ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາບໍລິຫານ ໂຄງການ AFACI

img_9599img_9563

ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາບໍລິຫານ
ໂຄງການລີ້ເລີ້ມ ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳແລະອາຫານ ຂອງ ບັນດາປະເທດເອເຊຍ
5th AFACI General Assembly.
Vientiane, 2-6th April, 2018.

ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມເປັນສະມະສິກ ຂອງ ໂຄງການລິເລີ້ມ ການຮວ່ມມື ທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ກະສິກຳ (Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative) ໃນ ເດືອນ ພະຈິກ 2009, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີ 14 ປະເທດເຂົ້າຮວ່ມ ປະກອບ ປະເທດ ບູຖານ, ກຳປູເຈຍ, ສ ປປ ລາວ, ມຽນມາ, ຟີລິນປິນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ບັງກຣາເດສ, , ມົງໂກລີ, ກິກິສຖານ, ເນປານ, ສະລິລັງກາ ແລະ ສາທາລະນະລັດເກົາຫລີ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ອົງການ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ, ສ ເກົາຫລີ, ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກ,ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ຮວ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ສະເພາະ ສປປ ລາວ ເຮົາ ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການນີ້ ມີ 09 ໂຄງການຍອ່ຍ ຫລື ຫົວຂໍ້ .

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານ ລິເລີ້ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍວຽກງານກະສິກຳສີຂຽວແບບຍືນຍົງ ໃນພາກພື້ນອາຊີ ເພື່ອຫລຸດຜອ່ນ ຄວາມຍາກຈົນ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສວ່ນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີຂອງບັນດາປະເທດສະມະຊິກ ໂດຍການຮວ່ມມືໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ອາຫານ.

ໃນປີ 2018 ນີ້ ແມ່ນ ຕາມວາລະຄົບຮອບໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ຊຶ່ງລາວໃນຖານະ ເປັນປະທານ ກໍ່ໄດ້ຮັບກຽດໃນການການຈັດກອງປະປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້. ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 5 ຂອງ ສະພາບໍລິຫານໂຄງການລີ້ເລີ້ມ ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳແລະອາຫານຂອງບັນດາປະເທດເອເຊຍ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2-6 ເມສາ, 2018 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ. ໃນນີ້ວາລະທີສຳຄັນ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານໂຄງການຊຸດໃໝ່ແລະປະທານບໍລິຫານງານ ຕາມລະບຽບການຂອງສະພາບໍລິຫານໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ຊຶງຈະມີຕົວແທນຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອລາຍງານແລະແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະບັດວຽກງານໃນຂົງເຂດ 7 ໂຄງການຍ່ອຍແລະບັນດາໂຄງການຍ່ອຍຕົວແບບຂອງ 5 ໂຄງການ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາຫລືວາງແຜນການໃນການຈັດຕັ້ປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການໃນຕໍ່ໜ້າ ຊຶງໄດ້ລວມເອົາວຽກງານ ຂອງການປະເມີນຕີລາຄາຄືນຜົນສຳເລັດ ແລະລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດທີສຳເລັດ ແລະກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ໂດຍວຽກງານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈະໄດ້ກຳໜົດໃຫ້ເປັນທິດທາງແລະແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າຂອງໂຄງການ ທີ ທັງ 14 ປະເທດທີເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຕໍ່ໜ້າ.
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 7 ໂຄງການຍ່ອຍ ລາວເຮົາແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໝົດທຸກໂຄງການແລະສາມາດ ຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອໄປຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ ແຜນງານ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງທາງດ້ານກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ ເຮົ້າທີມີຢູ່ 6 ແຜນງານແລະພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນອັນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍທີຕັ້ງໄວ້ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກຳ ຮອດປີ 2025. ສິ່ງສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້້ງວຽກງານດັ່ງກ່າວມັນເວທີໜຶ່ງທີເຮົາສາມາດ ນຳເອົາບັນດາປະສົບການແລະບົດຮຽນ ມາແລກປ່ຽນ ແລະສຶກສານຳກັນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກຮ່ວມງານ ເຖິ່ງຈຸດພິເສດແລະທ່າແຮງ ໃນການນຳເອົາບັນດາ ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະເຕັກນິກຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ແລະແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິ່ງ.

img_9568 img_9627

img_0003img_0027

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
Feb 25, 2020 - Tue
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!