ກອງປະຊຸມ ຝືກອົບຮົມ ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານ ອຸຕຸ-ກະສິກຳ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການຕ່າງໆ ສຳຫຼັບລະດູການຜະລິດ ປີ 2018

222

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 6-7 ເດືອນ ມີຖຸນາ ປີ 2018  ຜ່ານມາ ທ່ານ ປອ ຖາວອນອິນທະວົງ ຫົວໜ້າ ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກໍາຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ Mr. Erik Junge Maden   ຜູ້ປະສານງານ ອົງການ Care ແລະ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານອຸຕຸ-ກະສິກຳ ແລະ  ເຕັກນິກວິຊາການຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຈາກບັນດາສູນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ; ສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວນສານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສູນຄົ້ນຄ້ວາເຂົ້າ (ນາພອກ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ເຊີ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມ ບ້ານ ແອກຊ້າງ ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໃນວາລະເລີ່ມຕົ້ນຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ໝອນ ແສງທະວົງ ຫົວໜ້າ ກຸ່ມໂຮງຮຽນຊາວນາໄດ້ຂື້ນລາຍກ່ຽວກັບການຜະລິດນາປີ ໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ເຖີງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍທີ່ເກີດຂື້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂເຖີງບັນຫາທີ່ເກີດໃນປີຜ່ານມາ ເພື່ອກຽມໃສ່ການຜະລິດ ປີ 2018 ນີ້. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ປອ ຖາວອນ ອິນທະວົງ ໄດ້ຂື້ນລາຍງານຂອງກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາດັ່ງນີ້:

 • ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງດ້ານທາງດ້ານພະຍາກອນອາກາດ ອຸຕຸ-ກະສິກຳ ສຳຫຼັບລະດູການຜະລິດ ປີ 2018.
 • ເກັບກຳຂໍ້ມູນນ້ຳຝົນເພື່ອປັບປຸງຂໍ້ມູນປະລິມານນ້ຳຝົນໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງໃນລະດູການຜະລິດ.
 • ຝືກອົບຮົມໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເພື່ອຊ່ວຍໃຊ້ຊາວກະສິກອນ ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການໃຊ້ເຄື່ອງມື ICT ເພື່ອຕິດຕາມຄຳແນະນຳທາງດ້ານພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມື ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ.
 • ສ້າງຄວາມຮູ້ຄສາມສາມາດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຮູ້ຜະລິດແນວພັນເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດຂອງຄອບຄົວ.
 • ໃຫຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປັບປຸງບຳລຸງດິນດ້ວຍເຕັກນິກຕ່າງໆ (ຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົ່ມ, ຝຸ່ນຊິວະພາບ, Bio-char, ປູກພືດຕະກູນຖົ່ວ…ແລະ ນຳໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີທີ່ແທດເໝາະກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ.
 • ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ປະສົມປະສານເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ເພື່ອສ້າງາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ.

ເຊີ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ພັດປ່ຽນໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການຂອງແຕ່ລະສູນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຂື້ນຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບຟັງ ເຊັ່ນ:

 • ເຕັກນິກກ່ຽວກັບ ການເຮັດນ້ຳໝັກຊິວະພາບ ດ້ວຍພືດຊະນິດຕ່າງໆ ຄື ນ້ຳໝັກດ້ວຍຕົ້ນກ້ວຍ, ນ້ຳໝັກດ້ວຍຫອຍເຊີລີ, ແລະ ຂີ້ປາ.
 • ການນຳໃຊ້ສະມາດໂຟນ (ໂທລະສັັບ) ເພື່ອຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຕ່າງໆ ຂອງໂຮງຮຽນຊາວນາ.
 • ເຕັກນິກກ່ຽວກັບການຜະລິດແນວພັນເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດຂອງຄອບຄົວ.
 • ເຕັກນິກໃນການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ກະກຽມດິນຫວ່ານແນວພັນ.
 • ເຕັກນິກກ່ຽວກັບການປູກຕົ້ນປໍເທືອງເພື່ອປັບປຸງບຳລຸງດິນຂອງໄຮ່ນາ.

ນອກຈາກນີ້ທາງໂຄງການຍັງໄດ້ມອບແນວພັນເຂົ້າ ແລະ ອຸປະກອນການເຮັດນໍ້າໝັກຊິວະພາບ, ໂທລະສັບ (ສະມາດໂຟນ) ໃຫ້ຄອບຄົວຕົວແບບໂຮງຮຽນຊາວນາເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາປູກເຂົ້ານານໍ້າຝົນ ສຳຫຼັບລະດູການຜະລິດ ປີ 2018 ນີ້,

ໃນມືື້ທີ່ສອງຂອງກອງປະຊຸມ ຜູ້ປະສານງານ ອົງການ Care, ທ່ານ Erik Junge Maden   ຍັງໄດ້ລົງພາກສະໜາມເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະກຳຂອງ ໂຮງຮຽຊາວນາ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍດັ່ງນີ້:

 • ການເຮັດນ້ຳໝັກຊິວະພາບດ້ວຍຮາກຕົ້ນກ້ວຍ
 • ການເຮັດນ້ຳໝັກຊິວະພາບດ້ວຍຫອຍເຊີລີ
 • ການເຮັດນ້ຳໝັກຊິວະພາບດ້ວຍ ຂີ້ປາ
 • ການຄັດເລືອກເມັດພັນແຊ່ດວ້ຍນ້ຳເກືອທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານເພື່ອນຳໃຊ້ໃນຄອບຄົວ
 • ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ໃນການປູກຕົ້ນປໍເທືອງ.

ຫຼັງຈາກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ນຳພາຊາວກະສິກອນ ເຮັດກິດຈະກຳພາກປະຕິບັດໂຕຈິງສຳເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຜູ້ປະສານງານ ອງົການ  Care, ທ່ານ Erik Junge Maden  ກໍ່ໄດ້ກ່າວຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ຫົວໜ້າ ກຸ່ມໂຮງຮຽນຊາວນາ ແລະ ສະມາຊິກທຸກຄົນທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນໄລຍະ 2 ມື້ຜ່ານມາ ແລະ ທ່ານ Erik ກໍ່ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າອົງການກັບ ກຸ່ມໂຮງຮຽນຊາວນາ ຈະໄດ້ເຮັດຮ່ວມກັນໃນຕໍ່ໜ້າອີກ.

ໂດຍ: ສົມສຸກ ບຸບຜາພອນ

ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
Feb 25, 2020 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!