ຂ່າວ

ການສໍາຫຼວດຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານແນວພັນໝາກເຜັດ, ໝາກເລັ່ນ ຜັກບົ່ວພື້ນເມືອງລາວ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ

1

          ປະເທດລາວເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານແນວພັນພືດຜັກ, ເຊິງຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກຕະຫຼາດໃນຊຸມຊົນ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມຫຼາຍຫຼາຍຂອງພືດຜັກທີ່ປູກຕາມສວນຄົວໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວ, ປະເທດລາວເຮົາເປັນປະເທດທີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານພັນທຸກໍາຂອງພືດຜັກ, ແຕ່ການຈໍາແນກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຍັງມີໜ້ອຍຫຼາຍ, ໃນປະຈຸບັນຊາວກະສິກອນສວນໃຫ່ຍໄດ້ຫັນມາຜະລິດກະສິກໍາຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຫັນໄປນໍາໃຊ້ແນວພັນ  ໃໝ່ຈາກຕະຫຼາດ, ແນວພັນການຄ້າທີ່ນໍເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄດ້ປະຖີ້ມແນວພັນພຶ້ນເມືອງ, ເຊິງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍພັນທຸກໍາໄປໃນໂຕ,  ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍດັງກ່າວພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຕົ້າໂຮມ ແລະ ອະນຸລັກໄວ້ໃນທະນາຄານເມັດພັນພືດ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 29 ມັງກອນ ຫາ 4 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາທີງານນັກຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກທີຈື້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງ ແນວພັນພື້ນເມືອງຂອງພືດຜັກໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນໍາຂອງຂັ້ນເທິງ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການພັດທະນາເຕັກນິກການປັບປຸງພັນພືດຜັກຢູ່ ສປປ ລາວ(AFACI_Breeding) ເພື່ອທ້ອນໂຮມ ແລະ ອະນຸລັກໄວ້ໃນທະນາຄານເຊື້ອພັນຂອງລາວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ,  ການລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນແນໃສ 3 ຊະນິດພືດຜັກເຊັ້ນ: ໝາກເຜັດ, ໝາກເລັ່ນ  ແລະ ຜັກບົ່ວ ການລົງເກັບຕົວຢ່າງໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ກົດກໍານົດເອົາແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເນຶ່ອງຈາກວາແຂວງດັ່ງກ່າວເປັນເຂດທີ່ມີພື້ນຖານການປູກ    ໝາກເຜັດ, ໝາກເລັ່ນ ແລະ ຜັກບົ່ວ ເພື່ອບໍລິໂພກໃນຊຸມຊົນ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງ ລວມທັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະດູຝົນ, ຈາກການລາຍງານຂໍ້ມູນທາງດ້ານສະຖິຕິການປູກພືດຜັກໃນປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າໃນແຂວງຊຽງຂວາງມີພື້ນທີ່ການປູກກິນໝາກ ແລະ ຜັກປະເພດຫົວຫຼາຍກວ່າ 267.2 ເຮັກຕາ ແລະ ຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນບັນດາແຂວງພາກ     ເໜືອດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງເຫັນວ່າເຂດດັ່ງກາວອາດມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານແນວພັນ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດເອົາເຂດເມືອງດັງກ່າວເປັນເປົ້າໜາມໃນການລົງເກັບຕົວຢ່າງ, ການລົງເກັບຕົວຢ່າງໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືຈາກພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ເຊິງສາມາດເກັບແນວພັນໝາກເຜັດພື້ນເມືອງໄດ້ທັງໝົດ 109 ຕົວຢ່າງ, ເກັບໝາກເລັ່ນພື້ນເມືອງໄດ້ 71 ແລະ ຜັກບົ່ວພື້ນເມືອງພື້ນເມືອງລາວໄດ້ 21 ຕົວຢ່າງ, ເຊິງແນວພັນດັ່ງກ່າວເປັນແນວພັນພື້ນເມືອງທັງໝົດ, ມີລັກລັກສະນະເດັນສະເພາະ, ມິລົດຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ່ອມໃນທ້ອງຖີ່ນ, ໃນຈໍານວນແນວພັນພື້ນເມືອງທັງໝົດແມ່ນໄດ້ນໍາມາເກັບໄວ້ໃນທະນາຄານເຊື້ອພັນຂອງສຸນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເພື່ອເກັບຮັກສາໄວ້ ແລະ ສືກສາລັກສະນະປະຈໍາພັນຂອງແຕ່ລະຕົວຢ່າງເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງພັນ ແລະ ພັດທະນາແນວພັນໃນອະນາຄົດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ປ້ອງກັນການສູນເສຍແນວພັນ, ພັນທຸກໍາໃນອະນາຄົດ.

3 4 IMG_6550 IMG_6731 IMG_6884

ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ:   ຕີ ວິໄລພັນ

ເບີໂທລະສັບ: 020 58837887, ອີເມວ: teevlp@yahoo.com, teevlphhrc@gmail.com

ຂະແໜງງານຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ການຝຶກອົບຮົມການເພິ່ມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນໃໝ່ເຕັກນິກການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

WhatsApp Image 2023-01-30 at 21.12.15 (1) WhatsApp Image 2023-01-30 at 21.12.22 WhatsApp Image 2023-01-30 at 21.12.17

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-27 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຜ່ານມາສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກຮ່ວມກັບໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ (ຄສກສ) ໄດ້ເປີດການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ການເພິ່ມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນໃໝ່, ເຕັກນິກການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວໃນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ທັງໝົດ ຈໍານວນ 39 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ. ເຊິ່ງມາຈາກຫຼາຍພາກສວນເຊັນ: ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງດາກຈຶງ, ເມືອງທ່າແຕງ, ຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງເຊກອງ,  ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງປາກຊອງ, ເມືອງສຸຂຸມາ, ຂະແໜງປູກຝັງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງສີໂຄດ, ນາຊາຍທອງ, ໄຊເສດຖາ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສູນພັດທະນາກະສິກໍາໜອງແຫວ ແລະ ກົມສົງເສິມ ແລະ ສະຫະກອນ . ໂດຍການເປັນຄູຝຶກຂອງຊຽວຊານຜູ້ຊໍານານການທາງດ້ານພືດຜັກ ຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການທີ່ເປັນເປົາໝາຍໃນການເປັນຄູຝຶກຢູ່ແຕ່ລະທອງຖິ່ນ ແລະ ເປັນການເຜີຍແຜຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ອອກສູ່ສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ຄື: (1). ພາກທິດສະດີໄດ້ນໍາສະເໜີຜ່ານຜ່ານທາງພາວເວີພອຍ, ໂປສເຕີ ແລະ ແຜນພັບ ເຊິ່ງນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ກັບການຜະລິດພືດຜັກ, ເຕັກນິກການປັບໂຕຕໍ່ກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດພືດຜັກ, ເຕັກນິກການຜະລິດເມັດພັນພືດຜັກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ປັດໃຈທີກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນ ເຊັ່ນ ປັດໃຈທາງດ້ານແນວພັນ, ສະຖານທີ, ແຫຼ່ງນໍ້າ, ເຕັກນິກການປູກ, ຝຸ່ນ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ, ເຕັກນິກການເພິ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ເຊັ່ນ ເຕັກນິກການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ, ເຕັກນິກການຈັດການລະບົບການໃຫ້ແກ່ພືດຜັກທີ່ເໝາະສົມ, ເຕັກນິກການຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ, ການຜະລິດເຊືອໄມໂຄລິສາເຂົ້າໃນການປັບປຸງດິນ, ເຕັກນິກການປ້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດພະຍາດ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດຜັກ ແລະ ເຕັກນິກຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການຕະຫຼາດພືດຜັກ, ການເກັບຮັກສາແນວພັນ ແລະ ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນພືດຜັກ. (2). ພາກປະຕິບັດໂຕຈິງນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນການຜະລິດພືດຜັກ, ການຄັດເລືອກຊະນິດພືດຜັກທີ່ເປັນທ່າແຮງໃນການຜະລິດຂອງກຸ່ມ, ການຈໍາແນກຊະນິດພືດຜັກ, ການທົດສອບຄວາມງອກ, ການກຽມດິນກ້າເບ້ຍ ແລະ ການກ້າເບ້ຍ, ການຂະຫຍາຍແນວພັນຜັກບົ່ວແບ່ງ, ການໃຫ້ນໍ້າແບບນໍ້າພຸງ, ການຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບຈາກໄຂເພື່ອປ້ອງກັນກໍາຈັດເພ້ຍ, ໄຮ, ພະຍາດຣານໍ້າຄ້າງ ແລະ ພະຍາດຣາແປ້ງ ແລະ ໄດລົງຢ້ຽມຢາມກຸມຜະລິດຜັກ ບ້ານຫາດຊາຍຟອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເປີດໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດຜັກໂຕຈິງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງຕົ້ນ ເຊິ່ງນັກສໍາມະນາກອນແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບການຜະລິດ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດ ຂອງການຜະລິດພືດຜັກ ເຊັນ: ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງ, ຕະຫຼາດບໍ່ມີຄວາມແນນອນ, ບໍ່ມີການວາງແຜນການຜະລະລິດທີ່ດີ, ສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂດຍສະເພາະພະຍາດແອນແທກໂນດຂອງໝາກເຜັດ, ພະຍາດຫ່ຽວຂຽວຂອງໝາກເຜັດ, ພະຍາດຮາກບວມຂອງຂອງກະລໍ່າປີ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການຜະລິດເປັນບໍລິເວັນກ້ວາງ, ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານແນວພັນ ເພາະແນວພັນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດປະມານ 90 ເປີເຊັນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ແນວພັນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດເກັບແນວພັນໄດ້ ແລະ ຊາວກະສິກອນສວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງຂາດປະສົບການໃນການຜະລິດແນວພັນ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກການປູກທີ່ຍົກສູງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດພືດຜັກ ໂດຍສະເພາະການປູກໃນຊ່ວງລະດູຝົນ.

WhatsApp Image 2023-01-30 at 21.12.23 WhatsApp Image 2023-01-30 at 21.12.16 WhatsApp Image 2023-01-30 at 21.12.15 WhatsApp Image 2023-01-30 at 21.12.14 WhatsApp Image 2023-01-30 at 21.12.10

ໂດຍ: ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ກັບ ບໍລິສັດສະຫະກອນ 3ເອຟ ກະສິກໍາຍືນຍົງຂອງລາວ ເພື່ອຮ່ວມກັນທົດລອງຜະລິດເມັດພັນ ສາລີແຂງລູກປະສົມ LVN10

IMG_5405 IMG_5057

ອີງຕາມພາລະບົດບາດຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນການຮັບຜິດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າແນວພັນພືດ ແນວພັນສັດ ແລ້ວຕອບສະໜອງແນວພັນຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບສັງຄົມ, ພິເສດສະຖາບັນ ເປັນເສນາທິການໃນການຮັບຜິດຊອບ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ (2021-2023) ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດ ແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ ແລະ ແນວພັນໄມ້.

ປະຈຸບັນເນື້ອທີການຜະລິດສາລີແຂງທົ່ວປະເທດປະມານ 110.910 ຮຕ (2021) ມີຄວາມຕ້ອງການເມັດພັນປະມານ 2.200 ໂຕນ ແຕ່ສະຖາບັນ ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພຽງແຕ່ ປີລະ 5 ຫາ 10 ໂຕນ (ບໍ່ຮອດ 1% ຂອງຄວາມຕ້ອງການ) ເນື່ອງຈາກມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານພື້ນທີການຜະລິດເມັດພັນ (ພື້ນທີເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພື້ນທີຜະລິດເມັດພັນແມ່ນອັນດ່ຽວກັນ).

ເມື່ອເຫັນໄດ້ເຖີງບັນຫາແນວພັນ ທາງສະຖາບັນຈຶ່ງ ໄດ້ຫາຜູ້ປະກອບການທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມມື ແລະ ໄດ້  ບໍລິສັດສະຫະກອນ 3 ເອຟ ກະສິກໍາຍືນຍົງ ມີຈຸດປະສົງ ຕ້ອງການຮ່ວມມືໃນການຜະລິດເມັດພັນ ສາລີແຂງລູກປະສົມ LVN10  ກັບ ສະຖາບັນ ເພື່ອຕອບສະຫນອງເມັດພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ກັບສັງຄົມ ແລະ ຕອບສະໜອງວາລະແຫ່ງຊາດ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດ ແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ ແລະ ແນວພັນໄມ້.

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 25 ມັງກອນ 2023  ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ແລະ ພືດເສດຖະກິດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາ ການຮ່ວມ “ ທົດລອງຜະລິດເມັດພັນສາລີແຂງລູກປະສົມ LVN10 ລະຫວ່າງສະຖາບັນ ແລະ ບໍລິສັດສະຫະກອນ 3 ເອຟ ກະສິກໍາຍືນຍົງ” ການລົງນາມຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວໂດຍ ທ່ານ ປອ.ນາງ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ ຂັນທອງ ສີປະເສີດ ອໍານວຍການ ບໍລິສັດສະຫະກອນ 3 ເອຟ ກະສິກໍາຍືນຍົງ, ມີຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ, ຫົວໜ້າສູນ, ຮອງສູນ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫ້ອງການ, ພະນັກງານ ວິຊາການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

IMG_5048 IMG_5047 IMG_5044 IMG_5043 IMG_5041 IMG_5039

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ພິທີປິດ ໂຄງການ ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

IMG_4798IMG_4754 IMG_4823

          ການຜະລິດພືດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມີຫຼາຍປັດໃຈ ທີ່ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານປະລິມານຜົນຜະລິດ, ຄຸນນະພາບ, ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານ ຜົນຜະລິດພືດຜັກ ເປັນຕົ້ນ, ການຕອບສະໜອງທາງດ້ານຜົນຜະລິດ ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ການບໍລິໂພກໃນລະດູຝົນ, ຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາດຕະຖານ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເນື່ອງຈາກ ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກ ທາງດ້ານການຜະລິດຍັງຕໍ່າ, ສະນັ້ນສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ທີ່ຂື້ນກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ກະຊວງກະສິກໍາ, ອາຫານ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ໂດຍຜ່ານລັດວິສະຫະກິດຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ສ. ເກົາຫລີ(KRC) ຈໍານວນ 3,478,260 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 4,000,000,000 ວອນ ໂຄງການຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 4 ປີ (2019 – 2022)  ເພື່ອຊ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ເຕັກນິກການຜະລິດທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອຊ່ວຍ ເພື່ອຜົນຜະລິດ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຜະລິດຕະພັນຜັກ, ນອກນັ້ນ ຍັງຊ່ວຍ ໃນການແນະນໍາການເຂົ້າເຖີງຕະຫຼາດ ຂອງຊາວກະສິກອນ, ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງ ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ, ພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແມ່ນນອກໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ນອກນັ້ນ, ການສ້າງສ່ວນສາທິດ ແລະ ຄອບຄົວຕົວແບບ, ບ້ານຕົວ,  ເຊີ່ງຄາດໝາຍຂອງໂຄງການ ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຜະລິດພືດຜັກຂອງຊາວສິກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຢືນຢົງ, ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສີກອນ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂື້ນ, ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ໃນການແຂ່ງຂັນ. ແລະ ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ ສະໜັບສະໜູນ ວາລະແຫ່ງຊາດຂອງ ລັດຖະບານ.

ໃນວັນທີ່ 29 ທັນວາ 2022 ນີ້ໄດ້ມີພິທີປິດ ໂຄງການ ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ກິແກ້ວ ສິງນາວົງ     ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂດຍມີການເຂົ້່າຮ່ວມຈາກທ່ານ Dr . Jung Young Soo, ເອກອັກຄະທູດ ສ.ປ ເກົາຫຼີ ປະຈໍາລາວ,  ທ່ານ  Dr. Park YEONGUK, Head of office of KRC  ປະທານ ໂຄງການ KRC ປະຈໍາລາວ (Korea Rural Community Corporation),  ທ່ານ ສຈ ປອ ລີ ດົງຈີນ ປະທານ ບໍລິສັດ ໄດກ້າ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ Prof. Lee, Dong Jin, Present of DICA (Dankook Institute of International Cooperation on Agriculture)  ແລະ ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທນາຊົນນະບົດ,  ບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ເຈົ້້າເມືອງ, ຫົວໜ້າສູນ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊາວກະສິກອນໃນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການເຂົ້້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 40 ທ່ານ. ເຊິງຈຸດປະສົງແມ່ນ ມອບຕຶກອາຄານ-ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວ ກໍຄືກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການໃນການຄຸ່ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ປະເທດຊາດ ໂດຍການກວ່າມອບໂດຍ ທ່ານ ຕ່າງໜ້າ ເອກອັກຄະທູດ ສ.ປ ເກົາຫຼີໃຕ້ ປະຈໍາລາວ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ກິແກ້ວ ສິງນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ  ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຍັງໄດ້ກ່າວຂອບໃຈ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງສູງມາຍັງລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າພວກທ່ານຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມື, ຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດພວກເຮົາຕື່ມອີກໃນອະນາຄົດ.

IMG_4748IMG_4778IMG_4811  IMG_4786 IMG_4771 IMG_4769 IMG_4758 IMG_4869 IMG_4885 IMG_4895 IMG_4907 IMG_4915

ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ:   ຕີ ວິໄລພັນ

ຂະແໜງງານຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ເບີໂທລະສັບ: 020 58837887, ອີເມວ: teevlp@yahoo.com, teevlphhrc@gmail.com

ທັດສະນະແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີໃນການຜະລິດພືດຜັກເພື່ອເຊື້ອມໂຍງກັບຕະຫຼາດທີ່ປະເທດ ສ ເກົາຫຼີໃຕ້

WhatsApp Image 2022-12-27 at 14.51.24

ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມຄໍເຊີນຂອງ ທ່ານ ສຈ ,ກ ດຣ ລີ ດົງຈິນ ປະທານບໍລິສັດ, Dankook University, International Cooperation on Agriculture (DICA) ເຊິງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງ KRC.  ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 23 ເດືອນ 11 ຫາ ວັນທີ່ 06 ເດືອນ 12 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທາງທີມງານຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນຕົວແບບຂອງໂຄງການ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທັດຊະນະໃນປະເທດ ສ ເກົາຫຼີໃຕ້ ລວມທັງໝົດ 24 ທ່ານ  ໂດຍຕ່າງໜ້າຝາຍລາວນໍາໂດຍ ທ່ານ ສຸລິວົງ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ ວົງວິໄລ ວົງຄໍາຊາວ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍ, ປ່າໄມ້, ນັກວິຊາການຈາກ ສູນ, ພະແນກກະສິກໍານະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ລວມ 10 ທານ ແລະ ຕ່າງໜ້າຈາກຊາວກະສິກອນຕົວແບບໃນ 4 ກຸ່ມບ້ານ: ກຸ່ມບ້ານ ຫົວຫ້າ, ທ່າແຂກ, ຊາຍຟອງເໜືອ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ສິມມະໂນໃຕ້ມີທັງໝົດ 13 ທ່ານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກ ທ່ານ ສຈ ປອ ລີ ດົງຈິນ ປະທານບໍລິສັດ ໄດກ້າເຊິງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວໃນ ສປປ ລາວ Prof. Lee, Dong Jin, Present of DICA (Dankook Institute of International Cooperation on Agriculture)ເຊິງ ໃນໄລຍະ ປີ 2019 ~ 2022 ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ທີ່ຂື້ນກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ ມີການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ກະຊວງກະສິກໍາ, ອາຫານ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ໂດຍຜ່ານລັດວິສະຫະກິດຊຸມຊົນຊົນນະບົດ ສ. ເກົາຫລີ(KRC) ເພື່ອຊ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ເຕັກນິກການຜະລິດທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອຊ່ວຍ ເພື່ອຜົນຜະລິດ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຜະລິດຕະພັນຜັກ, ນອກນັ້ນ ຍັງຊ່ວຍ ໃນການແນະນໍາການເຂົ້າເຖີງຕະຫຼາດ ຂອງຊາວກະສິກອນ, ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງ ຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ, ພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແມ່ນນອກໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ, ນອກນັ້ນ, ການສ້າງສ່ວນສາທິດ ແລະ ຄອບຄົວຕົວແບບ, ບ້ານຕົວແບບ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນອື່ນໆ, ໃນການທັດສະນະສຶກສາໃນແມ່ນເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທ່າງດ້ານການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການປູກພືດຜັກ ເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດຂອງພືດຜັກໃຫ້ສູງຂື້ນ, ຜ່ານການທັດຊະນະລຽກປ່ຽນບົດຮຽນທາງພາກສະໜາມ ແລະ ທັດສະດີ ມັນໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບນັກວິຊາການ ແລະ ຊາວກະສິກອນທ່າງດ້ານການຜະລິດພືດຜັກ ເພື່ອນໍາມາປັບໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ປະເທດຂອງຕົວເອງ ເພື່ອພັດທະນາລົບກະສິກໍາຂອງລາວໃຫ້ກ້າວສູ່ສາກົນໃນອະນາຄົດ.

WhatsApp Image 2022-12-27 at 14.51.24 (2) WhatsApp Image 2022-12-27 at 14.51.25 WhatsApp Image 2022-12-27 at 14.51.24 (1)

ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ:   ຕີ ວິໄລພັນ

ເບີໂທລະສັບ: 020 58837887, ອີເມວ: teevlp@yahoo.com, teevlphhrc@gmail.com

ຂະແໜງງານຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2023

IMG_4655

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຫັນໄດ້ຜົນສຳເລັດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ນໍາສະເໜີທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2023 ຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະພັດທະນາ ຊົນນະບົດ (ສກປພ), ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກປ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຈຶ່ງຈະໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຕົນຂື້ນ ໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2022 ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ການນໍາກະຊວງ ແລະ ບັນດາກົມຕ່າງໆ ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງສະພາບພົ້ນຕ່າງໆໃນຂົງເຂດວຽກງານການຄົ້້ນຄວ້າ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນປີ 2022 ແລະ ການກໍາເດັ່ນ, ບັນຫາແລະ ສີ່ງທ້າຍທາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ, ກຳນົດທິດທາງແຜນກການ  ຕໍ່ໜ້າ ປີ 2023 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາລະແຫ່ງຊາດ. ພ້ອມກັນນີ້, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງເປັນໂອກາດອັນລໍ້າຄ່າ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຟັງທິດຊີ້ນໍາຈາກ ການນໍາຂອງກະຊວງ ແລະ ຈາກບັນດາກົມຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ, ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການຄົ້້ນຄວ້າໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮວ່ມເປັນປະທານ ແລະ ທ່ານ ປອ ເພັດ ພົມພິພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແຂກຮັບເຊີນ ຈາກ ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນບໍລິການດ້ານການກະເສດ ,ບັນດາພະນັກງານພະແນກ ແລະ ສູນອ້ອມ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ນາງ ໃຈ ບຸນພະນຸໃຊ, ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ,ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ,ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດ ແນວພັນພືດ, ສັດ ແລະ ແນວພັນໄມ້, 2021-ປະຈຸບັນ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ກົນໄກ ການປະສານງານ ເພື່ອ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ,ຮັບໃຊ້ ກົມມະຫາພາກ ແລະ ສັງຄົມ ໄປພ້ອມກັນ. ພິເສດ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ ຮັບຟັງ ການໂອ້ລົມ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອ ກຳນົດທິດທາງ ໃນການ ພັດທະນາວຽກງານ ການຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ຕາມທິດສີຂຽວ ເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.  ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສຳເລັດລົງໃນເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນດຽວກັນ.

IMG_4591 IMG_4561 IMG_4614 IMG_4611 IMG_4618 IMG_4529 IMG_4527 IMG_4522 IMG_4565 IMG_4530 IMG_4556 IMG_4640 IMG_4633 IMG_4587 IMG_4588

ພາບ-ຂ່າວ ໂດຍ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ 2022

         IMG_3276IMG_3287

          ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 24 ຕຸລາ ປີ 2022 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ໄຂງານສະເຫຼີມສະຫຼອງສອງວັນສຳຄັນຄື ວັນອາຫານໂລກ ແລະ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈໍາປີ 2022 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຄໍາຂວັນ “ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ໂພຊະນາການ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ສໍາລັບທຸກຄົນ” “Leave no one Behind, Better Production, Better Nutrition, a Better Environment, and a Better Life for all”

ພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຕິດຕາມດ້ວຍ ງານວາງສະແດງ ຂອງ ບັນດາ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານ ການຄໍ້າປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນ ຂະແໜງການກະສິກໍາ.
ພິທີໄຂງານ ແມ່ນໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ແລະ ທ່ານ ມູຮາມັດ ນາຊາ ຮາຢັດ ຜູ້ຕາງຫນ້າ ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

         IMG_2623

          ໃນພິທີ, ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ:  ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງ ເອົາ ເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ ໂດຍສະເພາະ ບັນດານະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມ ການຄໍ້າາປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ. ບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດທີ່ມີຢູ່ ກໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖີງບັນດາບູລິມະສິດ ແລະ ແຜນງານ ທີ່ກໍາລັງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອນໍາມາສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດພືດ, ສັດ, ໄພພິບັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງແຜນຕອບໂຕ້ບັນຫາທີ່ເກີດມາຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາໃນຂະແໜງການກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຊຶ່ງປະກົດການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ. ພ້ອມນີ້ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄາດຫວັງໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອຊົດເຊີຍ ແລະ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານ ແລະ ມາດຕະການປັບປຸງການຜະລິດລະດູແລ້ງ ປີ 2022-2023 ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນທົ່ວປະເທດ. ສໍາລັບປີ 2022 ຂະແໜງການພວກເຮົາ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນຜະລິດສະບຽງອາຫານຄື: ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ ໃຫ້ໄດ້ 950.250 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 3,53 ລ້ານໂຕນ; ພືດສະບຽງຕ່າງໆ: ສາລີຫວານໃຫ້ໄດ້ 28.100 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 271.000 ໂຕນ, ເຜືອກມັນໃຫ້ໄດ 17.500 ຜົນຜະລິດ 251.500 ໂຕນ, ໝາກໄມ້ 64.300 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 1,2 ລ້ານໂຕນ, ພືດຜັກຕ່າງໆ 181.400 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 1,5 ລ້ານໂຕນ; ຜະລິດຊີ້ນ-ປາ ໃຫ້ໄດ້ 486.000 ໂຕນ. ວຽກພັດທະນາຊົນນະບົດ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນຄື: ສ້າງຄອບຄົວພົ້ນທຸກໃຫ້ໄດ້ 20.436 ຄອບຄົວ, ສ້າງບ້ານພົ້ນທຸກ ໃຫ້ໄດ້ 310 ບ້ານ, ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 24.572 ຄອບຄົວ, ບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 442 ບ້ານ.

IMG_2601

      ທ່ານ ມູຮາມັດ ນາຊາ ຮາຢັດ ຫົວໜ້າອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸບຊາບ ກ່ຽວກັບ ການຄົບຮອບ 75 ປີ ຂອງ ການສ້າງຕັ້ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 1945, ອົງການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດວຽກເພີ່ມຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກຳເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມອຶດຫິວ, ປັບປຸງໂພຊະນາການ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່. ທ່ານ ນາຊາ ຮາຢັດ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງສີ່ງທີ່ທ້າທາຍ ກ່ຽວກັບ ການລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ການຮັບປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສອງວັນສຳຄັນນີ້ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮັບປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ແມ່ນ ກຸນແຈທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ໃນປີນີ້, ການລະບາດຂອງພະຍາດແມ່ນມີຈຳນວນຄົນເພີ່ມຂື້ນ ລວມທັງການຂາດສານອາຫານໃນທົ່ວໂລກ ຊື່ງແນວໂນ້ມນີ້ຍັງສືບຕໍ່, ຈຳນວນຄົນທີ່ຂາດສານອາຫານຈະເກີນ 840 ລ້ານຄົນໃນປີ 2030. ສະນັ້ນ, ການທີ່ຈະບັນລຸການລົບລ້າງໄພອຶດຫິວນັ້ນຍັງເປັນສິງທີ່ທ້າທາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.

          ໃນໂອກາດນີ້, ສີ່ງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສໍາລັບ ທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ຈະເຮັດກ້າວໄປສູ່ໂລກທີ່ບໍ່ມີຄວາມອຶດຫິວໃນ ປີ 2030 ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກມື້ນີ້ ຍັງບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ, ແຕ່ມັນ ຈຳເປັນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງຂອງທຸກໆຄົນ.

IMG_3311 IMG_3339 IMG_3342 IMG_3345 IMG_3358 IMG_3367 IMG_3373 IMG_3378 IMG_3385 IMG_3392 IMG_3395 IMG_3412 IMG_2597

ພາບ-ຂ່າວ: ຈັນທະສອນ ມະນີວົງ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກວດແກ້ໂດຍ: ທ່ານ ມະໂນລັກ ບຸນສີຫາລາດ, ຫົວໜ້າສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ການຝຶກອົບຮົມການຜະລິດພືດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງ ພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ

WhatsApp Image 2022-10-24 at 14.05.00 (2)

          ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-21 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກຮ່ວມກັບໂຄງການ ADRA ໄດ້ເປີດການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ ຫ້ອງວ່າການເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ທັງໝົດ ຈໍານວນ 14 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ. ເຊິ່ງມາຈາກຫຼາຍພາກສວນເຊັນ: ຊາວກະສິກອນກຸມຜະລິດພືດຜັກ, ສະມາຄົມຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ, ສະມາຄົມ SEADA, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງພູກູດ ແລະ ພະແນກກະສິກໍາແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ໂດຍການເປັນຄູຝຶກຂອງຊຽວຊານຜູ້ຊໍານານການທາງດ້ານພືດຜັກ ຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຈຸດ ປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເຕັກນິກການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການເຜີຍແຜຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ອອກສູ່ສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

WhatsApp Image 2022-10-24 at 14.04.55 WhatsApp Image 2022-10-24 at 14.04.58 WhatsApp Image 2022-10-24 at 14.04.59 (1)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ ຄື: (1). ພາກທິດສະດີໄດ້ນໍາສະເໜີຜ່ານຜ່ານທາງພາວເວີພອຍ, ໂປສເຕີ ແລະ ແຜນພັບ ເຊິ່ງນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ກັບການຜະລິດພືດຜັກ, ເຕັກນິກການປັບໂຕຕໍ່ກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດພືດຜັກ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາທາງດ້ານແນວພັນພືດຜັກ, ເຕັກນິກການຜະລິດເມັດພັນພືດຜັກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບເຕັກນິກການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າໃນເງືອນໄຂການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ປັດໃຈທີກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນ ເຊັ່ນ ປັດໃຈທາງດ້ານແນວພັນ, ສະຖານທີ, ແຫຼ່ງນໍ້າ, ເຕັກນິກການປູກ, ຝຸ່ນ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ, ເຕັກນິກການເພິ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ເຊັ່ນ ເຕັກນິກການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ, ເຕັກນິກການຈັດການລະບົບການໃຫ້ແກ່ພືດຜັກທີ່ເໝາະສົມ, ເຕັກນິກການຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ, ການຜະລິດເຊືອໄມໂຄລິສາເຂົ້າໃນການປັບປຸງດິນ, ເຕັກນິກການປ້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດພະຍາດ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດຜັກ ແລະ ເຕັກນິກການສ້າງມູນຄ້າເພິ່ມໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນຜັກ. (2). ພາກປະຕິບັດໂຕຈິງນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນການຜະລິດພືດຜັກ, ການຄັດເລືອກຊະນິດພືດຜັກທີ່ເປັນທ່າແຮງໃນການຜະລິດຂອງກຸ່ມ, ການ ຈໍາແນກຊະນິດພືດຜັກ, ການທົດສອບຄວາມງອກ, ການກຽມດິນກ້າເບ້ຍ ແລະ ການກ້າເບ້ຍ, ການຂະຫຍາຍແນວພັນຜັກບົ່ວແບ່ງ, ການໃຫ້ນໍ້າແບບນໍ້າພຸງ ແລະ ສະປິງເກີ, ການຜະລິດຝຸ່ນນໍ້າຊີວະພາບຈາກພືດ, ການຜະລິດຈຸລິນຊີສັງເຄາະແສງ ແລະ ການຜະລິດເຊື້ອລາໄມໂຄລິຊາ, ການຜະລິດນໍ້າສະໝຸນໄພປ້ອງກັນກໍາຈັດບົ້ງ ແລະ ການຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບຈາກໄຂເພື່ອປ້ອງກັນກໍາຈັດເພ້ຍ, ໄຮ, ພະຍາດຣານໍ້າຄ້າງ ແລະ ພະຍາດຣາແປ້ງ ແລະ ໄດ້ເປີດໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດຜັກໂຕຈິງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງຕົ້ນ ເຊິ່ງນັກສໍາມະນາກອນແຕ່ລະພາກສ່ວນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບການຜະລິດ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດ ຂອງການຜະລິດພືດຜັກ ເຊັນ: ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງ, ຕະຫຼາດບໍ່ມີຄວາມແນນອນ, ບໍ່ມີການວາງແຜນການຜະລະລິດທີ່ດີ, ການຜະລິດຜັກຍັງຢູ່ໃນແບບຜັກສວນຄົວ, ເຕັກນິກການໃຫ້ນໍ້າແມ່ນຍັງໃຊ້ບົວຫົດເຮັດໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ, ສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂດຍສະເພາະພະຍາດແອນແທກໂນດຂອງໝາກເຜັດ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການຜະລິດເປັນບໍລິເວັນກ້ວາງ, ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານແນວພັນ ເພາະແນວພັນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດປະມານ 90 ເປີເຊັນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ແນວພັນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດເກັບແນວພັນໄດ້ ແລະ ຊາວກະສິກອນສວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງຂາດປະສົບການໃນການຜະລິດແນວພັນ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກ ນິກການປູກທີ່ຍົກສູງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດພືດຜັກ ໂດຍສະເພາະການປູກໃນຊ່ວງລະດູຝົນ.

WhatsApp Image 2022-10-24 at 14.04.59 WhatsApp Image 2022-10-24 at 14.05.00 (1) WhatsApp Image 2022-10-24 at 14.05.00

ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ ຄື: (ໃຫ້ຄະແນນ 1-4 = ເຂົ້າໃຈນ້ອຍ, 5-7= ເຂົ້າໃຈປານກາງ ແລະ 8-10=ເຂົ້າໃຈຫຼາຍ) ເຊິ່ງຜົນການປະເມີນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຝຶກ ນັກສໍາມະນາກອນແມ່ນມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກການຜະລິດພືດຜັກໃນເງຶ່ອນໄຂການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຕັກນິກການຜະລິດຜັກໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ, ເຕັກນິກການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ ແລະ ການປ້ອງກັນກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເຊັ່ນ: ຫຼັງຈາກຜ່ານການຝຶກນັກສໍາມະນາກອນແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈເພິ່ມຂຶ້ນ (ເສັ້ນສະແດງ 1, 2, 3, 4 ແລະ 5).

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5

ໂດຍ: ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

 

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມຊົງຈໍາ ( MoU ) ແລະ ເປີດປ້າຍສາຂາມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບກະສິກຳກວາງຊີ ສປ ຈີນ ກັບ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄໍາຊ້າງ ສປປ ລາວ

 ິສວ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ຕຸລາ ປີ 2022 ຢູ່ທີ່ສູນທົດລອງແນວພັນພືດທີ່ດີຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ ( ກວາງຊີ ) ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມຊົງຈໍາ ( MoU ) ແລະ ເປີດປ້າຍສາຂາມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບກະສິກຳກວາງຊີ ສປ ຈີນ ກັບ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄໍາຊ້າງ ສປປ ລາວ ທາງອອນລາຍຂື້ນ.

ຈຸດປະສົງ:

  1. ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມຊົງຈໍາ (MoU ) ແລະ ເປີດປ້າຍສາຂາມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບກະສິກຳກວາງຊີ ສປ ຈີນ ກັບ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳ ດົງຄໍາຊ້າງ ສປປ ລາວ
  2. ເປີດປ້າຍສະຖານທີ່ຝຶກຫັດງານອາຊີວະສຶກສາ ສາຂາກະສິກໍາ ອາຊຽນ(ລາວ)-ຈີນ
  3. ເປີດປ້າຍສະຖານທີ່ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບກະສິກໍາ ກວາງຊີ ສປ ຈີນ

        ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານພິທີຝ່າຍລາວ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ປອ ນາງ ໄຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຄະນະປະທານຮ່ວມ ມີ ທ່ານ ປອ ສາຍສະໝອນ ງາມສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ຈິດຕະກອນ ສີຊານົນ ອໍານວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກຳດົງຄໍາຊ້າງ. ນອກນັ້ນຍັງມີພະນັກງານແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 13 ທ່ານ ຄື: ມາຈາກພະແນກບໍລິຫານ ສກປພ 1 ທ່ານ, ມາຈາກກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 1 ທ່ານດ ມາຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກກະສິກໍາດົງຄໍາຊ້າງ 5 ທ່ານ, ມາຈາກບໍລິສັດແຊວນເຢ້ 1 ທ່ານ ແລະ ມີພະນັກງານສູນທົດລອງແນວພັນພືດທີ່ດີຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ 5 ທ່ານ.

ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານພິທີຝ່າຍຈີນໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ນາງ Li Xiang hong ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບກະສິກວາງຊີ ສປ ຈີນ, ທ່ານ Li Chunpeng ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາຊົນນະບົດ ແຂວງກວາງຊີ, ນອກນັ້ນຍັງມີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຮ່ວມມື-ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງກວາງຊີ, ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄ້ວາອາຊີວະ-ສະຖາບັນສຶກສາແຂວງກວາງຊີ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ, ພິເສດ ຍັງມີທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົງສຸນໃຫຍ່ລາວປະຈໍານະຄອນໜານໜິງ ສປ ຈີນ ກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມທາງອອນລາຍ.

ຮຮຕ ພີພະດນຈ

ພາຍຫລັງສໍາເລັດທາງພິທີການແລ້ວ ທາງສູນກໍໄດ້ນໍາພາແຂກໄປຢ້ຽມຊົມ ແລະ ອະທິບາຍແຜນວາດການປູກພືດໃນແຕ່ລະໂຊນຂອງຂອງສູນ, ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການນໍາແຕ່ລະທ່ານທີ່ໃຫ້ກຽດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາວຽກງານພາຍໃນສູນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ນອກຈາກນັ້ນກໍໄດ້ນໍາພາແຂກລົງຢ້ຽມຢາມແປງທົດສອບຜົນຜະລິດ ແລະ ສຶກສາເຕັກນິກການປູກແນວພັນຖົ່ວເຫລືອງທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈາກ ສປ ຈີນ ພາຍໃນສູນຕື່ມອີກ.

ດເ່ະ ພພະິ

ໂດຍ: ບຸນສະຫວັດ ພົງດາລາ ສູນທົດລອງແນວພັນພຶດທີ່ດີຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ ( ກວາງຊີ )

ການຝຶກອົມຮົ່ມໃຫ້ຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກບ້ານນາໄຊ ແລະ ບ້ານນາເດືອຍ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

 WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.23.03 (1) WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.22.47

          ໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຮ່ວມກັບໂຄງການພັດທະນາເຕັກນິກການປັບປຸງພັນພືດຜັກຢູ່ໃນອາຊີ (AFACI_Breeding) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກ ບ້ານາໄຊ ແລະ ນາເດືອຍ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນຫົວຂໍ້ ການເພິ່່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ເຕັກ ນິກທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 28 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງ 1). ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ທາງດ້ານແນວພັນ ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະເຕັກການຜະລິດພືດຜັກໃນຊ່ວງລະດູ ຝົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີລາຍຮັບເພິ່ມຂຶ້ນ, 2). ເພື່ອເຜີຍແຜຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ອອກສູ່ສັງ ຄົມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 1 ວັນ ໂດຍຄູຝຶກຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້   ໝາກ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດໂຕຈິງ ຢູ່ພື້ນທີ່ຂອງຊາວກະສິກອນໂດຍກົງ ເຊິ່ງນັກສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮຽນຮູ້ຢູ່ 3 ຈຸດໃຫຍ່ໆ ຄື: (1). ເຕັກນິກການປັບປຸງດິນນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຜະລິດຈຸລິນຊີສັງເຄາະແສງ ແລະ ການຜະລິດເຊື້ອຣາໄມໂຄລິສາ ເພື່ອໃຊ້ການປັບປຸງດິນ, (2). ເຕັກນິກການປູກຜັກໃນລະດູຝົນນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ປະຕິບັດກ່ຽວກັບການກ້າເບ້ຍ, ການຂະຫຍາຍແນວພັນຜັກບົ່ວແບ່ງ, ການວາງແຜນໃນການປູກ ແລະ ການຄັດເລືອກຊະນິດພືດຜັກທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກໃນເຮືອນຮົ່ມ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ແນະນໍາເຕັກນິກໃນການປຸກສ້າງເຮືອນຮົ່ມ ແລະ  (3). ການຈັດການພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດຜັກ ນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຜະລິດນໍ້າສະກັດຊີວະພາບຈາກໄຂ່ແດງ ເພື່ອໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນ ກໍາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ເຊັນ: ພະຍາດຣາແປງ, ພະຍາດຣານໍ້າຄ້າງ, ໄຮ ແລະ ເພ້ຍ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນປະສົບການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຊິ່ງການສົນທະນາພົບວ່າຊາວກະສິກອນຍັງປະສົບຫຼາຍບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຫຼາຍດ້ານໃນການຜະລິດພືດຜັກ ເຊັ່ນ: ການລະບາດຂອງພະຍາດແມງໄມ້ສັດຕູພືດ ເປັນຕົ້ນ ຫອຍ, ແມງມັດ, ບົ້ງ, ພະຍາດດິນ ໂດຍສະເພາະພະຍາດຫ່ຽວຂຽວ ແລະ ພະ ຍາດເຫງົ້າເນົ່າ ເປັນຕົ້ນ, ຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກປັດໃຈການຜະລິດ ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນ ທີ່ມີລາຄາສູງຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າ, ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ມີຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກການປູກ ໂດຍສະ ເພາະເຕັກນິກການປູກຜັກໃນຊ່ວງລະດູຝົນ, ແນວພັນສໍາຫຼັບປູກໃນລະດູຝົນຍັງມີຈໍາກັດ. ດັ້ງນັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົ່ມໃນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງຂອງຕົນ ເພື່ອຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສາມາດເພິ່ມລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຮ່ວມກັບໂຄງການ AFACI_Breeding ຍັງໄມ້ມອບອະປະກອນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ເຊັ່ນ ເມັດພັນຜັກ ກາດຊອມ, ເມັດພັນຜັກຊີ, ເມັດພັນໝາກເລັນ ແລະ ຝຸ່ນນໍ້າຊີວະພາບຈໍານວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນເພື່ອ ນໍາໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.24.58 WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.23.03 WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.23.02 WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.22.57 WhatsApp Image 2022-09-05 at 09.22.56

ໂດຍ: ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ

ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ຮ່ວມກັບອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳມະຊາດໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WWF-Laos) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຜະລິດ ແລະ ເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍຶນຍົງ ໄລຍະທີ VI ແຕ່ປີ 2022-2023. ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ສູນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Feb 6, 2023 - Mon
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com