ຂ່າວ

ການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ຂອງໂຄງການ ສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ຢູ່ 8 ແຂວງ ແລະ 13 ເມືອງ

ທາງທີມງານໂຄງການໄດ້ ດໍາເນີນການລົງສໍາຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ໂດຍການເກັບຕົວຢ່າງທາງດ້ານ ລັກສະ ນະພາຍນອກ (Morphology) ແລະ ຕົວຢ່າງໄມ້ທ່ອນທີ່ຈະນໍາມາສຶກສາທາງເນື້ອໄມ້ (Anatomy) ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກິດຈະກໍາ 3.3 ທີ່ນອນໃນກິດຈະກໍາຂອງ ໂຄງການ ສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນລາວ “Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR” ການລົງເຮັດວຽກແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 7 ຫາ 24 ກໍລະກົດ 2021 ຢູ່ 8 ແຂວງ ແລະ 13 ເມືອງ ໂດຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ຄະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລ່ຊີ ຊີວະພາບ ມີທີມງານເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 10 ທ່ານ, ລວມມີຊ່ຽວຊານເຂົ້າຮ່ວມ 8 ທ່ານ ແລະ ຍີງ 2 ທ່ານ. ຊື່ງຈຸດປະສົງຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຊະນິດໄມ້ ຢູ່ພາກສະໜາມ ລວມມີ 2 ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື:
1. ) ລົງສໍາຫຼວດເຂດການກະຈາຍພັນຂອງຊະນິດໄມ້ ທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງການຄ້າ ເພື່ອສ້າງບົດແນະນໍາການຈໍາແນກຊະນິດໄມ້;
2. ) ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງທາງດ້ານ ລັກສະນະພາຍນອກ (Morphology) ແລະ ຕົວຢ່າງໄມ້ທ່ອນທີ່ຈະນໍາມາສຶກສາທາງເນື້ອໄມ້ (Anatomy) ເພື່ອສ້າງບົດແນະນໍາການຈໍາແນກຊະນິດໄມ້;

ການລົງສໍາຫຼວດ ແມ່ນໄດ້ມີເປົ້າໝາຍເກັບກໍາຕົວຢ່າງຂອງຊະນິດຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງການຄ້າ 100 ຊະນິດ ໂດຍໄດ້ລົງສໍາຫຼວດເຂດກະຈາຍພັນທາງທໍາມະຊາດນັບແຕ່ເຂດພື້ນທີ່ພາກເໜືອ ຫາພາກໃຕ້ ນັບແຕ່ລະດັບຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລ ແຕ່ 100 ຫາ 2500 ແມັດ, ທີມງານໄດ້ມິການບັນທຶກ ບັນດາຂໍ້ມູນດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ້ຂອງປ່າໄມ້ ເຊັ່ນ: ລະດັບຄວາມສູງ, ຈຸດພິກັດ, ທີ່ຕັ້ງ (ຊື່ພີື້ນທີ່), ລັກສະນະທາງນິເວດວິທະຍາ, ແລະ ອື່ນໆ…
ສໍາລັບວິທີການ ເກັບຕົວຢ່າງ ຄຸນລັກສະນະພາຍນອກ ແມ່ນໄດ້ເກັບເອົາຕົວຢ່າງ ໃບ, ດອກ, ໝາກ ແລະ ເປືອກ ຂອງຊະນິດໄມ້ເລົ່ານັ້ນ, ຖ່າຍຮູບລັກສະນະຂອງຕົ້ນໄມ້ ກ່ອນທີ່ຈະມີການຕັດຕົວຢ່າງ, ແລະ ທຸກໆຕົວຢ່າງ ໃບ, ດອກ, ໝາກ ແລະ ເປືອກ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖ່າຍຮູບໃນພາກສະໜາມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເກັບກໍາພາບຂອງພວກມັນໃນສະພາບທີ່ຍັງສົດ (ບໍ່ແຫ້ງ); ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ນໍາເອົາຕົວຢ່າງທັງໝົດມາຕັດແຕ່ງ, ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ແຊ່ນໍ້າເຫຼົ້າ 90 ເພື່ອຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຕົວຢ່າງເລົ່ານັ້ນ ເໜົ່າເປື່ອຍ, ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ທຸກໆຕົວຢ່າງແມ່ນໄດ້ຖືກຖ່າຍພາບໄວ້ຢ່າງລະອຽດອີກຄັ້ງ.

2407202100124072021002

2407202100324072021004

ຮູບທີ 1: ການເກັບຕົວຢ່າງຄຸນລັກສະນະພາຍນອກ (Morphology) ເຊັ່ນ: ໃບ, ດອກ, ໝາກ

ສຳລັບການສຶກສາກ່ຽວກັບເນື້ອໄມ້ຂອງໄມ້ການຄ້າ ແມ່ນໄດ້ຕັດເອົາໄມ້ຕົວຢ່າງເປັນທ່ອນທີ່ມີຄວາມຍາວ 50 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງກວ້າງຕໍ່າສຸດ 15 ຊັງຕີແມັດ, ສຳລັບໄມ້ເນື້ອແຂງໄດ້ເກັບທ່ອນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຕໍ່າສຸດ ແມ່ນ 25 ຊັງຕີແມັດ. ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາຕົ້ນໄມ້ບໍ່ສົມບູນ ຫຼື ມີພະຍາດທຳລາຍ ແລະ ມີຈຳນວນປະຊາກອນເກີດຕາມທຳມະຊາດຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ, ຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ມີເຮືອນຍອດ, ຕັດງ່າໃຫຍ່, ຕັດເອົາຮາກໃຫຍ່, ຫຼື ຕັດເອົາຕົວຢ່າງໄມ້ຈາກຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕາຍແລ້ວ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນການເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນເກັບເອົາ ຕາມບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນແຜນການສຳຫຼວດ; ເນື່ອງຈາກວ່າ ຊະນິດໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດ ແມ່ນມີລະດູການອອກດອກ ແລະ ໝາກ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນ ໃນບັນຊີຊະນິດໄມ້ທີ່ຕ້ອງການ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນ ເຊັ່ນ: ບາງຊະນິດໄມ້ສາມາດເກັບຕົວຢ່າງ ດອກແຕ່ບໍ່ເຫັນໝາກ ແລະ ບາງຊະນິດເຫັນໝາກແຕ່ບໍ່ເຫັນດອກ.

2407202100524072021006
2407202100724072021008

ຮູບທີ 2: ການເກັບຕົວຢ່າງເນື້ອໄມ້ ( Anatomy )
ສະຫຼູບແລ້ວສຳລັບຄຸນລັກສະນະພາຍນອກ (Morphology) ສາມາດເກັບເກັບຕົວຢ່າງໄດ້ ຈຳນວນ 121 ຕົວຢ່າງ (118 ຊະນິດຕົ້ນໄມ້ ແລະ 30 ຕະກຸນ) ແລະ ປະກອບມີ 1 ຊະນິດຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ 4 ຊະນິດໄມ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈຳແນກຊະນິດໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຕົວຢ່າງໄມ້ທ່ອນທີ່ຈະນໍາມາສຶກສາທາງເນື້ອໄມ້ ( Anatomy ) ສາມາດເກັບໄດ້ 102 ຕົວຢ່າງ (102 ຊະນິດ ແລະ 30 ຕະກຸນ) ແລະ ປະກອບມີ 2 ຊະນິດຕົ້ນໄມ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ 4 ຊະນິດໄມ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຈຳແນກຊະນິດໄດ້.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງທາງພາຍພອກ ແລະ ເນື້ອໄມ້ ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາເອົາມາວິໃຈ ຢັ້ງຢືນໂດຍຊ່ຽວຊານ ແລະ ຂຽນເປັນບົດແນະນໍາການຈໍາແນກຊະນິດໄມ້ ແລະ ສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນໃນລະບົບເອເລັກໂທນິກ (ເວັບໄຊ້) ທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດລົງໂທລະສັບມີຖື ແລະ ຄອມພິວເຕີ້ ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສະດວກ, ແລະ ວ່ອງໄວຂື້ນ. ຄາດຄະເນ ວ່າ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ 2021 ນີ້.

ຂຽນໂດຍ: ນຸດ ໄຊເພັງ, ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້

ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານໃນພ່າກພື້ນອາຊຽນ ເພື່ອຄໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

23072021003 23072021001

ລະບົບກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຍ້ອນວ່າການຜະລິດກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ສາມາດແກ້ໄຂການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ປັບປຸງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ຄວາມທົນທານຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລະບົບນິເວດ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ທັງໃນລະດັບຊາດ ກໍ່ຄືສາກົນ. ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ຈິງເກີດມີໂຄງການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດກັບສີ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ໂດຍມີຊື່ ຫຍໍ້ ວ່າ TCP/RAP/3705 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ກໍ່ຄືສູນຄົ້ນຄວ້າ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະບັດ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ. ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍເນື້ອເນື້ອໃນວຽກດັ່ງກ່າວ ຈິງໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມ ເປີດໂຄງການ ຂື້ນໃນວັນທີ 23 /07/2021 ທີ່ສະໂມສອນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 20 ພາກສ່ວນ ມີ 49 ທ່ານ ລວມມີຍິງ 7 ທ່ານ ຈາກບັນດາກົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ບໍລິສັດບົວລະພາກະສິກຳປ່າໄມ້ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດແມ່ຂອງປູກໄມ້ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ PML ອຸດສະຫະກຳຈໍາກັດ.; ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບກຽດ ຈາກ ທ່ານ Nasar Hayat, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ຂຶ້ນກ່າວຄໍາໂອວາດ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ

23072021002
ໃນກອງປະຊູມແຂກສາມາດຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄູ່ມືການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານອາຊຽນ ເພື່ອການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການກະສິກຳປ່າໄມ້ໃນລາວ ໂດຍການສົນທະນາໃນຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ ຊືງຈຸດປະສົງ ຂອງ ໂຄງການ ແມ່ນ ເພື່ອການຍົກລະດັບ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງໃນການວິເຄາະທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນການຕະຫຼາດ ແລະ ເສດຖະກິດກະສິກຳ; ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດຳເນີນງານ ດ້ານຍຸດທະສາດການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຍຸດທະສາດໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ ຈາກ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ການຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ແນະນຳ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມສານ ຂອງ ອາຊຽນ ເພື່ອເປັນການທົດສອບ ໃນ ສປປ ລາວ, ສັງລວມບົດຮຽນ ກປ ແບບປະສົມປະສານ ຜ່ານມາ, ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ ກປ ແບບ ປະສົມປະສານ ແລະ ຮ່າງບົດສະເໜີ ໂຄງການ ເພື່ອຂໍທຶນເຂົ້າມາໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ໃນຕໍ່ໜ້າ.ຈະປະກອບສວ່ນອັນສຳຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ ກະສິກຳ ປີ 2021 ຫາ 2025 ເພື່ອຮັບປະການໃນການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຍືນຍົງ ທີ່ ລວມເອົາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມ.

23072021006 23072021005

ການການສົນທະນາ ເພື່ອວິເຄາະໃຈແຍກບັນຫາເພື່ອຫາຄໍາຕອບໃສ່ກອງປະຊູມ
ວາລະທ້າຍຂອງກອງປະຊູມ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ເອົົາໃຈໃສ່ສຸມສະຕິປັນຍາອັນປະເສີດ ໃນການປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມ ,ນອກນີ້ ທ່ານຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ,ຊ່ຽວຊານຈາກບັນດາກົມຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກັບກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ໃຫ້ຊ່ວຍກັນປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ ດາກິດຈະກໍາທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ.

ໂດຍ : ບູນປະສັກໄຊ ຄຳພູມີ, ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້

ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນກາງປີ ການຮ່ວມມືລາວ-ເກົາຫລີຂອງໂຄງການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ

 

0109202102092021

ໃນວັນທີ່ 09 ກໍລະກົດ 2021, ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນເຄິ່ງປີ່ (ມັງກອນ-ມິຖຸນາ, 2021)ຂອງ 5 ໂຄງການ ຮ່ວມມືດ້ານກະສິກໍາ ລະຫວ່າງ ສູນການກະສິກໍາສາກົນແຫ່ງປະເທດ ສ.ເກົາຫລີ (KOPIA), ປະຈໍາລາວ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI),ໄດ້ຈັດຂື້ນ, ໂດຍການເປັນປະທ່ານຮ່ວມຂອງທ່ານ ດຣ ໃຈ ບຸນພານຸໄຊ ຫົວໜ້າ ສກປພ (NAFRI) ແລະ ທ່ານ ຊິນຈາງໂຫ ຜູ້ອໍານວຍການສູນໂຄເປຍ(KOPIA) ປະຈໍາລາວ ພ້ອມດ້ວຍທີມນັກຄົ້ນຄວ້າໂຄງການ ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງນາຟຣີ (NAFRI), ພະນັກງານ ສູນໂຄເປຍລາວ, ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ແລະ ກວດການໂຄງການ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້.

ທີມນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການໄດ້ລາຍງານໝາກຜົນຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການໃນຊ່ວງເຄິ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ນໍາສະເໜີກິດຈະກໍາທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນອະນາຄົດ. ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ແລະ ກວດການໂຄງການ ທັງ 10 ທ່ານ ໄດ້ປະເມີນຜົນ ໃນມຸມມອງດ້ານປະສິດທິພາບ, ປະສິດທີ່ຜົນ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄວາມຢືນຢົງຂອງ 5 ໂຄງການຮ່ວມມື ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ໂຄງການປັບປຸ່ງການເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເທັກນິກການປູກ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນການປູກພືດຜັກລະດູຝົນ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂຄງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອຍົກລະດັບຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບໝາກກ້ຽງພື້ນບ້ານເມືອງນໍ້າບາກ, ໂຄງການລ້ຽງໄກ່ພື້ນເມືອງເພື່ອເປັນສິນຄ້າໂດຍຜ່ານການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງທາງດ້ານກໍາມະພັນ, ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສາທິດການນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບແວດລ້ອມ, ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງຖົ່ວເຫລືອງ ໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ຊິນ ຈາງໂຫ ຜູ້ອໍານວຍການ ສູນໂຄເປຍປະຈໍາລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນຜ່ານການຖ່າຍທອດເຕັກນິກລະດັບສູງໃນການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນແມ່ນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາກະສິກໍາລາວ.

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພານຸໄຊ ໄດ້ກ່າວຕືມວ່າ ເຖິ່ງແມ່ນວ່າຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊ່ວງການລະບາດຊອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ທຸກໆໂຄງການກໍໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

ໂຄງການໂຄເປຍ (KOPIA) ແມ່ນສາຂາ ຂອງ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານການພັດທະນາຊົນນະບົດ (RDA) ຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງວິໄສທັດໃນສືບຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງ ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືແບບໃໝ່ ໃນເຕັກໂນໂລຢີ ດ້ານກະສິກຳ.

ສູນ KOPIA ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2016 ໂດຍອີງໃສ່ MOA ລະຫວ່າງ RDA, ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ NAFRI, ສປປ ລາວ. ປະຈຸບັນ ສູນ KOPIA ແມ່ນມີ 22 ແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 2009.

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຜົນການປະເມີນລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ

08072021001

ນະວັດຕະກໍາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ອານາຄົດຂອງຂະແໜງກະສິກໍາລາວ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານການຕິດຕາມ , ວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນ ໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບຕະຫຼາດ ຍັງເປັນອຸປະສັກໃນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງນະວັດຕະກໍາທົ່ວປະເທດ.
ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO), ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ໄດ້ຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນປະເມີນລະບົບນະວັດຕະກໍາ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ນອນຢູ່ໃນໂຄງການທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ: “ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາ: ການຂະຫຍາຍກອບວຽກກະສິກໍາເຂດຮ້ອນ (TAP AIS)” ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI), ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ທ່ານ ນາງ Akiko Inoguchi, ຕາງໜ້າ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ Assunta Testa, ຕາງໜ້າ ສະຫະພາບເອີຣົບປະຈຳ ສປປ ລາວ
TAP-AIS ເປັນໂຄງການລະດັບໂລກ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບເປັນໂຄງການທີ່ລິເລີ່ມໃນຫົວຂໍ້ “ການພັດທະນາກະສິກໍາທີ່ສະຫຼາດ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ (DeSIRA): ກ່ຽວກັບການກະສິກໍາທີ່ສໍາພັນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ”.
ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືເຖິງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ຂອງການປະເມີນນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການສົນທະນາກັນລະຫວ່າງ ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບວິທີການສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ. ກ່າວໂດຍຫົວໜ້າຝ່າຍຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມຂອງ FAO ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບງົບປະມານລະດັບໂລກຂອງໂຄງການ TAP-AIS ທ່ານ Selvaraju Ramasamy ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ.
ທ່ານ ນ. Akiko Inoguchi ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເທົ່ານັ້ນ ຜ່ານມາຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ”, “ສໍາຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສະຖາບັນ/ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂະບວນການດ້ານນະໂຍບາຍ ຊຶ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງຊາວກະສິກອນ”.
ໃນ ສປປ ລາວ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການສົ່ງເສີມການຫັນປ່ຽນລະບົບກະສິກໍາທີ່ສໍາພັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະບຽງອາຫານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ໃນລະດັບຊາດ. ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບໂລກ, ລະດັບພາກພື້ນ, ລະດັບສາກົນເຊັ່ນ: 9 ປະເທດລວມທັງ3ປະເທດໃນອາຊີ (ສປປ ລາວ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ປາກິສະຖານ), 5ປະເທດໃນອາຟຣິກາ (ບູກິນນາຟາໂຊ, ເອຣິເທຍ, ມາລາວີ, ທວັນດາ ແລະ ເຊເນກັສ) ແລະ 1ປະເທດໃນອາເມຣິກາລາຕິນ (ໂກໂລມເບຍ)ຊຶ່ງໄດ້ດຳເນີນມາແຕ່ເດືອນສິງຫາ 2019 ຫາ ກໍລະກົດ 2024.
ການປະເມີນລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂະບວນການສໍາຄັນທີ່ເປັນພື້ນຖານ ແລະ ເປັນຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນຕໍ່ໜ້າ, ການປະເມີນແມ່ນມີຈຸດປະສົງດັ່ງນີ້: 1) ກໍານົດໜ້າທີ່ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ຈຳເປັນ ສໍາລັບລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາ. 2) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບນະວັດຕະກໍາ, ວີທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ. 3) ກໍານົດບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ກໍານົດຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາ. 4) ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອໍານາດຕັດສິນກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການປັບປຸງ. 5) ເພື່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ( ພະນັກງານລັດ, NGOs, ວິຊາການ) ໂດຍວິທີຜ່ານການຮຽນຮູ້ຕາມຂະບວນການປະເມີນຜົນຂອງລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາ
ການປະເມີນລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາ ຈັດໂດຍທີມງານຊ່ຽວຊານລະດັບຊາດຈາກ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ(NUoL), ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາການຄ້າ (MOIC), ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (MOST) ແລະ CSOs (CLICK) ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການຈາກທີມງານວິຊາການຂອງ FAO. ການປະເມີນດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງວິທີການຕ່າງໆທີ່ຂະແໜງກະສິກໍາ ສາມາດຕອບຮັບການສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາ ເພື່ອປັບປຸງຜົນຜະລິດ ຊຶ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ສອງກຸ່ມຕົວຢ່າງ: 1.ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນ ແລະ 2.ສະຫະກອນກະສິກໍາອິນຊີທົ່ງມັ່ງ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ການຮ່ວມມືດ້ານນະວັດຕະກໍາກະສິກໍາຂອງລາວໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການການສະໜັບສະໜຸນເພິ່ມເຕີມຈາກໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອປະສານງານ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການພັດທະນາດ້ານການບໍລິການ ແລະ ເສີມສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່.
ນະວັດຕະກໍາເກີດຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມີເອກະສານ ຫຼື ບັນທຶກສໍາລັບເຜີຍແຜ່, ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນນະວັດຕະກໍາ, ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ນິຍາມຂອງ “ນະວັດຕະກໍາ” ຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນທຸກລະດັບ. ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງບັນດາອົງກອນສໍາຄັນ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ, ນະໂຍບາຍສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບນະວັດຕະກໍາດ້ານກະສິກໍາຂອງລາວ ແລະ ຂັບເຄື່ອນການຫັນປ່ຽນລະບົບໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

Dissemination workshop on national agriculture innovation system in the Lao People’s Democratic Republic: Assessment findings

Capture

Dissemination workshop on national agriculture innovation
system in the Lao People’s Democratic Republic: Assessment

08 July 2021 | 01:00 – 05:00 P.M. (time in Lao People’s Democratic Republic)

Venue: Meeting Hall, National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI), Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic ©FAO/Sengphachanh Sonethavixay Lao People’s Democratic Republic

Registration link:
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_c7DK_vF2RIqt_FGkmmVpdA

PROJECT OBJECTIVES
The TAP-AIS project is funded by the European Union’s DeSIRA initiative in nine countries, including the Lao People’s Democratic Republic, and aims to assess countries’ agricultural innovation systems (AIS) and provide needs-based capacity development based on the Common Framework developed by the Tropical Agriculture Platform (TAP; http://www.fao.org/in-action/tropical-agriculture-platform/en/). The project is implemented in close collaboration with national government partners and key AIS organizations. In the Lao People’s Democratic Republic, the project will focus on scaling out the achievements of the CDAIS project and on applying tools and methodologies of the Framework to assess the AIS, strengthen key research and extension organizations with the objective to address gaps and capacity needs as well as strengthening mechanisms for improving policies and strategic processes.

WORKSHOP OBJECTIVES
The overall objective of the workshop is to share with participants the main findings of the agricultural innovation system assessment conducted in the Lao People’s Democratic Republic from January to June 2021.
In particular, outcomes include:
To develop an understanding of agriculture innovation system (AIS) in the Lao People’s Democratic Republic; To share the AIS assessment findings; and
To discuss how to promote and accelerate agriculture innovation system in the Lao People’s Democratic Republic.

CONTACTS

Ms. Vornthalom Chanthavong, TAP-AIS Country Project Manager FAO Representation in Lao People’s Democratic Republic
http://www.fao.org/laos
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Vientiane, Lao People’s Democratic Republic

Dr. Phonevilay Sinavong
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI)
Vientiane, Lao People’s Democratic Republic

Agenda and More information

ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ຈັດຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການຜະລິດແນວພັນປາ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ບ້ານບໍ່ນາງົວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-30 ມີຖຸນາ ປີ 2021

ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ມີຫນ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ດ້ານການປະມົງ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພັນປາ-ສັດນໍ້າ, ການລ້ຽງ, ອາຫານສັດນ້ຳ, ລະບົບນິເວດປະມົງ, ຊີວະວິທະຍາສັດນ້ຳ, ວິທີຄູ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປະມົງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໃຫ້ບໍລິການ ການຝຶກອົບຮົມ ວິທີການຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນປາ ແລະ ສັດນໍ້າ. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ເດືອນ ມີຖຸນາ ປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ, ທີ່ຂຶ້ນກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກການຜະລິດແນວພັນ ປາດຸກບິກອຸຍ, ປາຊວາຍໝາກໄມ້ ໜອງແຕ່ງ, ປານິນ ແລະ ປາໄນ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ບ້ານ ບໍ່ນາງົວ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນສົງ ວົງວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ, ມີທີມງານຄູຝຶກ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈຳນວນ 12 ຄົນ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຊາວກະສິກອນ (ນັກສຳມະນາກອນ) ໃຊ້ທຶນສ່ວນຕົວໃນຄອບຄົວ ຂອງພວກກ່ຽວເອງ.

ຈຸດປະສົງຂອງການມາຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້: 1). ເພື່ອຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການຜະລິດແນວພັນປາເຊັ່ນ: ປາດຸກບິກອຸຍ, ປາຊວາຍໝາກໄມ້ໜອງແຕ່ງ, ປານິນ ແລະ ປາໃນເປັນຕົ້ນ. 2). ເພື່ອເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຄອບຄົວຜູ້ທີ່ຫວ່າງງານ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໃຫ້ພໍຢູ່ພໍ່ກິນ ແລະ ມີອາຊີບທີ່ແນ່ນອນ ສາມາດຜະລິີດ ເພື່ອບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້.
ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ພາກທິດສະດີ 30% ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 70%. ການລົງນຳພາເຮັດຕົວຈິງ ແມ່ນກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງເວລາຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວກະສິກອນ (ນັກສຳມະນາກອນ) ສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນ ໃນການຝຶກອົບຮົມລົງໄປປະຕິບັດເອງໄດ້ໃນຂັ້ນຄອບຄົວໄດ້. ເນື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນກວມລວມເອົາ ການຄັດເລືອກ, ການກະກຽມສະຖານທີ່ສຳລັບລ້ຽງ ແລະ ການຄັດເລືອກພໍ່ແມ່ພັນ, ຂັ້ນຕອນການປະສົມພັນ, ການອານຸບານລູກປາແຕ່ລະຊະນິດ ໄປເຖິງ ການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ດູແລຮັກສາ ແລະ ການລ້ຽງເປັນກົບຊີ້ນ ແລະ ເປັນພໍ່ແມ່ພັນເປັນຕົ້ນ.

ຮູບ. 2. ການສອນພາກທິດສະດີໃນຫ້ອງ

ຮູບ. 2. ການສອນພາກທິດສະດີໃນຫ້ອງ

ຮູບ. 2. ການສອນພາກທິດສະດີໃນຫ້ອງ

ຮູບ. 2. ການສອນພາກທິດສະດີໃນຫ້ອງ

ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີກ່າວເປີດຝຶກອົບຮົມ ທ່ານຮອງຫົວໜ້າສູນ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ນັກສຳມະນາກອນທຸກໆຄົນ ໃຫ້ຕັ້ງໃຈໃນການຮຽນເອົາຄວາມຮູ້ໃນຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ ເຖິງວ່າການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຈະໃຊ້ເວລາສັ້ນ ແຕ່ນັກສຳມະນາກອນ ຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫລວງ ເພື່ອນຳໄປຜະລິດສະບຽງອາຫານ ສຳຫລັບຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ຫລາຍສົມຄວນ, ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຊີ້ນປາ ແລະ ສັດນໍ້າ ແມ່ນນັບມື້ນັບມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ສັງຄົມກໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫລາຍ ສະນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າ ບັນດາຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວ ໄດ້ມີການຜະລິດ ແລະ ລ້ຽງສັດນໍ້າໄດ້ຫລາຍ ສາມາດກຸ້ມກິນ ແລະ ຂາຍສູ່ຕະຫລາດໄດ້ ກໍ່ຈະເປັນການເພີ່ມລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ປັບປຸງ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ດີຂື້ນ ເທື່ອລະກ້າວ.
ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກຈະເປັນການເຜີຽແຜ່ເຕັກເນິກ ການຜະລິດ ແລະ ລ້ຽງສັດນໍ້າ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນແລ້ວ, ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນງານຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ແຜນງານຍົກສະໝັດຕະພາບການຜະລິດ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ພ້ອມທັງໂຄງການສ້າງຕົວແບບ ແລະ ເຄືອຂ່າຍແນວພັນ ຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ຂອງພວກເຮົາ ອີກດ້ວຍ.

ຮູບ. 3. ນັກສຳມະນາກອນຂຶ້ນກະດານຄຳນວນຮໍໂມນສັກປາ

ຮູບ. 3. ນັກສຳມະນາກອນຂຶ້ນກະດານຄຳນວນຮໍໂມນສັກປາ

ຮູບ. 4. ການຄົນປະສົມໄຂ່ກັບນໍ້າເຊື້ອປາດຸກບິກອຸຍ

ຮູບ. 4. ການຄົນປະສົມໄຂ່ກັບນໍ້າເຊື້ອປາດຸກບິກອຸຍ

ຮູບ. 5. ການຢາຍໄຂ່ປາດຸກບິກອຸຍໃສ່ແຕະຟັກໄຂ່

ຮູບ. 5. ການຢາຍໄຂ່ປາດຸກບິກອຸຍໃສ່ແຕະຟັກໄຂ່

ຮູບ. 6. ການສັກຮໍໂມນໃຫ້ແກ່ປາຊວາຍໝາກໄມ້ພໍ່ແມ່ພັນ

ຮູບ. 6. ການສັກຮໍໂມນໃຫ້ແກ່ປາຊວາຍໝາກໄມ້ພໍ່ແມ່ພັນ

ຮູບ. 7. ການຮີດໄຂ່ປາຊວາຍໝາກໄມ້

ຮູບ. 7. ການຮີດໄຂ່ປາຊວາຍໝາກໄມ້

ຮູບ. 8. ການຮີດນໍ້າເຊື້ອປະສົມໄຂ່ຂອງປາຊວາຍໝາກໄມ້

ຮູບ. 8. ການຮີດນໍ້າເຊື້ອປະສົມໄຂ່ຂອງປາຊວາຍໝາກໄມ້

ຮູບ. 9. ການສັກຮໍໂມນກະຕຸ້ນໃຫ້ແກ່ປາໄນພໍ່ແມ່ພັນ

ຮູບ. 9. ການສັກຮໍໂມນກະຕຸ້ນໃຫ້ແກ່ປາໄນພໍ່ແມ່ພັນ

ຮູບ. 10. ການຕຽມອ່າງປະສົມພັນສຳລັບປາໄນ

ຮູບ. 10. ການຕຽມອ່າງປະສົມພັນສຳລັບປາໄນ

ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະ 5 ວັນ, ຄາບສຸດທ້າຍຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 30 ມີຖຸນາ (6) ປີ 2021, ກ່ອນມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ, ທາງທີມງານຄູຝຶກໄດ້ໃຊ້ຟອມໃນການປະເມີນນັກສຳມະນາກອນທັງໝົດ 8 ຄົນ, ຊຶ່ງໄດ້ຜົນຮັບທັງ 8 ຄົນ, ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ຄື: ຈຳນວນ 7 ຄົນ, ສາມາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຫລາຍ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ 90-95%, ສ່ວນອີກ 1 ຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 60-70% ຂອງບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ໄດ້ມີການມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາກອນ (ຊາວກະສິກອນ) ໂດຍ ທ່ານ ບຸນສົງ ວົງວິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ແລະ ກໍ່ກ່າວປິດພິທີການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາ 16:00ໂມງ.

260620219011 260620219012

ໂດຍ: ບຸນສົງ ວົງວິຈິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ

ການປັບປຸງແຫລ່ງປະສົມພັນ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງສັດນໍ້າເຂດພູດອຍ

ສັດນໍ້າ ແມ່ນອົງປະກອບອັນນຶ່ງຂອງຕ່ອງໂສ້ອາຫານ ແລະ ມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຂອງປະເທດລາວເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວກະສິກອນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດພູດອຍ ທີ່ມີທາງເລືອກ ໃນການເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ຈໍາກັດ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອາໄສ ການຫາສັດນໍ້າ ຕາມແມ່ນໍ້າ ແລະ ສາຍຫ້ວຍ ເພື່ອລ້ຽງຊີບ. ຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງທີ່ມີການເພີ້ມຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການອາຫານ ຈາກສັດນໍ້າ ມີຫລາຍຂື້ນ ບວກກັບການພັດທະນາ ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ແຫລ່ງທີ່ຢຸ່ອາໄສ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນ ຂອງສັດນໍ້າ ຢູ່ເຂດພູດອຍ ມີທ່າອ່ຽງລຸດລົງ, ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ການການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊາວກະສິກອນ ທີ່ອາໄສການທໍາມາຫາກິນ ຕາມທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັດນໍ້າ ທີ່ເປັນແຫລ່ງສະໜອງທາດໂປເຕອີນ ຈາກສັດທີ່ສໍາຄັນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາ ໃຫ້ໄປຕາມທິດສະອາດ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ສັດນໍ້າ ຢູ່ເຂດພູດອຍ ບໍ່ໃຫ້ບົກແຫ້ງ. ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ຮ່ວມກັບ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການປັບປຸງແຫລ່ງປະສົມພັນ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ສັດນໍ້າເຂດພູດອຍ (Enhancing Aquatic Habitats in Upland Environments) ຢູ່ ບ້ານ ຊໍາອໍ້, ເມືອງ ຈອມເພັດ ແລະ ບ້ານ ຫ້ວຍໂຄດ, ເມືອງ ຊຽງເງິນ ແຂວງຫລວງພະບາງ. ໂຄງການນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢຸ່ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈັຽ. ຢູ່ກໍາປູເຈັຽ ແມ່ນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາການປະມົງນໍ້າຈືດ (Inland Fisheries Research and Development Institute) ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ 2 ບ້ານ ໃນແຂວງ ພະວິຫານ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີໄລຍະເວລາ 2 ປີ ເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາແຕ່ທ້າຍປີ 2020 ແລະ ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນທ້າຍປີ 2022. ໂຄງການນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການຊີດາ, ປະເທດສະວີເດັນ ໂດຍຜ່ານ ເຄື່ອຄ່າຍການຄົ້ນຄວ້າແບບຍືນນານ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ SUMERNET (Sustainable Mekong Research Network).

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອສ້າງແຫລ່ງປະສົມພັນ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃຫ້ແກ່ສັດນໍ້າ ຢູ່ເຂດພູດອຍ ທີ່ມີນໍ້າໜ້ອຍ (ແຫ້ງແລ້ງ) ໂດຍການສ້າງຂຸມທຽມ ໃສ່ຕາມແຄມຫ້ວຍນ້ອຍ ທີ່ມີນໍ້າໃນລະດູຝົນ. ຂຸມທຽມດັ່ງກ່າວນອກຈາກຈະເປັນບ່ອນປະສົມພັນ ຂອງ ກົບ, ຂຽດ, ອື່ງ, ກຸ້ງ, ຫອຍ, ປູ ແລະ ແມງນໍ້າຕ່າງໆ ແລ້ວ ຍັງຈະເປັນບ່ອນສະໜອງນໍ້າ ໃຫ້ສິ່ງທີ່ມີຊິວີດ ໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ເປັນບ່ອນອານຸລັກຊີວະນາໆພັນ ຂອງສັດນໍ້າ ຊຶ່ງຈະຫ້າມຈັບສັດນໍ້າທີ່ມີຢຸ່ໃນຂຸມທຽມ ໄປບໍລິໂພກ ແຕ່ ປະຊາຊົນສາມາດຈັບສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ ເວລາທີ່ພວກມັນມາວາງໄຂ່ໃນຂຸມທຽມ ແລ້ວ ອອກໄປຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ. ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໂຄງການ ແມ່ນນອກຈາກຈະເປັນການເພີ້ມຈໍານວນສັດນໍ້າທໍາມະຊາດຢູ່ພື້ນທີ່ທົດລອງແລ້ວ, ຍັງຈະເປັນການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດບໍ່ໃຫ້ບົກແຫ້ງ ພ້ອມທັງເປັນການສາທິດວິທີການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຊຸມຊົນອອ້ມຂ້າງສາມາດນໍາເອົາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.

ໂຄງການນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ເນັ້ນໃສ່ໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍຖືເອົາການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍເປັນ ບັນຫາສໍາຄັນ ຢູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບ ຈາກສູນກາງ ຫາ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນຊຸມຊົນ ພາຍໃນບ້ານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມທັງໃຫ້ເປັນບ່ອນສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງຮຽນ ຫລື ຮຽນຈົບໃໝ່ ໄດ້ມາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽນຮູ້ ເພື່ອເປັນບົດຮຽນ ໃນການເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນສັດນໍ້າໃຫ້ຍືນຍົງ.

ມາຮອດປະຈຸບັນທາງໂຄງການແມ່ນສໍາເລັດການສ້າງຂຸມທຽມ ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືແທ່ງສ້າງ (ຮູບ 1) ຂະໜາດ 1×1 ແມັດ ທີ່ນໍາໃຊ້ໄມ້ໃຜ່ ສານເປັນໂຄງ, ເທພື້ນ ແລະ ໂບກດ້ວຍສີມັງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດກັກນໍ້າໃວ້ ໃຫ້ດົນທີ່ສຸດ. ຂຸມທຽມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ຈໍານວນ 30 ຂຸດ, ຢູ່ບ້ານ ຊໍາອໍ້ ແລະ ບ້ານ ຫ້ວຍໂຄດ ບ້ານລະ 15 ຂຸມ.

25052021_02

ລັກສະນະຂອງຂຸມທຽມ

25052021_01

ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນ ຈະເລີ້ມເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ບັນທຶກຈໍານວນສັດນໍ້າ (ສິ່ງ ທີ່ມີຊີວິດທັງໝົດ) ທີ່ມາອາໄສ ຢູ່ຂຸມທຽມ ເພື່ອປະເມີນວ່າ ຖ້າຫາກມີນໍ້າພຽງພໍ ໃນຊ່ວງທີ່ສັດນໍ້າ ຕ້ອງການເພື່ອຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ສັດນໍ້າບໍ່ຖືກລົບກວນ (ຖືກຈັບໄປບໍລິໂພກ ກ່ອນວ່າງໄຂ່) ຈະສາມມາດເພີ້ມ ແລະ ຮັກສາຜົນຜະລິດ ຂອງສັດນໍ້າ ຂື້ນຫລາຍປານໃດ ພ້ອມທັງສຶກສາ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນເຈົ້າການ ຂອງຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນສັດນໍ້າ ໃຫ້ມີຕໍ່ໄປຮອດລູກຫລານໃນອານາຄົດ. ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແມ່ນຈະດໍາເນີນໄປອາທິດລະ 1 ຄັ້ງ, ເປັນເວລາ 2 ປີ ຫລື 2 ລະດູຝົນ ໂດຍຈະໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ບັນທຶກຂໍ້ມຸນ ຊຶ່ງຈະມີພະນັກງານຈາກແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມບັນທຶກຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.  ຜົນຂອງການສຶກສາຄັ້ນນີ້ ແມ່ນຈະເປັນຂໍ້ມູນ ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງ ນະໂຍບາຍເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນສັດນໍ້າ ຢູ່ເຂດພູດອຍ ໃຫ້ໄປຕາມທິດພັດທະນາກະສິກໍາ ສະອາດ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

25052021_03

ຮຸບ 3: ທຽມງານລົງຕິດຕາມ ການສ້າງຂຸມທຽມຢູ່ບ້ານຊໍາອໍ້

25052021_04

ຮູບ 4: ທຽມງານລົງຕິດຕາມ ການສ້າງຂຸມທຽມຢູ່ບ້ານຫ້ວຍໂຄດ

ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ຕິດຕໍ່:
ປອ. ກາວີພອນ ພຸດທະວົງ kaviphone@gmail.com
ທ່ານ ດວງຄໍາ ສິງຫານຸວົງ douangkhams@gmail.com

ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NAFRI

 

WhatsApp Image 2021-05-07 at 11.18.05 1

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້ ໂຄງການ ACIAR ໄດ້ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ (COVID) ໃຫ້ແກ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) ມູນຄ່າ 4.500.000ກີບ, ເຊິ່ງປະກອບມີ: ໜ້າກາກປຣາສະຕິກໃສ 40 ອັນ, ຜ້າປິດປາກ-ດັງ, ເຈວລ້າງມື 45 ກ໋ອງ ; ເປັນກຽດຮັບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ປອ ໃຈ ບຸນພະນູໄຊ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືດ້ານວິຊາການກຽວກັບການຂັດບູລິມະສິດລາຍຊື່ຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນການຄ້າ ແລະ ການກະກຽມຂຽນບົດພັນລະນາຊະນິດພັນໄມ້

IMGP4617IMGP4675

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືດ້ານວິຊາການກຽວກັບການຂັດບູລິມະສິດລາຍຊື່ຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນການຄ້າ ແລະ ການກະກຽມຂຽນບົດພັນລະນາຊະນິດພັນໄມ້ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນ  ວັນທີ 02-03 ເມສາ 2021ທີ່ ໂຮມແຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ຈັນສະໝອນ ພົງດຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ມີແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29

IMGP4620 IMGP4651

ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ “Establishment of a Tree Species Master List for Lao PDR” ແມ່ນໂຄງການໜື່ງ ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ ເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ FAO-EU FLEGT ໂດຍ ຜ່ານແຫຼ່ງທືນ Direct Assistance; ໂຄງການນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລາຍຊື່ແມ່ບົດຊະນິດພັນໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ວຽກງານປະຕິ ບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຊີ່ງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ເປັນທີມງານຫຼັກໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງມີອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆຈະ ໄດ້ປະຕິບັດຮ່ວມກັນຄື: ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລ່ຊີ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 15 ເດືອນ ຄືນັບແຕ່ວັນທີ 27 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ຫາ ຕຸລາ 2021 ແລະ ການໂອນງົບປະມານ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ເທື່ອງວດໃນໄລຍະອາຍຸ ໂຄງການ, ສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ ມີທັງໝົດ 11 ກິດຈະກໍາ ແລະ 5 ໝາກຜົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ບັນລຸ; ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຄືໃນຄັ້ງວັນທີ 17 ມີນາ 2021 ເຊີ່ງແມ່ນກິດຈະກໍາທີ 3.1 ທີ່ລະບຸໃນບົດສັນຍາຂອງ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ; ໂດຍເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ຈື່ງຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບຈັດບູລິມະສິດລາຍຊື່ຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນການຄ້າ ແລະ ການກະກຽມຂຽນບົດພັນລະນາຊະນິດໄມ້ ຫຼື Technical workshop on the shortlisted of commercial tree species list and preparation of the draft of Tree species Identification Guideline ແລະ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນກິດຈະກໍາ 3.2 ໂດຍ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ: : 1.) ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, 2.) ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກພາບຕໍ່ກັບລາຍຊື່ຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນການຄ້າ, 3.) ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນ ເອກພາບຕໍ່ກັບຮ່າງບົດແນະນໍາ ໃນການຈໍາແນກຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນການຄ້າ 4.) ເພື່ອກໍານົດຊະນິດໄມ້ທີ່ເປັນ ການຄ້າ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະລົງສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ພາກສະໜາມຕົວຈີງ.

IMGP4622 IMGP4658

IMGP4694  IMGP4732

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາພາເຂົ້າລາວ

ຈຸດປະສົງຂອງກອງງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາໃນການສະໜັບສະໜຸນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ແບ່ງປັນປະສົບການ ເພື່ອພັດທະນາພາເຂົ້າລາວໃຫ້ກາຍເປັນເວທີແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳລາວ

phakhaolao.la

phakhaolao.la

ໃນວັນທີ 31/3/2021 ໂຄງການພາເຂົ້າລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາພາເຂົ້າລາວຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, NAFRI ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຈັນທະມາລີ ຈັນທະລັງສີ ຮອງຫົວໜ້າສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ພ້ອມດວ້ຍ ທ່ານ Dr. Albrecht Enrespenger ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີ່ປຶກສາຫຼັກຂອງພາເຂົ້າລາວ ຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ້ຽວຂ້ອງ ລວມທັງໝົດ 19 ທ່ານ.

phakhaolao.la

phakhaolao.la

ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງກອງງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາໃນການສະໜັບສະໜຸນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ແບ່ງປັນປະສົບການ ເພື່ອພັດທະນາພາເຂົ້າລາວໃຫ້ກາຍເປັນເວທີແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳລາວ

phakhaolao.la

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
World Food Day
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NARFRI ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Aug 3, 2021 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com