Monthly Archives: April 2018

ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາບໍລິຫານ ໂຄງການ AFACI

img_9599img_9563

ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາບໍລິຫານ
ໂຄງການລີ້ເລີ້ມ ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳແລະອາຫານ ຂອງ ບັນດາປະເທດເອເຊຍ
5th AFACI General Assembly.
Vientiane, 2-6th April, 2018.

ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມເປັນສະມະສິກ ຂອງ ໂຄງການລິເລີ້ມ ການຮວ່ມມື ທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ກະສິກຳ (Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative) ໃນ ເດືອນ ພະຈິກ 2009, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີ 14 ປະເທດເຂົ້າຮວ່ມ ປະກອບ ປະເທດ ບູຖານ, ກຳປູເຈຍ, ສ ປປ ລາວ, ມຽນມາ, ຟີລິນປິນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ບັງກຣາເດສ, , ມົງໂກລີ, ກິກິສຖານ, ເນປານ, ສະລິລັງກາ ແລະ ສາທາລະນະລັດເກົາຫລີ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ອົງການ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ, ສ ເກົາຫລີ, ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກ,ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ຮວ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ສະເພາະ ສປປ ລາວ ເຮົາ ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການນີ້ ມີ 09 ໂຄງການຍອ່ຍ ຫລື ຫົວຂໍ້ .

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານ ລິເລີ້ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍວຽກງານກະສິກຳສີຂຽວແບບຍືນຍົງ ໃນພາກພື້ນອາຊີ ເພື່ອຫລຸດຜອ່ນ ຄວາມຍາກຈົນ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສວ່ນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີຂອງບັນດາປະເທດສະມະຊິກ ໂດຍການຮວ່ມມືໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ອາຫານ.

ໃນປີ 2018 ນີ້ ແມ່ນ ຕາມວາລະຄົບຮອບໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ຊຶ່ງລາວໃນຖານະ ເປັນປະທານ ກໍ່ໄດ້ຮັບກຽດໃນການການຈັດກອງປະປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້. ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 5 ຂອງ ສະພາບໍລິຫານໂຄງການລີ້ເລີ້ມ ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳແລະອາຫານຂອງບັນດາປະເທດເອເຊຍ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2-6 ເມສາ, 2018 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ. ໃນນີ້ວາລະທີສຳຄັນ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານໂຄງການຊຸດໃໝ່ແລະປະທານບໍລິຫານງານ ຕາມລະບຽບການຂອງສະພາບໍລິຫານໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ຊຶງຈະມີຕົວແທນຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອລາຍງານແລະແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະບັດວຽກງານໃນຂົງເຂດ 7 ໂຄງການຍ່ອຍແລະບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຕົວແບບຂອງ 5 ໂຄງການ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາຫລືວາງແຜນການໃນການຈັດຕັ້ປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການໃນຕໍ່ໜ້າ ຊຶງໄດ້ລວມເອົາວຽກງານ ຂອງການປະເມີນຕີລາຄາຄືນຜົນສຳເລັດ ແລະລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດທີສຳເລັດ ແລະກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ໂດຍວຽກງານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈະໄດ້ກຳໜົດໃຫ້ເປັນທິດທາງແລະແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າຂອງໂຄງການ ທີ ທັງ 14 ປະເທດທີເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຕໍ່ໜ້າ.
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 7 ໂຄງການຍ່ອຍ ລາວເຮົາແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໝົດທຸກໂຄງການແລະສາມາດ ຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອໄປຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ ແຜນງານ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງທາງດ້ານກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ເຮົ້າທີມີຢູ່ 6 ແຜນງານແລະພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນອັນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍທີຕັ້ງໄວ້ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກຳ ຮອດປີ 2025. ສິ່ງສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້້ງວຽກງານດັ່ງກ່າວມັນເວທີໜຶ່ງທີເຮົາສາມາດ ນຳເອົາບັນດາປະສົບການແລະບົດຮຽນ ມາແລກປ່ຽນ ແລະສຶກສານຳກັນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກຮ່ວມງານ ເຖິ່ງຈຸດພິເສດແລະທ່າແຮງ ໃນການນຳເອົາບັນດາ ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະເຕັກນິກຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ແລະແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິ່ງ.

img_9568 img_9627

img_0003img_0027

ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ເປີດສຳມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຫົວຂໍ້ “ວິທີການຂຽນເອກະສານອ້າງອີງ”

27032018_1 27032018_2

ໃນ 27/3/2018 ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມສຳມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຫົວຂໍ້ “ວິທີການຂຽນເອກະສານອ້າງອີງ” ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກຮຽນ, ນັກສືກສາງານທີ່ມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍາໄລກະສິກຳບໍລິຄຳໄຊ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ນັກວິຊາການພາຍໃນສູນ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເປີດພິທີ ຂອງທ່ານ ປອ. ນາງ ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 22 ຄົນ.
ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ນັກສືກສາຝຶກງານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງສູນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫຼັກການການຂຽນ ແລະ ວິທີນຳໃຊ້ເອກກະສານອ້າງອີງ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນ ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ ຂອງນັກຮຽນຝຶກງານ ແລະ ນັກວິຊາການໃຫ້ຮູ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ຫຼັກການກຳນຳໃຊ້ເອກກະສານອ້າງອີງ ເຂົ້າໃນການຂຽນບົດຄົ້ນຄວ້າ, ບົດລາຍງາຍ ແລະ ບົດສະເໜີໂຄງການ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ຜ່ານການທົບທວນທາງດ້ານທິດສະດີ ໂດຍ ປອ ກູ່ຄຳ ວິໄລເຮືອງ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ລະຫວ່າງນັກສືກສາ ແລະ ນັກວິຊາການ ເຮັດໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້້າໃຈໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ ກ່ຽວກັບຫຼັກການ ແລະ ແບບວິທີການຂຽນເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ສາມາດຈຳແນກໄດ້ເຖິງປະເພດຂອງເອກກະສານທີ່ຈະນຳມາອ້າງອີງ ແລ້ວນຳໄປໃຊ້ໃນການຂຽນໄດ້ເປັນຢ່າງດີອີກດ້ວຍ.

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Oct 4, 2022 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com