸມ ຝືກອົບຮົມ ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານ ອຸຕຸ-ກະສິກຳ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການຕ່າງໆ ສຳຫຼັບລະດູການຜະລິດ ປີ 2018

222

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 6-7 ເດືອນ ມີຖຸນາ ປີ 2018  ຜ່ານມາ ທ່ານ ປອ ຖາວອນອິນທະວົງ ຫົວໜ້າ ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ Mr. Erik Junge Maden   ຜູ້ປະສານງານ ອົງການ Care ແລະ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານອຸຕຸ-ກະສິກຳ ແລະ  ເຕັກນິກວິຊາການຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຈາກບັນດາສູນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ; ສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວນສານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສູນຄົ້ນຄ້ວາເຂົ້າ (ນາພອກ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ເຊີ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ບ້ານ ແອກຊ້າງ ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໃນວາລະເລີ່ມຕົ້ນຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ໝອນ ແສງທະວົງ ຫົວໜ້າ ກຸ່ມໂຮງຮຽນຊາວນາໄດ້ຂື້ນລາຍກ່ຽວກັບການຜະລິດນາປີ ໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ເຖີງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍທີ່ເກີດຂື້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂເຖີງບັນຫາທີ່ເກີດໃນປີຜ່ານມາ ເພື່ອກຽມໃສ່ການຜະລິດ ປີ 2018 ນີ້. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ປອ ຖາວອນ ອິນທະວົງ ໄດ້ຂື້ນລາຍງານຂອງກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາດັ່ງນີ້:

 • ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານທາງດ້ານພະຍາກອນອາກາດ ອຸຕຸ-ກະສິກຳ ສຳຫຼັບລະດູການຜະລິດ ປີ 2018.
 • ເກັບກຳຂໍ້ມູນນ້ຳຝົນເພື່ອປັບປຸງຂໍ້ມູນປະລິມານນ້ຳຝົນໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງໃນລະດູການຜະລິດ.
 • ຝືກອົບຮົມໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເພື່ອຊ່ວຍໃຊ້ຊາວກະສິກອນ ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການໃຊ້ເຄື່ອງມື ICT ເພື່ອຕິດຕາມຄຳແນະນຳທາງດ້ານພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມື ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ.
 • ສ້າງຄວາມຮູ້ຄສາມສາມາດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຮູ້ຜະລິດແນວພັນເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດຂອງຄອບຄົວ.
 • ໃຫຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປັບປຸງບຳລຸງດິນດ້ວຍເຕັກນິກຕ່າງໆ (ຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົ່ມ, ຝຸ່ນຊິວະພາບ, Bio-char, ປູກພືດຕະກູນຖົ່ວ…ແລະ ນຳໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີທີ່ແທດເໝາະກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ.
 • ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ປະສົມປະສານເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ເພື່ອສ້າງາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ.

ເຊີ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ພັດປ່ຽນໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂອງແຕ່ລະສູນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຂື້ນຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບຟັງ ເຊັ່ນ:

 • ເຕັກນິກກ່ຽວກັບ ການເຮັດນ້ຳໝັກຊິວະພາບ ດ້ວຍພືດຊະນິດຕ່າງໆ ຄື ນ້ຳໝັກດ້ວຍຕົ້ນກ້ວຍ, ນ້ຳໝັກດ້ວຍຫອຍເຊີລີ, ແລະ ຂີ້ປາ.
 • ການນຳໃຊ້ສະມາດໂຟນ (ໂທລະສັັບ) ເພື່ອຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຕ່າງໆ ຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາ.
 • ເຕັກນິກກ່ຽວກັບການຜະລິດແນວພັນເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດຂອງຄອບຄົວ.
 • ເຕັກນິກໃນການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ກະກຽມດິນຫວ່ານແນວພັນ.
 • ເຕັກນິກກ່ຽວກັບການປູກຕົ້ນປໍເທືອງເພື່ອປັບປຸງບຳລຸງດິນຂອງໄຮ່ນາ.

ນອກຈາກນີ້ທາງໂຄງການຍັງໄດ້ມອບແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ອຸປະກອນການເຮັດນໍ້າໝັກຊິວະພາບ, ໂທລະສັບ (ສະມາດໂຟນ) ໃຫ້ຄອບຄົວຕົວແບບໂຮງຮຽນຊາວນາເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາປູກເຂົ້ານານໍ້າຝົນ ສຳຫຼັບລະດູການຜະລິດ ປີ 2018 ນີ້,

ໃນມືື້ທີ່ສອງຂອງກອງປະຊຸມ ຜູ້ປະສານງານ ອົງການ Care, ທ່ານ Erik Junge Maden   ຍັງໄດ້ລົງພາກສະໜາມເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະກຳຂອງ ໂຮງຮຽຊາວນາ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍດັ່ງນີ້:

 • ການເຮັດນ້ຳໝັກຊິວະພາບດ້ວຍຮາກຕົ້ນກ້ວຍ
 • ການເຮັດນ້ຳໝັກຊິວະພາບດ້ວຍຫອຍເຊີລີ
 • ການເຮັດນ້ຳໝັກຊິວະພາບດ້ວຍ ຂີ້ປາ
 • ການຄັດເລືອກເມັດພັນແຊ່ດວ້ຍນ້ຳເກືອທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານເພື່ອນຳໃຊ້ໃນຄອບຄົວ
 • ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ໃນການປູກຕົ້ນປໍເທືອງ.

ຫຼັງຈາກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ນຳພາຊາວກະສິກອນ ເຮັດກິດຈະກຳພາກປະຕິບັດໂຕຈິງສຳເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຜູ້ປະສານງານ ອງົການ  Care, ທ່ານ Erik Junge Maden  ກໍ່ໄດ້ກ່າວຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ຫົວໜ້າ ກຸ່ມໂຮງຮຽນຊາວນາ ແລະ ສະມາຊິກທຸກຄົນທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນໄລຍະ 2 ມື້ຜ່ານມາ ແລະ ທ່ານ Erik ກໍ່ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າອົງການກັບ ກຸ່ມໂຮງຮຽນຊາວນາ ຈະໄດ້ເຮັດຮ່ວມກັນໃນຕໍ່ໜ້າອີກ.

ໂດຍ: ສົມສຸກ ບຸບຜາພອນ

ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ການຝຶກອົບຮົມການຈັດການປູກພືດຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ, ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນຜັກ

1

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2018 ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກຮ່ວມກັບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຕະຫຼາດ, ການຈັດການຫຼັງເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜະລິດພືດຜັກແບບອຸດສາຫະກໍາ (ACIAR) ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ ການຈັດການປູກພືດຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ, ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນຜັກ ຂຶ້ນທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 20 ທ່ານ ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ: ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ, ສູນພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດ ກົມປູກຝັງ, ຂະແໜງປູກຝັງ ແລະ ຂະແໜງກະສິກອນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ເມືອງສີໂຄດ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກດົງຄໍາຊ້າງ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອ: 1). ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນນິກການປູກຜັກນອກລະດູ, ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກຽວ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນຜັກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ຊາວກະສິກອນຜູ້ປະຕິບັດໂຕຈິງ. 2). ເພື່ອຖ່າຍທອດຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າດ້ານເຕັກນິກການປູກພືດຜັກໃນລະບົບເຮືອນຮົ່ມໃຫ້ລົງເຖິງພາກສ່ວນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິດເສດ ເນືອງຈາກວ່າເປັນການເປີດໃຫ້ມີໂອກາດໃຫ້ມີການຮຽນຮູ້, ການເຜີຍແພ່ ແລະ ຖ່າຍທອດຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານເຕັກນິກການຜະລິດ ແລະ ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວທາງດ້ານພືດຜັກ ໃຫ້ລົງຊູ້ພາກສ່ວນທີ່ທໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງ ແລະ ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ໃຫ້ໂອກາດນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ມີໂອກາດສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານປະສົບການໂຕຈິງໃນພາກສະໜາມ. ການດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ພາກ ເຊັ່ນ: ພາກທິດສະດີ ແລະ ການລົງຢ້ຽຢາມໃນພື້ນທີ່ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງໂຕຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການປະເມີນຜົນຂອງການດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍໃຊ້ຮູບແບບການປະເມີນແບບ (ORID) ຊຶ່ງເປັນການປະເມີນຜົນໃນເຊີງຄຸນນະພາບໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃສ່ 4 ປະເດັ່ນ ຄື: ຈຸດປະສົງ (Objective), ສິງສະທອນກັບ (Reaction), ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ອະທິບາຍໄດ້ (Interpretive) ແລະ ການນໍາໄປໃຊ້ (Decision) ຮູບຊ້ອນທ້າຍ.

ຜົນໄດ້ຮັບຜ່ານການຝຶກອົບ ໃນໄລຍະ 1 ວັນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການອອກແບບ ແລະ ການປຸກສ້າງເຮືອນຮົ່ມ, ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປູກພືດຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ, ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນຜັກ, ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເຂົ້າໃຈໄດ້ເຖີງພາບການຜະລິດ ແລະ ບັນຫາຂອງການຜະລິດພືດຜັກ ເຊັ່ນ: ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນສົ່ງຜົນໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ການຜະລິດພືດຜັກເຮັດໃຫ້ການຜະລິດບໍ່ມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເນືອງຈາກການຜະລິດສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຊາວກະສິກອນລາວຍັງເປັນແບບທໍາມະຊາດ ແລະ ເຄິ່ງທໍາມະຊາດ, ການຜະລິດພືດຜັກຂອງຊາວກະສິກອນລາວຍັງມີຕົ້ນທຶນທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງເມື່ອທຽບໃສບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເຊັ່ນ: ປະເທດໄທ, ຕົ້ນທຶນທີ່ສູງນັ້ນແມ່ນເກີດມາຈາກຄ່າແຮງງານຊຶ່ງກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ຂອງຕົ້ນທຶນການຜະລິດທັງໝົດ, ບັນຫາດັງກ່າວນີ້ແມ່ນສົງຜົນໃຫ້ການແຂງຂັນທາງດ້ານການຕະຫຼາດຫຼຸດລົງ, ການຈັດການໃນຂະບວນການຫຼັງເກັບກ່ຽວ ຂອງຊາວກະສິກອນແມ່ນຍັງນໍາໃຊ້ເຕັກນິກແບບປະຖົມປະຖານຕາມຄວາມຊິນເຄີຍຊຶ່ງສົງຜົນຕໍ່ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນພືດຜັກ.

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຄື: ການປູກພືດຜັກໃນລະບົບເຮືອນຮົມ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ຊຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ສໍາຄັນໃນການຍົກສູງທາງດ້ານປະລິມານ, ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ, ລາຍຮັບຕໍ່ຫົວໜ່ວຍພື້ນທີ່ການປູກ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສະບຽງອາຫານທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ການຈັດການລະບົບການໃຫ້ນໍ້າເປັນທາງອອກໜຶ່ງທີ່ດີໃນການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດໂດຍສະ ເພາະຕົ້ນທຶນທີ່ເກີດຈາກຄ່າແຮງງານການໃຫ້ນໍ້າ, ລະບົບການໃຫ້ນໍ້າແບບສາຍນໍ້າພຸງສາມາດຫຼຸດຕົ້ນທຶນທີ່ເກີດຈາກຄ່າແຮງງານການໃຫ້ນໍ້າໄດ້ເຖິງ 20 ເປີເຊັນ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ສຄປພ ສະໜອງພໍ່ແມ່ພັນປາໃຫ້ແກ່ ຂະບວນການ ວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອານຸລັກສັດນໍ້າສັດປາແຫ່ງຊາດ

%e0%ba%9b%e0%ba%b0%e0%ba%a1%e0%ba%bb%e0%ba%872fish%e0%ba%9b%e0%bb%88%e0%ba%ad%e0%ba%8d%e0%ba%9b%e0%ba%b2 %e0%ba%9b%e0%ba%b0%e0%ba%a1%e0%ba%bb%e0%ba%87

ວັນປ່ອຍປາ ແລະວັນອານຸລັກສັດນໍ້າສັດປ່າ ຖືເປັນວັນທີມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ທີທາງລັດຖະບານລາວໄດ້ກຳໜົດເປັນວັນອານຸລັກສັດນໍ້າສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງເປັນວັນແຫ່ງການສ້າງຂະບວນການ ໃນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ ສັງຄົມໃຫ້ຮູ້ຈັກ ຮັກສາອານຸລັກສັດນໍ້າສັດປ່າ. ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2018 ຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດພິທີປ່ອຍປາຂຶ້ນທີອ່າງນໍ້າຫຸ່ມ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ເພື່ອເປັນການເພິ້ມຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ ແຫລ່ງອາຫານແລະການອານຸລັກຂະຫຍາຍພັນປາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນນິ້ ທາງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ,ປ່າໄມ້ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ ກໍ່ຄືສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ທີມີພາລະບົດບາດໃນການພັດທະນາແນວພັນແລະອານຸລັກສັດນໍ້າໃຫ້ຍືນຍົງ ກໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງພໍ່ແມ່ພັນປາໃຫ້ແກ່ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ກ່າວ 500 ໂຕໃນນັ້ນມີ ປາເຄິງ, ປາກົດເຫລືອງ, ປາເໜັ້ນ, ປາແກງ ແລະ ປາກ. ນອກນີ້ຍັງມີແຜນໃນການຜະລິດປາໃນປີນີ້ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ ສັງຄົມກວ່າ 2,500,000 ໂຕ ແຍກເປັນລູກພັນປາ 300,000 ໂຕ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Oct 4, 2022 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com