ຂ່າວ

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືດ້ານວິຊາການກຽວກັບການຂັດບູລິມະສິດລາຍຊື່ຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນການຄ້າ ແລະ ການກະກຽມຂຽນບົດພັນລະນາຊະນິດພັນໄມ້

IMGP4617IMGP4675

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືດ້ານວິຊາການກຽວກັບການຂັດບູລິມະສິດລາຍຊື່ຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນການຄ້າ ແລະ ການກະກຽມຂຽນບົດພັນລະນາຊະນິດພັນໄມ້ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນ  ວັນທີ 02-03 ເມສາ 2021ທີ່ ໂຮມແຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງດຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ມີແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29

IMGP4620 IMGP4651

ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ “Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR” ແມ່ນໂຄງການໜື່ງ ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ FAO-EU FLEGT ໂດຍ ຜ່ານແຫຼ່ງທືນ Direct Assistance; ໂຄງການນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລາຍຊື່ແມ່ບົດຊະນິດພັນໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ວຽກງານປະຕິ ບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຊີ່ງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ເປັນທີມງານຫຼັກໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງມີອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆຈະ ໄດ້ປະຕິບັດຮ່ວມກັນຄື: ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລ່ຊີ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 15 ເດືອນ ຄືນັບແຕ່ວັນທີ 27 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ຫາ ຕຸລາ 2021 ແລະ ການໂອນງົບປະມານ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ເທື່ອງວດໃນໄລຍະອາຍຸ ໂຄງການ, ສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ ມີທັງໝົດ 11 ກິດຈະກໍາ ແລະ 5 ໝາກຜົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ບັນລຸ; ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຄືໃນຄັ້ງວັນທີ 17 ມີນາ 2021 ເຊີ່ງແມ່ນກິດຈະກໍາທີ 3.1 ທີ່ລະບຸໃນບົດສັນຍາຂອງ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ; ໂດຍເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ຈື່ງຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບຈັດບູລິມະສິດລາຍຊື່ຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນການຄ້າ ແລະ ການກະກຽມຂຽນບົດພັນລະນາຊະນິດໄມ້ ຫຼື Technical workshop on the shortlisted of commercial tree species list and preparation of the draft of Tree species Identification Guideline ແລະ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນກິດຈະກໍາ 3.2 ໂດຍ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ: : 1.) ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, 2.) ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກພາບຕໍ່ກັບລາຍຊື່ຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນການຄ້າ, 3.) ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນ ເອກພາບຕໍ່ກັບຮ່າງບົດແນະນໍາ ໃນການຈໍາແນກຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນການຄ້າ 4.) ເພື່ອກໍານົດຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນ ການຄ້າ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະລົງສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ພາກສະໜາມຕົວຈີງ.

IMGP4622 IMGP4658

IMGP4694  IMGP4732

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາພາເຂົ້າລາວ

ຈຸດປະສົງຂອງກອງງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາໃນການສະໜັບສະໜຸນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ແບ່ງປັນປະສົບການ ເພື່ອພັດທະນາພາເຂົ້າລາວໃຫ້ກາຍເປັນເວທີແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳລາວ

phakhaolao.la

phakhaolao.la

ໃນວັນທີ 31/3/2021 ໂຄງການພາເຂົ້າລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາພາເຂົ້າລາວຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, NAFRI ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຈັນທະມາລີ ຈັນທະລັງສີ ຮອງຫົວໜ້າສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ພ້ອມດວ້ຍ ທ່ານ Dr. Albrecht Enrespenger ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີ່ປຶກສາຫຼັກຂອງພາເຂົ້າລາວ ຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ້ຽວຂ້ອງ ລວມທັງໝົດ 19 ທ່ານ.

phakhaolao.la

phakhaolao.la

ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງກອງງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາໃນການສະໜັບສະໜຸນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ແບ່ງປັນປະສົບການ ເພື່ອພັດທະນາພາເຂົ້າລາວໃຫ້ກາຍເປັນເວທີແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳລາວ

phakhaolao.la

NAFRI ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການພາເຂົ້າລາວ

ສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການພາເຂົ້າລາວ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ – ນຳພາໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE), ສະໜັບສະໜຸນຫຼັັກໂດຍ ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ(SDC)

1ອ_0

 

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 23 ທັນວາ 2020, ທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ໄດ້ມີພິທີເຊັນເອກະສານຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE), ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພາເຂົ້າລາວ 1 ປີ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 1/2021-12/2021. ພາຍໃນພິທີ ເຊິ່ງນຳພາ ແລະ ເຊັນເອກະສານໂດຍ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ Dr. Michael Epprecht ຫົວໜ້າສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປະຈຳ ສປປ ລາວ (CDE) ແລະ ບັນດາສູນອ້ອມຂ້າງສະຖາບັນເຂົ້າຮ່ວມ.

IMG_8262

ພາເຂົ້າລາວແມ່ນໜຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນກະສິກຳຢູ່ເຂດພູດອຍ (TABI) ,ຊຶ່ງເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ. ພາເຂົ້າລາວແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເປັນລະບົບແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສັງລວມຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຄວາມຮູ້ອັນລໍ້າຄ່າທີ່ເປັນເອກະສານ ແລະ ຄຳເວົ້າ (ຮູບແບບປາກເປົ່າ) ຂອງຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໃນລາວ ແລະ ການອະນຸລັກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍໂດຍນັກສຶກສາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ຕັດສິນດ້ານນະໂຍບາຍ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະເປັນລະບົບການສົ່ງ-ຮັບຄວາມຮູ້, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ນຳໃຊ້.

ລະບົບ www.phakhaolao.la ຈະເຮັດວຽກເປັນເວທີຮວບຮວມ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ຂ່າວສານທີ່ເປັນທາງການ ຂອງບັນດາຜະລິດຕະພັນຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບຊະນິດພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ, ຜູ້ປະກອບການຊາວກະສິກອນໜຸ່ມ, ຊາວກະສິກອນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໃນການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມປ່ຽນແປງໃນການຜະລິດກະສິກຳ, ການບໍລິໂພກ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນ. ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນສາມາດສັງລວມຂໍ້ມູນຊະນິດພັນໄວ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 900 ຊະນິດ, ເລື່ອງເລົ່າຊີວະນາໆພັນອາຫານລາວຫຼາຍກວ່າ 280 ເລື່ອງ ແລະ ມີຍອດສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າໃຊ້ງານຫຼາຍກວ່າ 390.000 ຄົນ.

ປັດຈຸບັນວຽກງານພາເຂົ້າລາວໄດ້ສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ – ນຳພາໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ແລະ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE), ໂດຍການຮ່ວມມືສະໜັບສະໜຸນຈາກ ອົງການຝຣັ່ງເສດເພື່ອການພັດທະນາ (AFD), ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ແລະ ໃຫ້ທຶນສະໜຸນຫຼັກໂດຍ ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ(SDC).

IMG_5666

ພາບ ແລະ ຂ່າວໂດຍ: phakhaolao.la

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແມ່ບົດບັນຊີລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ ສຳລັບ ສປປ ລາວ

MG_4449_news MG_4456_news

ດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ສະພາບການນໍາໃຊ້ບັນດາຂໍ້ມູນ ເອກະສານລາຍຊື່ຊະນິດ ພັນໄມ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງຕໍ່ ກັບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ກໍຄື ການຂຸດຄົ້ນ ການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງໄມ້ອອກໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນມີການນໍາໃຊ້ແບບພື້ນຖານ ແລະ ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຂໍ້ມູນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ (ຊື່ພື້ນເມືອງ ການຄ້າ ຫຼື ຊື່ວິທະຍາ ສາດ) ທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ເຊີ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເປັນຊ່ອງຫວ່າງໃນການແຈ້ງຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຂອດການຄ້າໄມ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ;
ເມື່ອເຫັນໄດ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທາງຄູ່ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນງານ ປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ FAO-EU FLEGT ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທືນ ກໍຄື ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາ ຊາດ ຈື່ງເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈື່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກປ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄດ້ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ “Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR” ໂຄງການ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລາຍຊື່ ແມ່ບົດຊະນິດພັນໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດ ເຈນ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ວຽກງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ໃຫ້ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ FAO-EU FLEGT ໂດຍ ຜ່ານແຫຼ່ງທືນ Direct Assistance; ເຊີ່ງມີເປົ້າໝາຍເຮັດວຽກເປັນທີມງານຮ່ວມກັບ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ພາກວິຊາຊີວະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນນິເວດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ່ ຊີວະພາບ; ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະມີວາລະດໍາເນີນການແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ຫາ ຕຸລາ 2021.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ໃນເບຶ້ອງຕົ້ນ ແລະ ປຶກສາ ຫາລື ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ບັນຊີລາຍຊື່ ແມ່ບົດ ນຳພາກສວ່ນ ທີ່ນຳໃຊ້ ຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະ ຕາງໜ້າ ຈາກ ກົມ ອູດສະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກົມສ່ງສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າ, ກະຊວງ ການຄ້າ ແລະ ອູດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກົມພາສີ,ກະຊວງ ການເງິນ , ກົມປ່າໄມ້, ກົມກວດກາ ປ່າໄມ້ ແລະ ຕົວແທນ ຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອ ໄປ ປັບປງຸ ແລະ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງອ່ງກັບຄວາມຕ້ອງອ້ງການ ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້. ກອງປະຊຸມ ແມ່ນ ຈະໄດ້ ດຳເນີນ ໄປ ນຶ່ງ ຄາບ ຂອງ ວັນທີ 22/12/ 2020 ໂດຍການ ເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຂອງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກປ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ຮວ່ມ ກັບ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການ ກະເສດ ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສ ປປ ລາວ.

MG_4466_news WhatsApp Image 2020-12-23 at 07.44.23

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ລະບົບບໍລິການຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມອາກາດໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ (LaCSA)

Group PhotoWhatsApp Image 2020-12-08 at 11.29.30 (8)

 

 

 

 

 

 

 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-9 ທັນວາ 2020, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ລະບົບບໍລິການຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມອາກາດ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳໃນ ສປປລາວ (LaCSA), ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ດຣ. ໄຊສົງຄາມ ພີມມະສອນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ້າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ ນ. ດຣ. Monica Petri, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ SAMIS ແລະ ເປັນຕົວແທນຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການສະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ. ພ້ອມນັກສຳມະນາກອນທີ່ຖຶກເຊີນຈາກບັນດາຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ, ບັນດາຂະແໜງ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ມາຈາກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

Continue reading

ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020

jgyj

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມວິຊາການປະຈໍາປີ 2016-2020, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 23 ທ່ານ, ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊັ່ນ: ຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດເສດຖະກິດ, ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ.
ຈຸດປະສົງ ຂອງການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ: 1). ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດານັກວິຊາການຂອງຂະແໜງຕ່າງໆ ພາຍໃນສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໄດ້ມີໂອກາດໃນການນໍາສະເໜີຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃນໄລຍະຜ່ານມາ, 2). ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, 3). ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຖ່າຍທອດຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ອອກສູ່ສັງຄົມ.
ການຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຂີດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງນັກວິຊາການ ແລະ ເປັນການຖ່າຍທອດຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ອອກສູ່ວົງກວ້າງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມວາລະ ໂດຍໄດ້ມີການນໍາສະເໜີຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ຈໍານວນ 11 ຫົວຂໍ້ ເຊັນ: 1). ການອະນຸລັກ ແລະ ການສຶກສາລັກສະນະປະຈໍາພັນໝາກເຂືອພັນພື້ນເມືອງລາວ, 2). ການພັດທະນາລະບົບເຮືອນຮົ່ມເພື່ອການນໍາໃຊ້ຂອງຊາວກະສິກອນໃນການສະໜັບສະໜູນການຜະລິດຜັກເປັນສິນຄ້າໃນຊ່ວງລະດູຝົນ, 3). ການສຶກສາຄວາມຕ້ານທານຂອງພະຍາດກຸ້ງແຫ້ງຂອງໝາກເຜັດ 6 ສາຍພັນ, 4). ການສຶກສາປະສິດທິພາບຂອງຝຸ່ນເຄມີຕໍ່ການຈະເລີນເຕິບໂຕຂອງໝາກມ່ວງຕັດແຕ່ງໃຫຍ່, 5).ການສຶກສາການຊາວໄໝມ້ອນ, 6). ສຶກສາການປຸງແຕ່ງຊາຂີ້ມອນ, 7). ການຄັດເລືອກສາຍພັນໝາກເລັ່ນ ຈໍານວນ 24 ສາຍພັນ ທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກຢູ່ເຮືອນຮົ່ມ, 8). ການຄັດເລືອກສາຍພັນຜັກສະຫຼັດທີ່ທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກຊ່ວງລະດູຝົນ, 9). ການຄັດເລືອກສາຍພັນໝາກເຜັດທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ແລະ ເໝາະສົມຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງລາວ, 10). ສຶກສາການແປຮູບກ້ວຍຕາກແດດ ແລະ 11). ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງແນວພັນໝາກເຂືອຍາວທີໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ແລະ ຕ້ານທານຕໍ່ພະຍາດຫ່ຽວຂຽວ ແລະ ໄດ້ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງເປັນບະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ມີເນື້ອໃນ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມທາງທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຍັງໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າໄດ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ, ໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດທາງດ້ານການຕອບສະໜອງທາງດ້ານແນວພັນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ການອະນຸລັກພັນແຫຼ່ງເຊື້ອພັນພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຜົນສໍາເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ອອກສູ່ວົງກວ້າງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາ 16:00 ໂມງ.

gjg gjgh gj

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ພັດທະນາ ແສງອຸ່ນແກ້ວ, ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ກອງປະຊຸມປະເມີນໂຄງການກະສິກຳສາກົນ ລາວ – ສ.ເກົາຫລີປະຈໍາປີ2020

25112020
ກອງປະຊຸມປະເມີນໂຄງການກະສິກຳສາກົນ ລາວ – ສ.ເກົາຫລີປະຈໍາປີ2020 ກ່ຽວກັບການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ.
ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນປະຈຳປີກ່ຽວກັບ 4 ໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກໍາທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສູນ ໂຄເປຍ(KOPIA) ປະຈໍາລາວ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 25 ພະຈິກ ປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໂດຍການເປັນປະທ່ານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ.ໃຈ ບຸນພານຸໄຊ ຫົວໜ້າ ສກປພ ແລະ ທ່ານ ຊິນ ຈາງໂຫ ຜູ້ອໍານວຍການສູນໂຄເປຍ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ ລວມທັງນັກຄົ້ນຄວ້າໂຄງການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງນາຟຣີ, ພະນັກງານໃນສູນໂຄເປຍ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ແລະ ກວດກາໂຄງການ.
ຈາກມຸມມອງດ້ານປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິຜົນ, ຜົນກະທົບ, ແລະຄວາມຍືນຍົງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີສະມາຊິກຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ 10 ທ່ານເຊິ່ງໄດ້ຕີລາຄາຜົນສຳເລັດ 4 ໂຄງການຮ່ວມມືສໍາລັບໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາພ້ອມທັງກິດຈະກຳທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນອະນາຄົດເຊິ່ງສຸມໃສ່ການສ້າງລາຍຮັບແລະການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 1) ຍົກສະມັດຖະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານປັບປຸງພັນພືດຕະກຸນຖົ່ວ ເພື່ອການຄໍ້າປະກັນສະບ່ຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ 2) ໂຄງການລ້ຽງໄກ່ພື້ນເມືອງເພື່ອເປັນສິນຄ້າໂດຍການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາທາງດ້ານກຳມະພັນ 3)ພັດທະນາເຕັກນິກເພື່ອເພີ່ມສະມັດຖະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໝາກກ້ຽງນໍ້າບາກຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ 4) ການເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິທີການ-ການປູກທີ່ເໝາະສົມໃນການປູກພືດຜັກລະດູຝົນໃນ ສປປ ລາວ.
ທ່ານ ຊິນ ຈາງໂຫ, ຜູ້ອໍານວຍການ ສູນໂຄເປຍ ປະຈໍາລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການແຈກຢາຍແນວພັນພືດ ພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກນິກໃຫ້ຊາວກະສິກອນແມ່ນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ ແລະ ສິ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ການເພີ່ມຂື້ນດ້ານລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນ ແຕ່ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາກະສິກໍາຂອງລາວ”
ທ່ານ ປອ. ໃຈ ບຸນພານຸໄຊ, ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຖິງວ່າຈະມີການລະບາດຂອງ Covid-19, ທັງສີ່ໂຄງການແມ່ນໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ວາງແຜນໄວ້”. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານ ປອ.ໃຈ ຍັງໄດ້ກ່າວແນະນໍາ ສອງ ໂຄງການຮ່ວມມືໃໝ່ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່: 1) ການພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນ ແປຮູບ ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ 2) ການເຜີຍແຜ່ແນວພັນເຂົ້າໃໝ່ທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຫຼາຍສະພາບອາກາດ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021

ຂຽນໂດຍ: KOPIA Center

ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ

WhatsApp Image 2020-11-25 at 15.37.33

ກອງປະຊຸມເປີດໂຄງການ “ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນລະບົບກະສິກຳຮ່ວມສຳພັນ: ການຜັນຂະຫຍາຍກອບເວທີກະສິກໍາເຂດຮ້ອນ” Developing Capacities in Agricultural Innovation Systems (DCAIS): Scaling-up Tropical Agriculture Platform Framework (TAP-AIS), TAP-FAO DeSIRA (GCP/GLO/017/EC), ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ Tropical Agriculture Platform (TAP) Action Plan 2018-2021, ໄດ້ຈັດ ຂຶ້້ນໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ ປີ 2020 ທີໂຮງແຮມ ຄຮາວພລາຊ່າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂຄງການ TAP-AIS ເປັນໂຄງການລະດັບໂລກ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາ ເພື່ອເພີ້ມປະສິດທິພາບ, ສາມາດແຂ່ງຂັນ, ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ເຫດ ການທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງກະທັນຫັນ ຫຼື ຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການຄໍ້າປະກັນສະບຽງ ອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຫຼືທ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ. ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ TAP-AIS ຢູ່ ສ ປປ ລາວ (2020-2023) ແມ່ນປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ 2 ຄື: ລະບົບກະສິກໍາຮ່ວມສໍາພັນ (AIS) ໃນລະດັບປະເທດໄດ້ຮັບການປະເມີນ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດໄດ້ຖືກລະບຸ ແລະ AIS ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ກອງປະຊຸມມີໄດ້ຈັດຂື້ນໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ກັບບັນດາກົມ, ອົງການ ແລະ ສະຖາບັນແຫ່ງຊາດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ີມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນຂະບວນການພັດທະນາລະບົບກະສິກຳ ຮ່ວມສຳພັນ ໃນສປປລາວ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຂອງທ່ານ ປອ. ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ທ່ານ ອິນປອນ ແສນຄໍາຕີ, ຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທ່ານ ນາຊາ ຮາຢັດ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳລາວ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 46 ທ່ານ, ເປັນຍິງ: 11 ທ່ານ, ຈາກ 10ອົງກອນ, ກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ,: ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, INGO, NGO, ເຄືອຄ່າຍຊາວກະສິກອນ, ຊາວກະສິກອນ/ຜູ້ຜະລິດ, ແລະ ຜູ້ປະກອບການພາກເອກະຊົນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ຜົນການປະເມີນເບື້ຶຶອງຕົ້ນຂອງ AIS ຂອງ ສປປ ລາວ, ແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງຜ່ານມາຂອງໂຄງການ ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນລະບົບກະສິກໍາຮ່ວມສໍາພັນ ຫຼື CDAIS ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ TAP-AIS.

ໂຄງການ TAP-AIS ຈະໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ໃນລະດັບໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບປະເທດ ຢູ່ໃນ 9 ປະເທດ. 3 ປະເທດຢູ່ໃນທະວີບອາຊີ (ກໍາປູເຈ່ຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ປາກິດສະຖານ), 5 ປະເທດຢູ່ໃນທະວີບ ອັຟຣິກາ (ບູກີນາຟາໂຊ, ອີຣິເທຍ, ມາລາວີ, ຣູວັນດາ ແລະ ຊີເນເກລ) ແລະ 1 ປະເທດຢູ່ໃນ ລາຕີນອາເມລິກາ (ໂຄລັມເບຍ) ເຊິ່ງເລີ້ມແຕ່ປີ ສິງຫາ 2019 ເຖິງ ກໍລະກົດ 2024.

ດຍ: ປອ. ພອນວິໄລ ສີນະວົງ ແລະ ພັດຊະນີ ພຸດທະວົງ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແນວພັນພືດ, ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2020

IMG_4367

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແນວພັນພືດ, ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ໄດ້ຈັດຂື້ນ ເລີ່ມ ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລີນຄໍາ ດວງສະຫວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ບຣຸດສ ບຸສ ຕາງ ໜ້າ ອົງການOXFAM ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ປອ. ນາງ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າ NAFRI ແລະ ທ່ານ ສົມຫວັງ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າ ກົມປູກຝັງ. ໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແນວພັນພືດ ຄັ້ງນີ້ມີແຂກເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍກວ່າ 230 ກວ່າທ່ານ ເຊີ່ງມາຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກົມປູກຝັງ, ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍີງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາການຄ້າ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ ແລະ ກຸ່ມເຄືອຄາຍຊາວກະສິກອນ.
1. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດງານ
– ເພື່ອເຜີຍແຜດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແນວພັນພືດ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການ ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແນວພັນພືດທີ່ ຊາວກະສິກອນໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາມາ,
– ນໍາເມັດພັນພືດ, ພືດພື້ນເມືອງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ຜະລິດຕະພັນຂອງຊາວກະສິກອນ ທີ່ໄດ້ປູກ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຈາກແຕ່ລະແຂວງ ນໍາມາວາງສະແດງ ແລະ ແລກປ່ຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ
– ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ມີໂອກາດ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງຊາວນາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທາງດ້ານການຄັດເລືອກແນວພັນ, ການຜະລິດ ແລະ ແລກປ່ຽນແນວພັນພືດ
– ພີເສດແມ່ນການສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ແຊບທີ່ສຸດ
ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແນວພັນພືດ,ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ແມ່ນຫນື່ງໃນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການປູກພືດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ (Sowing diversity= Harvesting Security (SD=HS) ແມ່ນໄດ້ລິເລີ່ມແຕ່ປີ 2015 ເຊິ່ງໄລຍະທີ 1 ແມ່ນ 2015-2018 ແລະ ປະຈຸບັນແມ່ນໄລຍະທີ 2 ແຕ່ປີ 2019-2022 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ SIDA ໂດຍຜ່ານອົງການ OXFAM. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ ຮູ້ເຖີງສິດຂອງຊາວນາໃນການປັບປຸງແນວພັນພືດ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຂົ້າເຖີງແຫຼ່ງເຊື້ອພັນພືດ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາ ເພື່ອປັບປຸງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ທີ່ມີຄວາມສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຊີວິດການເປັນຢູທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ດີຂື້ນ, ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນປະກອບສ່ວນສໍາຄັນໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານບຸລິມະສິດໜຶ່ງການຜະລິດເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນສິນຄ້າຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.
ກິດຈະກໍາ ຈະໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ພາກ.
ພາກທີ່ 1: ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:
– ລາຍງານຄວາມຄຶບຫນ້າຂອງໂຄງການ, ນໍາສະເໜີຜົນສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາແນວພັນພືດໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊາວນາ ໃນກິດຈະກໍາຂອງ ໂຮງຮຽນຊາວນາ
– ເຜີຍແຜ່ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແນວພັນພືດ ແລະ ແນະນຳຂັ້ນຕອນການຂື້ນທະບຽນແນວພັນໃຫມ່ ໃຫ້ກັບ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊາວກະສິກອນ.
– ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງເຄື່ອຄາຍຊາວກະສິກອນ
– ການນໍາສະເໜີ ໄວຫນຸມທີ່ມີຄວາມຫລົງໄຫລໃນວຽກງານກະສິກໍາ ໂດຍການສ້າງ ບ້ານອາຍອຸ່ນ ຜະລິດກະສິກໍາອີນຊີ ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ
ພາກທີ່ 2: ວາງສະແດງເມັດພືດ ເມັດພັນ ແລະ ຊີມເຂົ້າແຊບປະຈຳປີ 2020
– ການວາງສະແດງແນວພັນພືດ ພືດພື້ນເມືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ ທີ່ນໍາມາໃນຄັ້ງນີ້ມີ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແນວພັນເຂົ້າ ແມ່ນມີຫລາຍກວ່າ 50 ແນວພັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແນວພັນພື້ນເມືອງ ຊາວກະສິກອນໄດ້ນໍາເອົາມາວາງສະແດງ ແລກປ່ຽນ ແລະ ຈັດຈໍາຫນ່າຍໃຫ້ກັບ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ສົນໃຈ
– ການປະກວດຫາແນວພັນເຂົ້າແຊບທີ່ສຸດ ປະຈໍາປີ 2020 ແມ່ນ ມີແນວພັນທັງໝົດ 21 ແນວພັນຈາກ 18 ແຂວງ ແລະ ຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າ (ຕາຕະລາງ ຂ້າງລຸ່ມ) ໂດຍແຕ່ລະແຂວງໄດ້ນໍາແນວພັນທີ່ດີທີສຸດຂອງແຂວງຕົນເອົງ ເຂົ້າປະກວດ ໃນການຊີມເຂົ້າຄັ້ງນີ້ ມີທັງໝົດ 124 ທ່ານ ເຊີງທຸກທ່ານຫລັງຈາກຊີມແລ້ວ ໄດ້ເລືອກແນວພັນທີຕົນເອງມັກທີ່ສຸດ 3 ແນວພັນ ຜົນຂອງການແຂ່ງຂັນ ແນວພັນທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງທີ່ສຸດ ແມ່ນແນວພັນເຂົ້າຄາຍຫອມ ຈາກແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ 50 ຄະແນນ, ອັນດັບທີ່ 2 ແມ່ນແນວພັນເຂົ້າ ເຊບັ້ງໄຟ 4 ຈາກ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ໄດ້ 44 ຄະແນນແລະ ອັນດັບທີ່ 3 ແມ່ນເຂົ້າຫອມບ້ານດຸງ ຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ 43 ຄະແນນ.
ຕາຕະລາງ ຜົນການປະກວດແນວພັນເຂົ້າແຊບ ປະຈໍາປີ 2020

ອັນດັບ ຊື່ແນວພັນ ແຂວງ ຄະແນນ
1 ເຂົ້າຄາຍຫອມ ຫົວພັນ 50
2 ເຊບັ້ງໄຟ4
ສູນເຂົ້າ 44
3 ຫ້ອມບ້ານດຸງ ນະຄອນຫລວງ 43
4 ເຂົ້າຂາວຫອມ ສາລະວັນ 35
5 ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍດໍາ ຊຽງຂວາງ 33
6 Bio 5 (ສາຍພັນເຂົ້າໃຫມ່ທີດີເດັ່ນ) ໄຊຍະບູລີ 25
7 ເຂົ້າຕາຂຽດ ຫຼວງນໍ້າທາ 23
8 ເຂົ້ານາຊາງ ອຸດົມໄຊ 18
9 ເຂົ້າເຜີ້ງຫອມ ບໍລິຄໍາໄຊ 17
10 ເຂົ້າຫອມພອຍ ບໍແກ້ວ 12
11 ຫ້ອມສັງທອງ ນະຄອນຫລວງ 10
12 ເຂົ້າຫອມຫລວງພະບາງ ຫຼວງພະບາງ 9
13 ເຂົ້າອີລາຍ ຄໍາມ່ວນ 9
14 ເຂົ້າແກ່ນດູ່ ເຊກອງ 7
15 ເຂົ້າຫນອງລົມ 1 ອັດຕະປື 7
16 ຫອມທ່າດອກຄໍາ 8 ສູນເຂົ້າ 6
17 ເຂົ້າບົວຕູ້ດ ຈໍາປາສັກ 5
18 ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງ ໄຊສົມບູນ 4
19 ເຂົ້າຫອມຍອດອູ ຜົງສາລີ 3
20 RGD13300-172-1-MS1-2-4-B (ສາຍພັນເຂົ້າໃຫມ່ທີ່ດີເດັ່ນ) ສະຫວັນນາເຂດ 3
21 ເຂົ້າແຜ່ສະຫວັນ ວຽງຈັນ 1

IMG_4470IMG_4447

ບັນຍາການໃນງານສໍາມະນາ ແລະ ວາງສະແດງແມ່ນມີຄວາມຟົດຟື້ນຫຼາຍ: ມີຄວາມສົນໃຈ, ຖາມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນແນວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເຊິ່ງກັນລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຢ້ຽມຊົມກໍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນເຂົ້າຊົມງານວາງສະແດງ. ງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຈົບລົງຢ່າງຈົບງາມໃນເວລາ 17 ໂມງ ຂອງມື້ນັ້ນເອງ.

ການປູກມັນຕົ້ົ້ນທີ່ໄດ້ຈາກການລ້ຽງເນື້ອເຍື່ອ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືກັບ CIAT

05112020_01  05112020_03

ມັນຕົ້ນເປັນພືດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງຊາວສວນ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ, ແຕ່ມັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບພະຍາດ ຫລາຍຊະໜິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະຍາດໃບດ່າງ, ພະຍາດ ຟອຍຂົນໄກ່…ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເນື້ອເຍື່ອ ເປັນວິທີການໜຶ່ງ ທີ່ຈະໄດ້ພືດປອດເຊື້ອພະຍາດ, ສະນັ້ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືກັບ CIAT ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະຫຍາຍພັນມັນຕົ້ນດ້ວຍເນື້ອເຍື່ອຢູ່ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳດ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 5 ພະຈີກ 2020 ນີ້ ປອ. ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ, ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ທ່ານ ນາງ ດັນເຊ ສີມມະລາວົງ (ຕາງໜ້າໃຫ້ ACIAR-Australia), ທ່ານ ດຣ ໂຈນາທານ ນີວລີ (ຕາງໜ້າໂຄງການ CIAT) ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າ ສູນສາລີ ແລະ ພືດເສຖະກິດ ແລະ ຄະນະສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ ໄດ້ໃຫ້ກຽດປູກມັນຕົ້ນທີ່ໄດ້ຈາກການລ້ຽງເນື້ອເຍື່ອ ລົງແປງປູກທົດລອງ (ສູນຄົ້ນຄວ້າສາລີ ແລະ ພືດເສດຖະກິດ) ເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ນ້ອງຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ ຢ້ຽມຊົມແປງປູກທົດລອງມັນຕົ້ນທີ່ໄດ້ຈາກການປັກຊຳລຳຕົ້ນ, ເຮືອນອຸງມຸງ (ສຳລັບປັກຊຳມັນຕົ້ນ) ແລະ ຫ້ອງທົດລອງລ້ຽງເນື້ອເຍື່ອ ອີກດ້ວຍ.

05112020_0205112020_04

ໂດຍ: ບຸນມາ ເພັງພະຈັນ , ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
World Food Day
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Apr 13, 2021 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com