ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນກາງປີ ການຮ່ວມມືລາວ-ເກົາຫລີຂອງໂຄງການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ

 

0109202102092021

ໃນວັນທີ່ 09 ກໍລະກົດ 2021, ກອງປະຊຸມປະເມີນຜົນເຄິ່ງປີ່ (ມັງກອນ-ມິຖຸນາ, 2021)ຂອງ 5 ໂຄງການ ຮ່ວມມືດ້ານກະສິກໍາ ລະຫວ່າງ ສູນການກະສິກໍາສາກົນແຫ່ງປະເທດ ສ.ເກົາຫລີ (KOPIA), ປະຈໍາລາວ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI),ໄດ້ຈັດຂື້ນ, ໂດຍການເປັນປະທ່ານຮ່ວມຂອງທ່ານ ດຣ ໃຈ ບຸນພານຸໄຊ ຫົວໜ້າ ສກປພ (NAFRI) ແລະ ທ່ານ ຊິນຈາງໂຫ ຜູ້ອໍານວຍການສູນໂຄເປຍ(KOPIA) ປະຈໍາລາວ ພ້ອມດ້ວຍທີມນັກຄົ້ນຄວ້າໂຄງການ ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງນາຟຣີ (NAFRI), ພະນັກງານ ສູນໂຄເປຍລາວ, ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ແລະ ກວດການໂຄງການ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້.

ທີມນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການໄດ້ລາຍງານໝາກຜົນຄວາມສໍາເລັດຂອງໂຄງການໃນຊ່ວງເຄິ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ນໍາສະເໜີກິດຈະກໍາທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນອະນາຄົດ. ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ແລະ ກວດການໂຄງການ ທັງ 10 ທ່ານ ໄດ້ປະເມີນຜົນ ໃນມຸມມອງດ້ານປະສິດທິພາບ, ປະສິດທີ່ຜົນ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄວາມຢືນຢົງຂອງ 5 ໂຄງການຮ່ວມມື ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ໂຄງການປັບປຸ່ງການເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເທັກນິກການປູກ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນການປູກພືດຜັກລະດູຝົນ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂຄງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອຍົກລະດັບຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບໝາກກ້ຽງພື້ນບ້ານເມືອງນໍ້າບາກ, ໂຄງການລ້ຽງໄກ່ພື້ນເມືອງເພື່ອເປັນສິນຄ້າໂດຍຜ່ານການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງທາງດ້ານກໍາມະພັນ, ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສາທິດການນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບແວດລ້ອມ, ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ ແລະ ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງຖົ່ວເຫລືອງ ໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານ ຊິນ ຈາງໂຫ ຜູ້ອໍານວຍການ ສູນໂຄເປຍປະຈໍາລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນຜ່ານການຖ່າຍທອດເຕັກນິກລະດັບສູງໃນການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນແມ່ນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາກະສິກໍາລາວ.

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການປະຊຸມ ທ່ານ ປອ ໃຈ ບຸນພານຸໄຊ ໄດ້ກ່າວຕືມວ່າ ເຖິ່ງແມ່ນວ່າຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຊ່ວງການລະບາດຊອງພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ທຸກໆໂຄງການກໍໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

ໂຄງການໂຄເປຍ (KOPIA) ແມ່ນສາຂາ ຂອງ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານການພັດທະນາຊົນນະບົດ (RDA) ຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ ເຊິ່ງວິໄສທັດໃນສືບຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງ ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືແບບໃໝ່ ໃນເຕັກໂນໂລຢີ ດ້ານກະສິກຳ.

ສູນ KOPIA ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2016 ໂດຍອີງໃສ່ MOA ລະຫວ່າງ RDA, ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ NAFRI, ສປປ ລາວ. ປະຈຸບັນ ສູນ KOPIA ແມ່ນມີ 22 ແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 2009.

ໂລໂກ 20 ສກປພ ປີ
nafri20y
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
climate-change
Recent Posts
Tags
10 ປີ ຕາບີ ACIAR AFACI FAO KOPIA laCSA MEKARN Mekong Agriculture Research Network nafri SAMIS TABI tabi project TAP-AIS ກອງປະຊຸມຂະແໜງການຍ່ອຍວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ກອງປະຊຸມ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາບີ 20 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2009-2020 ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ການຝຶກອົບຮົມ ຂະບວນການ ຂະບວນປູກຕົ້ນໄມ້ສູນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ຂ່າວ ງານປະກວດເຂົ້າແຊບ ງານວາງສະແດງ ແລະ ປະກວດເຂົ້າແຊບ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ສກປພແລະ ຊາວໜຸ່ມສູນພັດທະນາແລະບໍລິການດ້ານການກະເສດ ຕາບີ ນະວັດຕະກຳ ເປີດໂອກາດດ້ານການພັດທະນາກະສິ ກຳ ໃນສປປ ລາວ ພິທີປ່ອຍປາ ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດພືດຜັກ ຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ພູມອາກາດ ວັນປ່ອຍປາ ວັນອາຫານໂລກ ສວນສາທິດ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປະມົງຈັດພິທີປ່ອຍປາ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ອຸຕຸນິຍົມ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ໂຄງການ ACIAR ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ NARFRI ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຈັດການດິນ ແລະ ນ້ຳ ໂຄງການຕາບີ ໂຄງການສ້າງແມ່ບົດລາຍຊື່ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ
Jan 26, 2022 - Wed
Please add free or paid OpenWeatherMap API key in the plugin settings!

National Agriculture and Forestry Research Institute

Nongviengkham Village

Xaythany District

Vientiane Capitol

Phone:+856 21 770094,770074

Email: manoluck2005@gmail.com; luckie_2005@hotmail.com