Monthly Archives: October 2017

ພິທີສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

2248968222490187 22519317 22549863

ພິທີສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ວັນທີ 17 ຕຸລານີ້, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສອງວັນສຳຄັນຄື ວັນອາຫານໂລກ 16 ຕຸລາ ແລະ ວັນສາກົນ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 17 – 24 ຕຸລາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ວ່າ: “ ລົງທຶນໃສ່ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອແກ້ໄຂການ ເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນອະນາຄົດ ” ແລະ “ ກ້າວໄປສູ່ ສັງຄົມ ສັນຕິສຸກ ແລະ ເພື່ອທຸກຄົນ ” ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານເພັດ ພົມພິພັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານນາງ ຄາຣີນາອິມໂມເນນຫົວໜ້າຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ທ່ານ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່າວວ່າ: ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ, ໂດຍສະເພາະບັນດານະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມ ການຄໍ້າປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ. ບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດທີ່ມີຢູ່ກໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາບູລິມະສິດ ແລະ ແຜນງານທີ່ກໍາລັງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອນໍາມາສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງແຮງງານຊົນນະບົດ ແລະ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ ແນ່ໃສ່ການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ໃຫ້ປະຊາຊາດໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ ແມ່ນປະກົດການທາງສັງຄົມໜຶ່ງທີ່ ພວກເຮົາສາມາດລຶບລ້າງໃຫ້ໝົດໄປໄດ້.
ທ່ານ ສະຕີເຟັນ ຣູດກາດ ຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການອາຫານແລະການກະເສດ (FAO) ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນສາເຫດຫຼັກສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດມີການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຜູ້ຄົນ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ປອດໄພ, ເປັນລະບຽບ ແລະ ປົກກະຕິ ເຊິ່ງຈະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃສ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ອຶດຫິວແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 80% ຄົນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີລາຍໄດ້ ເພື່ອຫາລ້ຽງຄອບຄົວແມ່ນມາຈາກຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

img_6220img_6223

ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນວັນທີ 14-24 ຕຸລາ 2017. ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳປ່າໄມ້, ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ(NAFRI), ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ (DAEC), ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮັບຜິດຊອບຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ວາງສະແດງວັນອາຫານໂລກໃນວັນທີ 16-18 ຕຸລາ 2017.
ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນປີ 2017 ນີ້ແມ່ນ “ລົງທຶນໃສ່ການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອແກ້ໄຂການເຄື່ຶອນຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນອະນາຄົດ”. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳໃໝ່ທີ່ຊ່ວຍສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຄົ່ງທີ່ໃຫ້ໄວໝຸ່ມ ແລະ ການກະສິກຳເພື່ອກຳນົດແນວທາງໃນການທັບມ້າງວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ.
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາດັ່ງກ່າວນີ້້ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 16 ຕຸລາ 2017, ແຕ່ເວລາ 13:00 – 16:30 ໂມງ, ທີ່ສະໂມສອນຂອງ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາປ່າໄມ້, ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ພະນະທ່ານ ປອ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ທ່ານ ນາງ. Kaarina Immonen, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ໄດ້ມີບັນດາຜູ້ແທນ, ແຂກຜູ້ມີກຽດ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຈາກບັນດາກະຊວງ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກການຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ, ບັນດາສະຖານທູດຕ່າງໆປະຈຳລາວ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຢູ່ບັນດາຄະນະຕ່າງໆ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ ??? ທ່ານ.
ໃນງານ ແມ່ນໄດ້ຮັບກຽດຈາກຫຼາຍໆພາກສ່ວນ ບໍ່ວ່າພາກລັດ, ສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການນຳສະເໜີ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ, ແລະ ປະສົບການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເຄື່ຶອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໃນຂົງເຂດຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດອ້ອມຂ້າງ. ຮວມທັງໄດ້ສາຍວິດີໂອເລື່ອງໄວໜຸ່ມໃນຂະແໜງກະສິກຳ ທີ່ໄດ້ຈາກການສຳພາດຊາວກະສິກອນຈຳນວນ 53 ຄົນ ໃນ 8 ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊອກຫາວິທີທາງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຄະນະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກໍ່ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂກເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ ໃນການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ພ້ອມທັງກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມືກັນໃນຕໍ່ໜ້າຂອງທຸກໆພາກສ່ວນຢ່າງມີປະສິດພາບ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແຜນພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດເມັດພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແລະ ການຕະຫຼາດຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

kkn

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແຜນພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດເມັດພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແລະ ການຕະຫຼາດຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ຕຸລາ 2017 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໂດຍການເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ສົມສະໝອນ ພະລິຈັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ນາງ ດຣ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົນຄວ້າກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ມີທ່ານ ໄມເຄີນ ວິກເຕີ (Michael Victor) ຫົວໜ້າຊຽວຊານ ໂຄງການຕາບີ ປະຈຳເເຂວງ ຊຽງຂວາງ, ມີບັນດາສະມາຄົມອີນຊີ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແລະຜຸ້ປະກອບການ ຕະຫຼອດຮອດວິຊາການທີ່ມາຈາກສູນທາງ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງແປກ,ເມືອງຄູນ,ເມືອງຜາໄຊ ແລະ ເມືອງພູກູດເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເເມ່ນເພື່ອສະເໜີຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ກາຜະລິດເມັດພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2014 ເຖີງ 2017 ແລະ ປຶກສາຫາລື ຊອກຫາທິດທາງໃນການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດແລະການຕະຫຼາດໃຫ້ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍມີຄວາມຍືນຍົງ, ໃນກອງປະຊູມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດເມັດພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຢູ່ເເຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມທັງລາຍງານວຽກງານສົ່ງເສີ່ມການຜະລິດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍອີນຊີຢູ່ເເຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ລາຍງານການດຳເນີນການຈັດຊື້-ຂາຍເຂົ້າເພື່ອປ້ອນໂຮງສີ ແລະ ການຈຳໜ່າຍ ພ້ອມທັງສະເໜີຫຼັກການຜະລິດເມັດພັນເຂົ້າ, ໂອກາດດຽວກັນນີ້ ກໍ່ໄດ້ເເບ່ງກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າຜະລິດເມັດພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍລຸ້ນໜື່ງ ແລະ ລຸ້ນສອງ ສຳລັບວິຊາການລຸ້ນສາມເເມ່ນກຸ່ມປະຊາຊົນໂດຍແມ່ນກຸ່ມຕາບີເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມ.
ທັງໝົດນີ້ແມ່ນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍອີນຊີ ແລະ ຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ໂດຍມີສະມາຄົມພາຊັບ, ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍອີນຊີ ເມືອງຄູນ , ສະມາຄົມ ຮ່ວມໃຈພັດທະນາກພສິກຳ ເມືອງເເປກ,ສະມາຄົມ GI (ເມືອງ ເເປກ, ເມືອງຄູນ) ເເລະ ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ເມືອງຄູນ ກັບ ເມືອງ ຜາໄຊ ເພື່ອການປູກ, ການເລືອກເມັດພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ໃຫ້ໄປຕາມລະບົບ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ໂຄງການ TABI ຂັ້ນສູນກາງ ຄັ້ງທີ 9

22446962img_6176

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 03 ຕຸລາ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນສູນກາງຄັ້ງທີ IX ຂອງໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳຢູ່ເຂດພູດອຍພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ (ໂຄງການຕາບີ)ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນໃຫຍ່ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ປະທານຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຕາບີ, ແລະການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ມາຕິນ ຮັດເລີ (Martin Hasler) ຮອງອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນປະຈຳສປປລາວ ແລະ ມີບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກບັນດາກົມ ແລະ ພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງ ທັງໝົດ 44 ທ່ານ ມາຈາກ MAF, SDC, MoNRE, NuoL, LWU, LNFC, NIRAS, CDE, PAFOs, News, PCOs/PFOs ແລະ CU/SO; ໃນນັ້ນເປັນ ເພດຍິງ 12 ທ່ານ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 05 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອນຳສະເໜີເນື້ອໃນຂອງໂຄງການໄລຍະທີ 3, ຜົນສຳເລັດໃນປີ 2017 ແລະ ຕົກລົງຄືນໃໝ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຕາບີໄລຍະທີ 3 ແລະ ແຜນກິດຈະກຳປະຈຳສົກປີ 2017-2018 ພ້ອມທັງຈັດວາງສະແດງສື່, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາທີ່ ໂຄງການຕາບີ ສະໜັບສະໜູນ.
ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການນຳສະເໜີ ຜົນສຳເລັດຂອງບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນໄລະຍະເດືອນເມສາ-ເດືອນກັນຍາ 2017 ແລະ ແຜນໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານທຳອິດກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບທາງເລືອກໃນການພັດທະນາອາຊີບຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ, ວຽກງານທີສອງແມ່ນ: ການວາງແຜນ,ຈັດສັນການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະປະສົບການໃນການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ວຽກງານສຸດທ້າຍແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ດ້ານຊີວະນານາພັນກະສິກໍາ ແລະ ແລກປ່ຽນເຄື່ອງມືເພື່ອສັບໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ.
ຫຼັງຈາກການນຳສະເໜີສິ້ນສຸດລົງ, ປະທານຮ່ວມ, ທ່ານ ມາຕິນ ຮັດເລີ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ນີ້ຖືວ່າເປັນ ຄັ້ງທໍາອິດ ຂອງ ໂຄງການໄລຍະ 3. ໃນເຄິ່ງປີທໍາອິດທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການສ້າງໄດ້ຜົນງານຫລາຍສົມຄວນ ແລະ ໄດ້ເຮັດການປະຕິບັດເປັນໄປຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານໂຄງການເປັນຢ່າງດີ. ຜົນບັນລຸທີ່ພົ້ນເດັ່ນເປັນພິເສດ ແມ່ນບັນດາການຈັດຕັ້ງຂອງພາກລັດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານກ້ວາງຂວາງຫລາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງວຽກຂອງໂຄງການຫລາຍກ່ວາ 60% ແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂອງພາກລັດໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບແລ້ວ. ສິ່ງພົ້ນເດັ່ນອີກຕາມທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາຄື ໄດ້ເຮັດການຈັດລຽງບູລິມະສິດຂອງທາງເລືອກໃນການພັດທະນາອາຊີບດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ລົງຈາກ 24 ຫົວຂໍ້ມາເປັນ 7 ຫົວຂໍ້ສໍາຄັນເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ໂຄງການຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດການສຶກສາຄືນເບິ່ງວ່າ ຍັງຈະມີບັນດາສາຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຫຍັງຕື່ມອີກແດ່ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕົວຈິງອີກ. ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງສືບຕໍ່ໄປພາຍຫລັງທີ່ໂຄງການສິ້ນສຸດແລ້ວ. ຜົນງານອີກຢ່າງໜຶ່ງ ແມ່ນການສ້າງ ABD Portal ຂຶ້ນແລ້ວຢູ່ NAFRI ແລະ ການກັບມາໃຫ້ການສະ ໜັບສະໜູນ ກຸ່ມເຮັດວຽກຂະແໜງການຍ່ອຍດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ (sSWG-ABD). ນອກນັ້ນທ່ານປະທານ, ທ່ານ ປອ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ, ໄດ້ເນັ້ນອີກວ່າຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ ຄືການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາການປູກ-ການລ້ຽງຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາມີຄວາມຍືນຍົງໂດຍສະເພາະແມ່ນ:ຜະລິດຕະພັນນໍ້າເຜິ້ງຂາຍເປັນສິນຄ້າ, ການຜະລິດຕະພັນ “ຊາປ່າ” ທີ່ມີທ່າແຮງສູງ ແຕ່ວ່າຍັງຕ້ອງໄດ້ເຮັດການປຸງແຕ່ງ ຫຸ້ມຫໍ໋ໃຫ້ດີເພື່ອເປັນການດຶງດູດລູກຄ້າ, ໄຄແຜ່ນ ຢູ່ ຫລວງພະບາງ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຂະແໜງການເອກະຊົນເຂົ້າມາຮ່ວມ.
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບບັນດາຜົນສຳເລັດຕ່າງໆທີ່ໂຄງການຕາບີ ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂຄງການໄດ້ນຳເອົາບົດຮຽນແລະວິທີການຕ່າງໆເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດພູດອຍໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄປເທື່ອລະກ້າວ. ສ່ວນວຽກງານວາງແຜນຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະປ່າໄມ້ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ pFALUPAM ຄວນກາຍເປັນຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ວິທີການ ລວມທັງ ຜະລິດຕະພັນທີ່ສ້າງມາໄດ້ ເຊັ່ນ ແຜນທີ່ ຕ້ອງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕັດສິດໃຈ. ນອກນັ້ນຜະລິດຕະພັນ ABD ທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເປັນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນ ແລະເຮັດການຈໍາແນກຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາທີ່ເປັນທ່າແຮງໃນແຕ່ລະເຂດ ເພື່ອກຳນົດເປັນເຂດທີ່ປົກປັກຮັກສາມັນເອົາໄວ້ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
ທາງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີມອບ ໂຄງການຕາບີ ໃຫ້ຂຶ້ນກັບ NAFRI ເປັນຜູ້ເຮັດການປະສານງານກັບບັນດາກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະກົມ ເພື່ອສ້າງແຜນການວຽກງານສະເພາະດ້ານຂອງ ໂຄງການຕາບີ ຕາມໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງໃຜລາວ. ສ່ວນ DoPF ຈະເປັນຜູ້ເບິ່ງລວມ
ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມທ່ານ ປອ ພວງປະຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຄວນໄດ້ມີການປະສານງານຊຶ່ງກັນແລະກັນ, ຈຸດສໍາຄັນແມ່ນແຕ່ລະກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ໃຫ້ມີການມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກໃຫ້ຢ່າງລະອຽດ. ໂດຍອິງຕາມ ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຄືນໃໝ່ນັ້ນ ກໍເຫັນດີໃຫ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ ຄືນໃໝ່ເຊັ່ນກັນ.
ກອງປະຊຸມ ຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນສູນກາງ ຄັ້ງທີ່ 9 ຂອງ ໂຄງການຕາບີ ໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ສ້າງສັນ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນສູງ, ໃນເວລາ 17:15 ໂມງ ຂອງມື້ດຽວກັນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຖືກປິດລົງຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ມີການທ່ຽວຊົມງານວາງສະແດງຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ, ສື່ສິ່ງພິມການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການຍ່ອຍໃນແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນຊີວະນາໆພັນກະສິກຳຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ນ້ຳເຜີ້ງ, ຟອຍກວາດ, ເຂົ້າໄກ້ນ້ອຍ, ໝາກກ້ວຍນ້ຳ, ໝາກກ້ຽງ, ໜໍ່ຫຼອຍ,…ທີ່ເປັນຜົນໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການຍ່ອຍ, ຊຶ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງຍິ່ງຈາກບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານເປັນຢ່າງຍິ່ງ.

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI KOPIA nafri TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນການຄົ້ນຄວ້າປະຈຳປີ 2021 ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳສາກົນເກົາຫຼີ (KOPIA) ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳປ່າໄມ້ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການຄັດເລືອກສາຍພັນໝາກເລັ່ນແບບມີສວນຮ່ວມຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາເຂດເນີນສູງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ການຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເຕັກນິກການແປຮູບກ້ວຍຕາກ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະກອນ ເມືອງ ສານາຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຂ່າວ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີມອບ-ຮັບ ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນໃນການຜະລິດກະສິກຳ ຈາກ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ແກ່ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ວັນປ່ອຍປາ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ 2020 ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສູນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຜະລິດລູກປາໃຫ້ຊາວກະສິກອນຢູ່ບ້ານບວກ ເມືອງຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NARFRI ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Jun 7, 2023 - Wed
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com